Co říká zákon

Co říká zákon § 331 trestní řád a § 88 trestní zákon

Zákon o výkonu trestu

§ 88

Podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody

(1) Soud může odsouzeného podmíněně propustit na svobodu, jestliže odsouzený po právní moci rozsudku, zejména ve výkonu trestu, svým chováním a plněním svých povinností prokázal polepšení a může se od něho očekávat, že v budoucnu povede řádný život nebo soud přijme záruku za dovršení nápravy odsouzeného, a

a) odsouzený vykonal alespoň polovinu uloženého nebo podle rozhodnutí prezidenta České republiky zmírněného trestu odnětí svobody, nebo

b) odsouzený, jenž nebyl odsouzen za zvlášť závažný zločin a který dosud nebyl ve výkonu trestu odnětí svobody, vykonal alespoň třetinu uloženého nebo podle rozhodnutí prezidenta České republiky zmírněného trestu odnětí svobody.

(2) Jestliže odsouzený za přečin prokázal svým vzorným chováním a plněním svých povinností, že dalšího výkonu trestu není třeba, může ho soud podmíněně propustit na svobodu i předtím, než vykonal část trestu odnětí svobody vyžadovanou pro podmíněné propuštění podle odstavce 1. Soud nevyhoví návrhu ředitele věznice na podmíněné propuštění odsouzeného na svobodu, jen je-li zjevné, že by odsouzený po propuštění na svobodu nevedl řádný život.

(3) Soud při rozhodování o podmíněném propuštění odsouzeného za zločin přihlédne také k tomu, zda odsouzený včas nastoupil do výkonu trestu a zda částečně nebo zcela nahradil či jinak odčinil škodu nebo jinou újmu způsobenou trestným činem nebo zda vydal bezdůvodné obohacení získané trestným činem. Jestliže odsouzený vykonával ochranné léčení před nástupem výkonu trestu odnětí svobody nebo v jeho průběhu, přihlédne soud i k projevenému postoji odsouzeného k výkonu ochranného léčení.

(4) Osoba odsouzená za trestný čin vraždy (§ 140), zabití podle § 141 odst. 2, těžkého ublížení na zdraví podle § 145 odst. 3, mučení a jiného nelidského a krutého zacházení podle § 149 odst. 4, nedovoleného přerušení těhotenství bez souhlasu těhotné ženy podle § 159 odst. 3, 4, neoprávněného odebrání tkání a orgánů podle § 164 odst. 3, 4, obchodování s lidmi podle § 168 odst. 4, 5, zbavení osobní svobody podle § 170 odst. 2, 3, zavlečení podle § 172 odst. 3, 4, loupeže podle § 173 odst. 3, 4, braní rukojmí podle § 174 odst. 3, 4, vydírání podle § 175 odst. 3, 4, znásilnění podle § 185 odst. 3, 4, pohlavního zneužití podle § 187 odst. 3, 4, obecného ohrožení podle § 272 odst. 2, 3, nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy podle § 283 odst. 4, získání kontroly nad vzdušným dopravním prostředkem, civilním plavidlem a pevnou plošinou (§ 290), zavlečení vzdušného dopravního prostředku do ciziny podle § 292 odst. 3, vlastizrady (§ 309), rozvracení republiky (§ 310), teroristického útoku (§ 311), teroru (§ 312), sabotáže (§ 314), vyzvědačství podle § 316 odst. 3, 4, válečné zrady (§ 320), násilného překročení státní hranice podle § 339 odst. 3, organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice podle § 340 odst. 4, genocidia (§ 400), útoku proti lidskosti (§ 401), apartheidu a diskriminace skupiny lidí (§ 402), agrese (§ 405 a), přípravy útočné války (§ 406), styků ohrožujících mír (§ 409), použití zakázaného bojového prostředku a nedovoleného vedení boje podle § 411 odst. 3, válečné krutosti (§ 412), perzekuce obyvatelstva (§ 413), plenění v prostoru válečných operací (§ 414) nebo zneužití mezinárodně uznávaných a státních znaků podle § 415 odst. 3, jakož i osoba odsouzená k výjimečnému trestu odnětí svobody nad dvacet až do třiceti let (§ 54 odst. 2), mohou být podmíněně propuštěny až po výkonu dvou třetin uloženého trestu odnětí svobody, nehrozí-li s ohledem na okolnosti činu, za který byla osoba odsouzena, a povahu její osobnosti opakování spáchaného nebo jiného obdobného zvlášť závažného zločinu.

