Co říká zákon

Co říká zákon § 331 trestní řád; Zákon o výkonu trestu § 88

Zákon o výkonu trestu

§ 88

Podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody

(1) Soud může odsouzeného podmíněně propustit na svobodu, jestliže odsouzený po právní moci rozsudku, zejména ve výkonu trestu, svým chováním a plněním svých povinností prokázal polepšení a může se od něho očekávat, že v budoucnu povede řádný život nebo soud přijme záruku za dovršení nápravy odsouzeného, a

a) odsouzený vykonal alespoň polovinu uloženého nebo podle rozhodnutí prezidenta České republiky zmírněného trestu odnětí svobody, nebo

b) odsouzený, jenž nebyl odsouzen za zvlášť závažný zločin a který dosud nebyl ve výkonu trestu odnětí svobody, vykonal alespoň třetinu uloženého nebo podle rozhodnutí prezidenta České republiky zmírněného trestu odnětí svobody.

(2) Jestliže odsouzený za přečin prokázal svým vzorným chováním a plněním svých povinností, že dalšího výkonu trestu není třeba, může ho soud podmíněně propustit na svobodu i předtím, než vykonal část trestu odnětí svobody vyžadovanou pro podmíněné propuštění podle odstavce 1. Soud nevyhoví návrhu ředitele věznice na podmíněné propuštění odsouzeného na svobodu, jen je-li zjevné, že by odsouzený po propuštění na svobodu nevedl řádný život.

(3) Soud při rozhodování o podmíněném propuštění odsouzeného za zločin přihlédne také k tomu, zda odsouzený včas nastoupil do výkonu trestu a zda částečně nebo zcela nahradil či jinak odčinil škodu nebo jinou újmu způsobenou trestným činem nebo zda vydal bezdůvodné obohacení získané trestným činem. Jestliže odsouzený vykonával ochranné léčení před nástupem výkonu trestu odnětí svobody nebo v jeho průběhu, přihlédne soud i k projevenému postoji odsouzeného k výkonu ochranného léčení.

(4) Osoba odsouzená za trestný čin vraždy (§ 140), zabití podle § 141 odst. 2, těžkého ublížení na zdraví podle § 145 odst. 3, mučení a jiného nelidského a krutého zacházení podle § 149 odst. 4, nedovoleného přerušení těhotenství bez souhlasu těhotné ženy podle § 159 odst. 3, 4, neoprávněného odebrání tkání a orgánů podle § 164 odst. 3, 4, obchodování s lidmi podle § 168 odst. 4, 5, zbavení osobní svobody podle § 170 odst. 2, 3, zavlečení podle § 172 odst. 3, 4, loupeže podle § 173 odst. 3, 4, braní rukojmí podle § 174 odst. 3, 4, vydírání podle § 175 odst. 3, 4, znásilnění podle § 185 odst. 3, 4, pohlavního zneužití podle § 187 odst. 3, 4, obecného ohrožení podle § 272 odst. 2, 3, nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy podle § 283 odst. 4, získání kontroly nad vzdušným dopravním prostředkem, civilním plavidlem a pevnou plošinou (§ 290), zavlečení vzdušného dopravního prostředku do ciziny podle § 292 odst. 3, vlastizrady (§ 309), rozvracení republiky (§ 310), teroristického útoku (§ 311), teroru (§ 312), sabotáže (§ 314), vyzvědačství podle § 316 odst. 3, 4, válečné zrady (§ 320), násilného překročení státní hranice podle § 339 odst. 3, organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice podle § 340 odst. 4, genocidia (§ 400), útoku proti lidskosti (§ 401), apartheidu a diskriminace skupiny lidí (§ 402), agrese (§ 405a), přípravy útočné války (§ 406), styků ohrožujících mír (§ 409), použití zakázaného bojového prostředku a nedovoleného vedení boje podle § 411 odst. 3, válečné krutosti (§ 412), perzekuce obyvatelstva (§ 413), plenění v prostoru válečných operací (§ 414) nebo zneužití mezinárodně uznávaných a státních znaků podle § 415 odst. 3, jakož i osoba odsouzená k výjimečnému trestu odnětí svobody nad dvacet až do třiceti let (§ 54 odst. 2), mohou být podmíněně propuštěny až po výkonu dvou třetin uloženého trestu odnětí svobody, nehrozí-li s ohledem na okolnosti činu, za který byla odsouzena, a povahu její osobnosti opakování spáchaného nebo jiného obdobného zvlášť závažného zločinu.

