Potvrzení o zaměstnání

Potvrzení o zaměstnání-vzor

Ke stažení a úpravě Příslib práce vzor- obase

Zuzana Candigliota, advokátka

vedená v seznamu advokátů České advokátní komory pod ev. číslem: 16127

Kancelář Burešova 6, 602 00 Brno, Česká republika ½ IČ 03746933 ½ číslo účtu 2200755319/2010

Tel. +420 607 005 043 ½ E-mail candigliota@gmail.com½Datová schránka by2wpca

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ

/PŘÍSLIB PRÁCE/

 

V Praze dne 1. 1. 2017

NÁZEV ABC , s.r.o.

  1. Nová č. 90/13

110 00  P r a h a   1

IČ: 000 00 000

zastoupená: jméno příjmení, jednatel společnosti

-na straně jedné, dále jen „budoucí zaměstnavatel“

 

a

 

Jan Novák, nar. 00. 00. 0000

bytem ul. Nová č. 1

750 02  P ř e r o v

tč. ve VTOS, věznice Vinařice

-na straně druhé, dále jen „budoucí zaměstnanec“

 

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku, ve smyslu ust. § 1785 a násl. občanského zákoníku, v platném znění,   t u t o

 

smlouvu o smlouvě budoucí

 

I.

Společnost ABC, s. r. o. se jako budoucí zaměstnavatel zavazuje ve lhůtě 21 dnů ode dne výzvy Jana Nováka, jako budoucího zaměstnance, k plnění podle této smlouvy, uzavřít s Janem Novákem pracovní smlouvu, jejíž předmětem bude sjednání hlavního pracovního poměru, druhem práce bude pracovník v restauračním zařízení a místem výkonu práce bude město Plzeň. Mzdové podmínky budou upraveny v rámci mzdového listu, který bude nedílnou součástí sjednané pracovní smlouvy.

 

II.

Strany předpokládají, že pracovní smlouva bude uzavřena v návaznosti na propuštění Jana Nováka z výkonu trestu na svobodu. Budoucí zaměstnavatel upozorňuje budoucího zaměstnance, že nedojde-li k jeho výzvě k plnění podle této smlouvy ve lhůtě jednoho roku ode dne jejího uzavření, pak závazek budoucího zaměstnavatele sjednaný podle této smlouvy bez dalšího zaniká – srov. ust. § 1788 odst. 1 občanského zákoníku v platném znění.

 

III.

Tato smlouva byla uzavřena svobodně, vážně a srozumitelně pro obě strany. Každá ze stran obdrží po jednom originálním vyhotovení této smlouvy.

 

 

 

 

……………………………………………..                                                  ………………………………………….

                              jméno, příjmení                                                                             Jan Novák

budoucí zaměstnavatel                                                              budoucí zaměstnanec