(5) Osoba odsouzená k výjimečnému trestu odnětí svobody na doživotí, může být podmíněně propuštěna až po nejméně dvaceti letech výkonu tohoto trestu, nehrozí-li s ohledem na okolnosti činu, za který byla odsouzena, a povahu její osobnosti, opakování spáchaného nebo jiného obdobného zvlášť závažného zločinu.

Co říká zákon

§ 331 trestní řád

(1) O podmíněném propuštění z trestu odnětí svobody rozhoduje soud na návrh státního zástupce nebo ředitele věznice, v níž se vykonává trest, na žádost odsouzeného nebo i bez takové žádosti, a to ve veřejném zasedání. Soud vyrozumí o konání veřejného zasedání o podmíněném propuštění z trestu odnětí svobody uloženého pro zločin i poškozeného, který o to požádal (§ 228 odst. 4). Žádost o podmíněné propuštění z trestu odnětí svobody podle § 88 odst. 2 trestního zákoníku může obviněný podat jen, pokud k ní připojí kladné stanovisko ředitele věznice, že odsouzený prokázal svým vzorným chováním a plněním svých povinností, že dalšího výkonu trestu není třeba; jinak soud o takové žádosti nerozhoduje a vrátí ji obviněnému s poučením o nutnosti připojit k ní uvedené stanovisko ředitele věznice. Byla-li žádost odsouzeného o podmíněné propuštění zamítnuta, může ji odsouzený opakovat teprve po uplynutí šesti měsíců od zamítavého rozhodnutí, ledaže by žádost byla zamítnuta jen proto, že dosud neuplynula lhůta stanovená v zákoně pro podmíněné propuštění.

(2) Podmíněné propuštění může navrhnout též zájmové sdružení občanů, nabídne-li převzetí záruky za dovršení nápravy odsouzeného. Souhlasí-li s tím odsouzený, může zájmové sdružení občanů před podáním návrhu na podmíněné propuštění požádat ředitele věznice, v níž se vykonává trest, aby mu sdělil stav převýchovy odsouzeného.

(3) Navrhne-li podmíněné propuštění ředitel věznice, v níž odsouzený vykonává trest, nebo se k takovému návrhu připojí, může rozhodnutí o tom, že odsouzený se podmíněně propouští, učinit se souhlasem státního zástupce též předseda senátu.

(4) Na dožádání zájmového sdružení občanů o spolupůsobení při výchově podmíněně propuštěného se užije přiměřeně ustanovení § 329.

(5) Jestliže bylo rozhodnuto o podmíněném propuštění za současného vyslovení dohledu nad odsouzeným nebo rozhodl-li soud o podmíněném propuštění odsouzeného a současně mu uložil přiměřená omezení nebo přiměřené povinnosti směřující k tomu, aby vedl řádný život, užije se na postup při výkonu dohledu a kontrole chování odsouzeného přiměřeně ustanovení § 330a odst. 1. Bylo-li rozhodnuto, aby se podmíněně propuštěný odsouzený ve zkušební době zdržoval ve svém obydlí užije se na postup při výkonu této povinnosti přiměřeně ustanovení § 334b až 334e. Jestliže bylo rozhodnuto, aby podmíněně propuštěný odsouzený ve zkušební době vykonal práce ve prospěch obcí, státních nebo jiných obecně prospěšných institucí užije se na postup při výkonu této povinnosti přiměřeně ustanovení § 336 až 339. Pokud bylo rozhodnuto, aby podmíněně propuštěný odsouzený složil na účet soudu částku určenou na peněžitou pomoc obětem trestné činnosti, může předseda senátu na žádost odsouzeného z důležitých důvodů

a) odložit složení této částky, a to na dobu nejvýše šesti měsíců ode dne, kdy rozhodnutí nabylo právní moci, nebo

b) povolit splácení této částky v měsíčních splátkách tak, aby byla celá zaplacena nejpozději do konce stanovené zkušební doby.