(5) Osoba odsouzená k výjimečnému trestu odnětí svobody na doživotí může být podmíněně propuštěna až po nejméně dvaceti letech výkonu tohoto trestu, nehrozí-li s ohledem na okolnosti činu, za který byla odsouzena, a povahu její osobnosti opakování spáchaného nebo jiného obdobného zvlášť závažného zločinu.

Co říká zákon

§ 331 trestní řád

(1) O podmíněném propuštění z trestu odnětí svobody rozhoduje soud na návrh státního zástupce nebo ředitele věznice, v níž se vykonává trest, na žádost odsouzeného nebo i bez takové žádosti, a to ve veřejném zasedání. Soud vyrozumí o konání veřejného zasedání o podmíněném propuštění z trestu odnětí svobody uloženého pro zločin i poškozeného, který o to požádal (§ 228 odst. 4). Žádost o podmíněné propuštění z trestu odnětí svobody podle § 88 odst. 2 trestního zákoníku může obviněný podat jen, pokud k ní připojí kladné stanovisko ředitele věznice, že odsouzený prokázal svým vzorným chováním a plněním svých povinností, že dalšího výkonu trestu není třeba; jinak soud o takové žádosti nerozhoduje a vrátí ji obviněnému s poučením o nutnosti připojit k ní uvedené stanovisko ředitele věznice. Byla-li žádost odsouzeného o podmíněné propuštění zamítnuta, může ji odsouzený opakovat teprve po uplynutí šesti měsíců od zamítavého rozhodnutí, ledaže by žádost byla zamítnuta jen proto, že dosud neuplynula lhůta stanovená v zákoně pro podmíněné propuštění.

(2) Podmíněné propuštění může navrhnout též zájmové sdružení občanů, nabídne-li převzetí záruky za dovršení nápravy odsouzeného. Souhlasí-li s tím odsouzený, může zájmové sdružení občanů před podáním návrhu na podmíněné propuštění požádat ředitele věznice, v níž se vykonává trest, aby mu sdělil stav převýchovy odsouzeného.

(3) Navrhne-li podmíněné propuštění ředitel věznice, v níž odsouzený vykonává trest, nebo se k takovému návrhu připojí, může rozhodnutí o tom, že odsouzený se podmíněně propouští, učinit se souhlasem státního zástupce též předseda senátu.

(4) Na dožádání zájmového sdružení občanů o spolupůsobení při výchově podmíněně propuštěného se užije přiměřeně ustanovení § 329.

(5) Jestliže bylo rozhodnuto o podmíněném propuštění za současného vyslovení dohledu nad odsouzeným nebo rozhodl-li soud o podmíněném propuštění odsouzeného a současně mu uložil přiměřená omezení nebo přiměřené povinnosti směřující k tomu, aby vedl řádný život, užije se na postup při výkonu dohledu a kontrole chování odsouzeného přiměřeně ustanovení § 330a odst. 1. Bylo-li rozhodnuto, aby se podmíněně propuštěný odsouzený ve zkušební době zdržoval ve svém obydlí užije se na postup při výkonu této povinnosti přiměřeně ustanovení § 334b až 334e. Jestliže bylo rozhodnuto, aby podmíněně propuštěný odsouzený ve zkušební době vykonal práce ve prospěch obcí, státních nebo jiných obecně prospěšných institucí užije se na postup při výkonu této povinnosti přiměřeně ustanovení § 336 až 339. Pokud bylo rozhodnuto, aby podmíněně propuštěný odsouzený složil na účet soudu částku určenou na peněžitou pomoc obětem trestné činnosti, může předseda senátu na žádost odsouzeného z důležitých důvodů

a) odložit složení této částky, a to na dobu nejvýše šesti měsíců ode dne, kdy rozhodnutí nabylo právní moci, nebo

b) povolit splácení této částky v měsíčních splátkách tak, aby byla celá zaplacena nejpozději do konce stanovené zkušební doby.

48 komentáře v “Co říká zákon

  Veronika

  (17.5.2017 - 17:34)

  Dobrý den, chtěla bych se prosím zeptat přítel bude zkoušet podávat půlku teď v červnu a právěže se ptá jestli se nedá nějak zjistit, který soudce tam zrovna bude na ten jeho soud.

   Obase

   (17.5.2017 - 18:13)

   Dá, ale až po podání žádosti.

  Thanks designed for sharing such a pleasant idea, post is good,
  thats why i have read it entirely

  Jana

  (24.5.2017 - 21:02)

  Dobrý den,

  Chtěla bych se zeptat, za jak dlouho může být podána nová žádost o podmíněné propuštění, pokud je první zamítnuta? Někde jsem četla šest měsíců, jinde jeden. Děkuji.

   Obase

   (24.5.2017 - 21:03)

   Po šesti měsících, pokud není předtím zamítnuta jen pro předčasné podání, či předchozí návrh nepodalo zájmové sdružení občanů.

  Nina

  (27.5.2017 - 19:31)

  Ahoj mám dotaz syn dostal 2 roky a 3 měsíce na tvrdo a poté ještě 1 rok za maření po vykonu trestu má ještě určeno ústavní léčení může si zažádat o podmíněné propuštění?A kdy?Děkuji N.

  Libor

  (6.6.2017 - 8:40)

  Dobry chtel bych se zeptat přítelkyně je ve vykonu trestu na 4měsice a chceme se brat tak se chci zeptat jak mam zažadat o půlku mockrat dekuji

   Obase

   (6.6.2017 - 16:50)

   Musí zažádat ona.

  Sandra

  (6.6.2017 - 21:36)

  Dobrý den, přítel dnes nastoupil na 5 měsíců může jsi pak zažádat o půlku a pustí mi ho? Na čem záleží. Děkuji.

   Obase

   (6.6.2017 - 21:37)

   Žádat může každý. Jestli ho pustí nedokážu odhadnout. Přečte si část pojednávající o PP.

  Věra Ježková

  (13.6.2017 - 18:02)

  Dobrý den,ředitel věznice před třemi týdny poslal ředitelskou půlku mého druha .Musí proběhnout soud a nebo můžou rozhodnout bez mého přítele?A jak dlouho to trvá ,poslané to bylo před třemi týdny.Děkuji.m

   Obase

   (13.6.2017 - 18:51)

   Dobrý den,
   V takovém případě soud může být i bez účasti Vašeho druha. Trvá to cca 1-2 měsíce. Že podá žádost ředitel nemusí automaticky znamenat úspěch.

  Josef Volák

  (15.6.2017 - 18:35)

  Dobrý den,ředitel věznice podal návrh na podmínečné propuštění syna po polovině trestu.Doporučení k jeho propuštění podala i probační služba.K žádosti jsme se připojili i my rodiče.Uběhlo již téměř půl roku a zatím se nic neděje.Je možné aby někdo úmyslně poces zdržoval?

   Obase

   (15.6.2017 - 18:57)

   Dobrý den,
   možné to je. Myslím si ale, že pro soudce je mnohem snazší návrh prostě zamítnout. Je to čistě na jeho rozhodnutí a běžně to i v takových případech dělají. Spíš se někde zadrhl spis, nebo soudce který to má na starosti. Zkuste zavolat na soud a zeptat se.

  Josef Volák

  (19.6.2017 - 16:21)

  Syn požádal písemně o zprávu jak pokračuje jeho řízení.Dostal rychlou odpověď.Soud požádal o zaslání spisu u Okresního soudu synova bydliště. Syn byl přitom souzen KS.Je to vůbec možné.

   Obase

   (19.6.2017 - 16:27)

   Možné to je. Ale pokud by syn souzen v prvním stupni na krajském soudě, je to chyba nějakého úředníka. To je věc, která se stávala dříve poměrně často. Nyní si ale většina soudů vyžaduje spíš přímo z věznic.

  Misa

  (7.7.2017 - 21:15)

  Dobrý večer přitel sedi v Rynovicich dostal 4 roky a další 3 to mu proměnili podminku chtěla bych vědět jaka je šance na pulku z Rynovic Děkuji za odpověď

   Obase

   (7.7.2017 - 21:57)

   To vám neřekne nikdo.