183 komentáře v “Co říká zákon

  Barbora

  (12.8.2019 - 16:05)

  Dobrý den mám dotaz bratr sedí za vraždu .dostal24let už má odsezenich 7 let je operovany a nemá koncenitu.je možnost o skraceni trestu.dekuji

  Petra

  (6.9.2019 - 14:20)

  Dobrý den,můj přítel dostal 4 měsíce za alimenty a ted ve vězení nový trest opět za alimenty 8 měsícu .Ted bude soud na odvolání.Já ho v době kdy byl obviněný neznala.Napsala jsem soudkyni že ted dám na vše pozor a budu dohlížet že alimenty posílat bude.Dávám mu šanci na nový život.Je nějaká pravděpodobnost že mu 8 měs. skráti nebo dostane jiný druh trestu?Za odpoved moc děkuji.

  Dominika

  (24.9.2019 - 6:01)

  Dobrý den přítel měl soud na PP ,vše v pořádku dobrý posudek atd zástupce podal stížnost co se dá dělat jak to vše dál probíhá ,děkuji

  Fedor

  (20.10.2019 - 16:46)

  Dobrý den, chtěl bych se zeptat měl jsem soud Kvůli Alimentum, já se pak odvolal a odvolání je zamitnuto. Přišel mi jen dopis Usnesení, a nerad bych šel sedět kvůli 3tisicum 🙂 je nějaká možnost o Domácím vězení? Děkuji

  Marek

  (22.10.2019 - 23:38)

  Kvůli 3 tisícům byste neměl být odsouzený k nepodmíněnému trestu, protože „Za trestný čin zanedbání povinné výživy podle § 196 odst. 1 nebo 2 lze uložit nepodmíněný trest odnětí svobody jen za podmínky, že uložení takového trestu vyžaduje účinná ochrana společnosti nebo není naděje, že by pachatele bylo možno napravit jiným trestem.“ (§55 odst. 2 TZ). Otázka je, jestli jste už v minulosti nebyl za § 196 odsouzen k nějakému alternativnímu trestu (obecně prospěšné práce, podmíněný trest apod.). Pokud jste se odvolával, odvolával jste se proti rozsudku, ve kterém byla stanovena vina i trest proto musíte vědět, k jakému trestu jste byl odsouzen. Pokud mluvíte o usnesení odvolacího soudu, to se vydává tehdy, když je rozhodnutí zamítavé. V každém případě – u trestného činu zanedbání povinné výživy může dojít k zániku trestní odpovědnosti projevem účinné lítosti. Tu jste měl možnost projevit tím, že jste mohl ty 3000 zaplatit dříve než soud prvního stupně počal vyhlašovat rozsudek. Teď už je pozdě.

  ZdenkA

  (27.10.2019 - 22:05)

  Dobrý večer, je možné zadat u odsouzení na 5,5 roku na PP na 1/3?Jde o přečin podvodu a teď budu odškodňovat poškozené z částky 1.mil .

   Obase

   (30.10.2019 - 11:01)

   Dobrý den,
   pokud je ve výkonu trestu poprvé, tak ano.
   O.

    Nadezda

    (2.12.2019 - 22:26)

    Dobrý den chci se zeptat přítel sedí od 12.října za ježdění autem na černo dohromady dostal9 měsíců jaká je možnost abych mu žádala o půlku když ma bydlení zajištěny a práci taky může se chytnout děkuji

     Obase

     (3.12.2019 - 8:47)

     Dobrý den,
     žádat musí on a pokud je ve věznici poprvé, má na PP slušnou šanci.
     O.