    Misa

    (7.7.2017 - 22:07)

    Tak děkuji za odpověď Já jen četla diskuze ze někde je větší pravděpodobnost a někde prý ne pouštějí vůbec ale i tak děkuji

     Obase

     (7.7.2017 - 22:32)

     Rýnovice patří k lepším.

  Ditka

  (11.7.2017 - 23:30)

  Dobrý den, chtěla bych poprosit o radu či zkušenosti. Manžel sedí na Pankráci, dostal 7 měsíců za alimenty. Teď žádal o PP po 1/3 a splnujeme všechny podmínky. Má se kam vrátit, zázemí, zajištěna práce, dluh splácí a splácel už před odsouzením. Píši dluh, protože potomek je už plnoletý a nestuduje. Ve věznici se chová slušně, doporučení asi bude výborné, testy udělal na výbornou. Chtěl i pracovat, ale při jeho délce trestu nemá šanci. Dokonce mu vychovatelé říkají, “ vy jdete přeci brzy domů „. Ale teď máme trochu strach, přišlo nám jednací číslo a dle toho víme, kdo bude soudit a o tomto soudci se říká, že je Kat a PP nepovoluje nikomu. Nevím zda zde mohu psát jmeno toho soudce, abych ještě manželovi nepřitížila. Dalo by se třeba do emailu a zkušenost nebo nějaké info o soudci nebo jak dál?

  Miroslav

  (26.7.2017 - 8:08)

  dobry den, chtel jsem se zeptat, protoze je znamo ze v Plzni na soude v projednavani zadosti o PP je soudce rasista a kat, je mozne zjistit jmeno tohoto soudce a zaroven bych potreboval poradit kde v takovem pripade se s tezovat na konkretniho soudce, o kterem je znamo, ze jak mile te cikan okamzite to zamita. ttoto tvrzeni je s vice stran potvrzeno i ve veznici vy o tom to cloveku a uz predem hlasi vezni, ze to tento soudce zamitne. je mozne podat na tohoto souce stiznost v pripade kde se mam obratit? dekuji vam za kladnou odpoved. M.H.

   Obase

   (26.7.2017 - 8:57)

   Dobrý den,
   stížnost podat můžete, ale PP je vždy jen na rozhodnutí soudce. Kromě toho mu to těžko budete dokazovat. Jak posoudíte, kdo je Rom, když mají téměř všichni v občanském průkazu českou národnost. To je v podstatě neprokazatelné.

  petr

  (1.8.2017 - 11:33)

  Dobrý den, chci se zeptat jak postupovat při žádosti o PP po polovině trestu. Samozřejmě máme právní zastoupení, ale informace, které máme se liší a absolutně popírají logiku a systém a jakýkoli význam PP. Přítelkyně byla odsouzena na 5 měsíců s dozorem s nástupem 23.5. 2017 / konec trestu 23.10. 2017 / Polovina trestu vychází na 7.8. 2017, ale ve věznici ve Světlé jí bylo oznámeno, že můžeme požádat o PP až po hodnotícím obdobím, což je 12.9. 2017 a pak to trvá 5 – 6 týdnů než soud začne žádost projednávat. To znamená, že by soud měl projednávat PP zhruba v termínu dovršení celého trestu!! Kde je nějaká logika a motivace odsouzeného? Nemá žádný negativní poznatek, ani „kázeňák“, chová se vzorně, chodí na aktivity a ve svém volnu na brigády, je nekonfliktní a práci pro ni nemají. Děkuji za odpověď.

   Obase

   (1.8.2017 - 17:44)

   Dost lze podat bez ohledu na hodnotící období věznice. Vychovatelé si jen zjednodusuji práci.

  Petra

  (25.8.2017 - 23:11)

  Dobry vecer,pritel dostal 4 mesice nepodminene za neplaceni vyzivneho.Trest nastoupil 3.8 do Hradecke veznice a od vcerejsiho dne je ve veznici v Pardubicich.Chtela bych se zeptat zda ma smysl nebo sanci byt propusten po pulce trestu?

   Obase

   (26.8.2017 - 14:34)

   Smysl to má vždy, podání žádosti stojí 16 korun za známku.

  Petra

  (26.8.2017 - 22:59)

  Ano to mate pravdu…Spis bych se jeste zeptala jestli vyhovuji zadostem
  propusteni na pulku pri tak kratkem trestu.Mate stim zkusenost?A muze se zadat drive nez upline pulka trestu?Slysela jsem ze predcasne zadosti zamitaji.

   Obase

   (27.8.2017 - 11:10)

   Dobrý den,většinou vyhovují. Na druhou stranu, mit kvůli měsíci podmínku není úplně nejlepší. Žádost můžete podat po termínu. Někde lze podat 3 týdny dopředu. Pokud je v trestu poprvé, může žádat po 1/3.

  Petra

  (27.8.2017 - 14:12)

  1/3 ano ale kazdy nam to vymlouva…Ze pry po tak kratke dobe nejsou schopni posoudit ve veznici jestli doslo k naprave.Asi to zkusime tedy 1/3 a uvidime.Ve trestu je poprve. A veznice v Pardubicich je preplnena o 285 veznu.

   Obase

   (27.8.2017 - 18:37)

   Podívejte, když to podáte po třetině, projednání vyjde stejně na polovinu.

  Petra

  (5.9.2017 - 23:36)

  Dobry vecer,mohu se jeste zeptat.Pritel mi pri navsteve rikal ze mu tvrdej pokud nema diferencku ze soud zadost zamitne.Nevim nechapu a hlavne nerozumim.Do prace ho prvdepodobne nevezmou protoze tam musi byt naky cas a potom uz nikdo mit zajem nebude kdyz by sel domu I po tech 4 mesicich.Celou skodu uhradil ma prislib prace podporu rodiny hlavne maleho syna ale to zrejme soudu stacit nebude….

   Obase

   (7.9.2017 - 15:08)

   Dobrý den, není mi z vašeho dotazu jasné, na co se ptáte.

  Petra

  (7.9.2017 - 16:46)

  Jestli jen proto ze nebude mit diferencku 1 protoze ten trest je kratky a veznice vydava hodnoceni pry az po dvou I po trech mesicich mu zadost o propusteni zamitnou.

   Obase

   (9.9.2017 - 9:12)

   Je to možné. Na druhou stranu není nikde psáno, že pro PP musíte diferenčku mit.

  Petra

  (15.9.2017 - 22:39)

  Dobry vecer,dekuji za vase odpovedi.Nikdy jsem se nezajimala az tak jak to vse funfuje a hlavne vse postavene na hlavu.Kratky trest =mala sance na PP.

  nada

  (5.10.2017 - 3:00)

  dobry den,rada bych se zeptala jak to probiha dal,kdyz soudce zadosti o PP vyhovel,ale statni zastupce si ponechal lhutu na odvolani-dekuji N

  Niki

  (5.10.2017 - 19:08)

  Dobrý den mám bratra ve vězení a chtěla bych se zeptat o návštevě. Můj bratr chce na navštevu jenom mě ale je mo teprve 15 let můžu tam jit sama nebo s doprovodem rodiču a pak by odešli a nebyli na návštěvě? Předem děkuji za odpoveď

  Lenka

  (22.10.2017 - 15:38)

  Dobrý den.přítel dostal 9 měsíců u soudu mu proměnili 5 a teď dalších 12 měsíců,vše za neplacení výživného.Odvolal se ,ale zatím nevime jak to dopadlo.Počítam že musíme počkat jak dopadne odvolaní a pote můžeme žádat o pp.Nevim ale zda muže žádat o 2/3 (1/3 nestíháme,asi by to ani nešlo) a jak dlouho předem?Jako na půlku 2-3 týdný?Všechny přísliby máme připravené.1 diferenčku zatím nemá.Taky bych se chtěla zeptat,zda by pomohlo kdybychom zaslali tyto přisliby na soud kde projednávají jeho odvolani?Nebo jestli poradíte něco jiného,aby jeho odvolání dopadlo kladně,nebo máme čekat?Zvrtal co mohl!!!A je dost poučen,ale soudy to zatím vidi jinak,notabene když bývala partnerka i její rodiče pracují u policie!Stačí si jen přečíst jméno na spise a každý soudce ho hned odpálí!Ale s tím bohužel nic nenaděláme!Teď se ho snažíme s rodinou dostat ven na pp.Advokátku sice máme(měli) ale ta teď bude odcházet na mateřskou.Tak se snažím zjistit co nejvíce?Je v Novém sedle a co jsem četla tak půlky zřídka a 2/3 vůbec.Má smysl vůbec žádost posílat?A když jí zamítnou (2/3)může žádat o půlku?a po jaké době?Půlka by měla výcházet na červenec 2018.Máme dvouletou dceru společnou a jedenáctiletou moji,mohl by k tomu soud přihlednout k pp? Je to trochu chaotické,ale děkuji moc za odpověď.