  Jitka

  (19.11.2019 - 18:46)

  Dobrý večer. Chci se optat. Prý byl schválen nový zákon ohledně propouštění do domácího vězení? Nevíte prosím jak nový zákon zní a jaké jsou podmínky? Přítel si odpykává prvotrest v Pardubicích od 19.6. 2019 – 32 měsíců za maření úředního rozhodnutí – řízení bez řidičského oprávnění. Kdy může tedy žádat a je šance že ho pustí? Děkuji

   Obase

   (20.11.2019 - 6:51)

   Dobrý den,
   takový zákon schválen nebyl.
   O.

  Jitka

  (21.11.2019 - 11:12)

  A nevíte prosím jaké jsou změny v zákoně 250/2016 Sb.? Vláda měla zasedání a zákon byl změněn.

  Hely

  (4.12.2019 - 13:12)

  Dobrý den muj přítel dostal 2 roky nastoupil 20.12.2018 ted jsme žádali o podmínečně propuštěni na polovinu trestu 3.12.2019 a soud mu zase odročili vůbec nevím proč?

   Obase

   (5.12.2019 - 13:48)

   Dobrý den,

   ani já nevím.

   O.

   Martinka

   (7.12.2019 - 15:04)

   Dobrý den můj přítel byl odsouzen na 6 měsíců nastoupil 2.12.2019 spolupracoval s policii i soudem a nastoupil v čas myslíte že by ho pustili za půlku za dobrý chování když je ve vězení poprvé?? Děkuji za odpověď

    Obase

    (9.12.2019 - 6:52)

    Dobrý den,

    myslím, že ano.

    O.

  Katerina pastorova

  (30.12.2019 - 19:29)

  Dobry den mnela bych dotas muj pritel sedi pargraf 205 tet si chce v dubnu pozadat o pulku trestu dostal 18 mnesicu ma pochvali 2 plni si prej co ma je sance se dostat domu dis je prvo trestanec sedi odolově

   Obase

   (2.1.2020 - 10:02)

   Dobrý den,
   pokud se ptáte na to, jakou má šanci, tak jako všem odpovídám. Šanci má každý, ale jako velkou neumím s tak málo informacemi odhadnout.
   O.

  Alena

  (1.1.2020 - 16:41)

  Dobrý den můj přítel sedí a má problémi v base de mu oživit už několikrát sme zadali o jinou věznici a furt nám není vyhověno může te mi poradit co mám dělat děkuji

  Katerina pastorova

  (1.1.2020 - 17:06)

  Děkuji moc jaki je proceta na pulku

  Katerina pastorova

  (4.1.2020 - 16:47)

  Dobry den chtela sem se zeptat jeste jednou ma sanci prvo trestanec jit domu na pulku trestu dis dostal 18 mnesicu a a unoru si dava pulku muze mu vijit dis ma prislip o praci pochvalu a najemni smlouvu zbitu dekuji dejte mi vedet a nakolik procent mu to muze vijit dis sedi odolove male svatoňovice ,,,

   Obase

   (6.1.2020 - 9:15)

   Dobrý den,
   bohužel nemám křišťálovou kouli, ale obecně bych řekl vysokou. Záleží ale ještě na dalších faktorech.
   O.

  Elza

  (17.1.2020 - 3:08)

  Dobrý den, mám dotaz, byla sem propuštěna na PP a na dohled dva roky a docházku k probacni, za odcizení cizí věci.
  Nějaké peníze sem s platila zpět, dochazela dva roky jen dvakrát jsme měli nedorozumění s probacni skrz docházku, práci mám, bydlení taky.
  Teď mi skončila a čekám na dopis mám se bát že mi to promění?
  Děkuji za názor.
  Žádný jiný čin sem v době podmínky ne spáchala a vedla řádný život.

   Obase

   (17.1.2020 - 6:34)

   Dobrý den,
   dohled PMS, je stejně tak podmínkou, jako vedení řádného života. Skutečně Vám můžou trest proměnit. Vždy ale záleží na konkrétním posouzení soudu.
   O.

Vložit dotaz/komentář