   Obase

   (23.10.2017 - 6:25)

   Dobrý den,
   Pokud je ve výkonu trestu poprvé, může žádat kdykoli po jedné třetině. Z hlediska zákona je jedno, jestli bude žádat po 1/3, 1/2, nebo jindy. Žádost může opakovat po 6 měsících po právní moci zamítnutí rozhodnutí. Z hlediska odvolání je dobře podat jakoukoli pozitivní informaci.

  Lenka

  (22.10.2017 - 16:17)

  Dobrý den,ted jsem si precetla co jsem napsala za ptakovinu.chtela jsem napsat místo 2/3 pulku(1/2) a naopak.nejak jsem zazmatkovala,prominte.dekuji 🙂

  Dana

  (30.10.2017 - 20:37)

  Dobrý den, můj syn byl odsouzen za neplacení alimentů na 1rok nepodmíněně. Podal si žádost o PP po třetině trestu (je mu 37let, ve vězení poprve). Dnes proběhlo jednání u Obv.soudu pro Prahu 4. Paní soudkyně po zvážení všech okolností žádosti o PP vyhověla. Přítomná státní zástupkyně ale podala na místě proti rozsudku stížnost (podstatou bylo „že byl ve vězení moc krátkou dobu“). Jaká je prosím reálná pravděpodobnost, že vrchní soud rozhodne ve prospěch syna? Na výsledek čeká samozřejmě dál ve výkonu trestu a už jen to čekání jsou další týdny navíc. Předem děkuji za informaci.

   Obase

   (31.10.2017 - 6:29)

   Dobrý den, pravděpodobnost je vysoká, protože ne státní zástupce, ale zákon určuje kdy lze žádat o PP. Každopádně bez advokáta to je těžší.

   Petr

   (1.11.2017 - 15:41)

   Dobrý den. Paní Dano, státní zástupkyně bude muset svou stížnost řádně odůvodnit a soud je povinen fotokopii toho odůvodnění zaslat na vědomí Vašemu synovi (odsouzenému), který se může (je to jeho právo, nikoliv povinnost) ke stížnosti vyjádřit a to písemným podáním zaslaným na adresu soudu. Toto vyjádření bych synovi doporučil podat a zdůraznit v něm všechny okolnosti svědčící v jeho prospěch. Jsem přesvědčen, že poté bude syn z výkonu trestu podmíněně propuštěn, resp., že stížnost státní zástupkyně bude zamítnuta.
   Přeji hodně štěstí.
   Petr, právník spolupracující s platformou obase.cz

  Barbora

  (7.11.2017 - 17:01)

  Dobrý den, přítel je momentálně ve výkonu trestu 5 měsíců za podvod, příští týden má soud, kde se rozhodne, jestli mu promění podmínku 10 měsíců za jiný trestný čin. Dohromady by délka trestů byla tudíž 15 měsíců. Jak se v tomto případě postupuje s žádostí o podmínečné propuštění v půlce trestu? Počítá se polovina z celkové doby, tj. po 7,5 měsících? Nebo se polovina počítá pouze z jednoho trestu (v tomto případě logicky z toho delšího, desetiměsíčního)? Děkuji

   Obase

   (7.11.2017 - 21:00)

   Dobrý den, lhůta pro podmíněné propuštění se počítá že součtu trestů.

  Soňa

  (10.11.2017 - 17:23)

  Dobrý den, přítel je na cele s dalšími 2 vězni a mají celu 8,4m2 (i s wc a umyvadlem), má smysl psát žalobu na soud pro lidská práva na nedodržení daných metrů? Děkuji

   Obase

   (10.11.2017 - 17:32)

   Pokud myslíte soud pro lidská práva ve Štrasburku, tak nikoli. Můžete si stěžovat u ministerstva spravedlnosti.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *