Co říká zákon

Co říká zákon § 331 trestní řád a § 88 trestní zákon

Podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody

(1) Soud může odsouzeného podmíněně propustit na svobodu, jestliže odsouzený po právní moci rozsudku, zejména ve výkonu trestu svým chováním a plněním svých povinností prokázal polepšení a může se od něho očekávat, že v budoucnu povede řádný život nebo soud přijme záruku za dovršení nápravy odsouzeného, a

a) odsouzený vykonal alespoň polovinu uloženého nebo podle rozhodnutí prezidenta České republiky zmírněného trestu odnětí svobody, nebo

b) odsouzený, jenž nebyl odsouzen za zvlášť závažný zločin,

1. kterým byla nebo měla být způsobena smrt, nejde-li o trestný čin zabití podle § 141 odst. 1,

2. kterým byla nebo měla být způsobena těžká újma na zdraví,

3. jehož znakem je spáchání na těhotné ženě nebo na dítěti,

4. který spáchal jako člen organizované skupiny, ve spojení s organizovanou skupinou nebo ve prospěch organizované zločinecké skupiny, nebo zvlášť závažný zločin účasti na organizované zločinecké skupině (§ 361),

5. který spáchal v úmyslu umožnit nebo usnadnit spáchání teroristického trestného činu, trestného činu účasti na teroristické skupině (§ 312a), financování terorismu (§ 312d), podpory a propagace terorismu podle § 312e odst. 3 nebo vyhrožování teroristickým trestným činem (§ 312f), nebo

6. který je uveden v hlavě třetí, sedmé, deváté, dvanácté a třinácté zvláštní části tohoto zákona nebo v odstavci 4,

a který dosud nebyl ve výkonu trestu odnětí svobody, vykonal alespoň třetinu uloženého nebo podle rozhodnutí prezidenta České republiky zmírněného trestu odnětí svobody.

(2) Jestliže odsouzený za přečin prokázal svým vzorným chováním a plněním svých povinností, že dalšího výkonu trestu není třeba, může ho soud podmíněně propustit na svobodu i předtím, než vykonal část trestu odnětí svobody vyžadovanou pro podmíněné propuštění podle odstavce 1. Soud nevyhoví návrhu ředitele věznice na podmíněné propuštění odsouzeného na svobodu, jen je-li zjevné, že by odsouzený po propuštění na svobodu nevedl řádný život.

(3) Soud při rozhodování o podmíněném propuštění odsouzeného za zločin přihlédne také k tomu, zda odsouzený včas nastoupil do výkonu trestu a zda částečně nebo zcela nahradil či jinak odčinil škodu nebo jinou újmu způsobenou trestným činem nebo zda vydal bezdůvodné obohacení získané trestným činem. Jestliže odsouzený vykonával ochranné léčení před nástupem výkonu trestu odnětí svobody nebo v jeho průběhu, přihlédne soud i k projevenému postoji odsouzeného k výkonu ochranného léčení.

(4) Osoba odsouzená za trestný čin vraždy (§ 140), zabití podle § 141 odst. 2, těžkého ublížení na zdraví podle § 145 odst. 3, mučení a jiného nelidského a krutého zacházení podle § 149 odst. 4, nedovoleného přerušení těhotenství bez souhlasu těhotné ženy podle § 159 odst. 3, 4, neoprávněného odebrání tkání a orgánů podle § 164 odst. 3, 4, obchodování s lidmi podle § 168 odst. 4, 5, zbavení osobní svobody podle § 170 odst. 2, 3, zavlečení podle § 172 odst. 2, 3, loupeže podle § 173 odst. 3, 4, braní rukojmí podle § 174 odst. 3, 4, vydírání podle § 175 odst. 3, 4, znásilnění podle § 185 odst. 3, 4, pohlavního zneužití podle § 187 odst. 3, 4, obecného ohrožení podle § 272 odst. 2, 3, nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy podle § 283 odst. 4, získání kontroly nad vzdušným dopravním prostředkem, civilním plavidlem a pevnou plošinou (§ 290), zavlečení vzdušného dopravního prostředku do ciziny podle § 292 odst. 3, vlastizrady (§ 309), rozvracení republiky (§ 310), teroristického útoku (§ 311), teroru (§ 312), sabotáže (§ 314), vyzvědačství podle § 316 odst. 3, 4, válečné zrady (§ 320), násilného překročení státní hranice podle § 339 odst. 3, organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice podle § 340 odst. 4, genocidia (§ 400), útoku proti lidskosti (§ 401), apartheidu a diskriminace skupiny lidí (§ 402), agrese (§ 405a), přípravy útočné války (§ 406), styků ohrožujících mír (§ 409), použití zakázaného bojového prostředku a nedovoleného vedení boje podle § 411 odst. 3, válečné krutosti (§ 412), perzekuce obyvatelstva (§ 413), plenění v prostoru válečných operací (§ 414) nebo zneužití mezinárodně uznávaných a státních znaků podle § 415 odst. 3, jakož i osoba odsouzená k výjimečnému trestu odnětí svobody nad dvacet až do třiceti let (§ 54 odst. 2), mohou být podmíněně propuštěny až po výkonu dvou třetin uloženého trestu odnětí svobody, nehrozí-li s ohledem na okolnosti činu, za který byla odsouzena, a povahu její osobnosti opakování spáchaného nebo jiného obdobného zvlášť závažného zločinu.

(5) Osoba odsouzená k výjimečnému trestu odnětí svobody na doživotí může být podmíněně propuštěna až po nejméně dvaceti letech výkonu tohoto trestu, nehrozí-li s ohledem na okolnosti činu, za který byla odsouzena, a povahu její osobnosti opakování spáchaného nebo jiného obdobného zvlášť závažného zločinu.

Co říká zákon

§ 331 trestní řád

Podmíněné propuštění

§ 331

(1) O podmíněném propuštění z trestu odnětí svobody rozhoduje soud na návrh státního zástupce nebo ředitele věznice, v níž se vykonává trest, na žádost odsouzeného nebo i bez takové žádosti, a to ve veřejném zasedání. Soud vyrozumí o konání veřejného zasedání o podmíněném propuštění z trestu odnětí svobody uloženého pro zločin i poškozeného, který o to požádal (§ 228 odst. 4). Žádost o podmíněné propuštění z trestu odnětí svobody podle § 88 odst. 2 trestního zákoníku může obviněný podat jen, pokud k ní připojí kladné stanovisko ředitele věznice, že odsouzený prokázal svým vzorným chováním a plněním svých povinností, že dalšího výkonu trestu není třeba; jinak soud o takové žádosti nerozhoduje a vrátí ji obviněnému s poučením o nutnosti připojit k ní uvedené stanovisko ředitele věznice. Byla-li žádost odsouzeného o podmíněné propuštění zamítnuta, může ji odsouzený opakovat teprve po uplynutí šesti měsíců od zamítavého rozhodnutí, ledaže by žádost byla zamítnuta jen proto, že dosud neuplynula lhůta stanovená v zákoně pro podmíněné propuštění.

(2) Podmíněné propuštění může navrhnout též zájmové sdružení občanů, nabídne-li převzetí záruky za dovršení nápravy odsouzeného. Souhlasí-li s tím odsouzený, může zájmové sdružení občanů před podáním návrhu na podmíněné propuštění požádat ředitele věznice, v níž se vykonává trest, aby mu sdělil stav převýchovy odsouzeného.

(3) Navrhne-li podmíněné propuštění ředitel věznice, v níž odsouzený vykonává trest, nebo se k takovému návrhu připojí, může rozhodnutí o tom, že odsouzený se podmíněně propouští, učinit se souhlasem státního zástupce též předseda senátu.

(4) Na dožádání zájmového sdružení občanů o spolupůsobení při výchově podmíněně propuštěného se užije přiměřeně ustanovení § 329.

(5) Jestliže bylo rozhodnuto o podmíněném propuštění za současného vyslovení dohledu nad odsouzeným nebo rozhodl-li soud o podmíněném propuštění odsouzeného a současně mu uložil přiměřená omezení nebo přiměřené povinnosti směřující k tomu, aby vedl řádný život, užije se na postup při výkonu dohledu a kontrole chování odsouzeného přiměřeně ustanovení § 330a odst. 1. Bylo-li rozhodnuto, aby se podmíněně propuštěný odsouzený ve zkušební době zdržoval ve svém obydlí užije se na postup při výkonu této povinnosti přiměřeně ustanovení § 334b až 334e. Jestliže bylo rozhodnuto, aby podmíněně propuštěný odsouzený ve zkušební době vykonal práce ve prospěch obcí, státních nebo jiných obecně prospěšných institucí užije se na postup při výkonu této povinnosti přiměřeně ustanovení § 336 až 339. Pokud bylo rozhodnuto, aby podmíněně propuštěný odsouzený složil na účet soudu částku určenou na peněžitou pomoc obětem trestné činnosti, může předseda senátu na žádost odsouzeného z důležitých důvodů

a) odložit složení této částky, a to na dobu nejvýše šesti měsíců ode dne, kdy rozhodnutí nabylo právní moci, nebo

b) povolit splácení této částky v měsíčních splátkách tak, aby byla celá zaplacena nejpozději do konce stanovené zkušební doby.

Související články:

235 komentáře v “Co říká zákon

 • Silvie

  (30.8.2020 - 22:45)

  Dobrý večer , manžel 24.8.2020 požádal u znojemského soudu o PP , za přečin . Prosím , byla bych Vám vděčná za informaci , jak rychle znojemský soud v těchto záležitostech pracuje . Děkuji . S pozdravem Silvie .

  • obase.cz

   (30.8.2020 - 23:10)

   Dobrý den, rád bych Vám dal takovou informaci. Můžete se podívat do starších článků, kde zhodnocujeme rychlost jednotlivých soudů, ale během toho blázince kolem čínského viru je vše jinak. O.

 • Paja

  (4.9.2020 - 12:29)

  Dobrý den, jdu do výkonu trestu odnětí svobody poprvé Na 8,5 let za financí podvody.. Je i u mě šance že by mě pustili na 1/3 či 1/2?

  • obase.cz

   (4.9.2020 - 13:19)

   Dobrý den ano. Je u Vás šance. O.

 • Luci

  (16.9.2020 - 11:53)

  Dobrý den můj přítel je ve výkonu trestu už 17mesicu coz celý jeho trest je 39 měsíců . A tet s bude žádat o podmíněně přípusteni co vše bych já jako jeho přítelkyně a matka našich dětí mohla udělat aby mu soud vyhověl ???

 • Iveta

  (4.10.2020 - 7:27)

  Dobrý den můj manžel je ve vazbě v Brně Bohunicích ama tret odnětí svobody na 14 měsíců chtěla bych se zeptat jestli bude mít sa šanci na p podle novely zákona o polovinu prepusteni amato za zanedbání školní docházky a krádeže prosím o odpověď děkuji

 • Dagmar

  (4.10.2020 - 11:04)

  Dobry den. Prosim o informaci, kdo si muze podle nove novely zazadat o podminecne propusteni po 1/3 a jestli jsou treba nejake zaruky ze strany rodiny. Dekuji.

  • obase.cz

   (4.10.2020 - 20:20)

   Dobrý den. Je možné, dočíst se to v par. 88 trestního zákona. Je to velmi obsáhlé na odpověď v diskuzi. Pracujeme ale na tom, aby se brzy zakomponovala novela do naší kalkulačky PP na webu.

  • obase.cz

   (4.10.2020 - 21:16)

   Dobrý den,
   pokud je ve výkonu trestu poprvé, tak ano, může žádat o podmíněné propuštění po 1/3 trestu. Rodina může poslat jen přímluvný dopis, žádné záruky rodiny ve smyslu zákona možné nejsou.
   O.

 • Dagmar

  (5.10.2020 - 18:41)

  Jeste prosim jedna otazka. Syn si odpykava 4-lety trest za znasilneni ve Veznici Plzen od unora 2019. Kdy si muze pozdat o PP. Dekuji za odpoved.

  • obase.cz

   (6.10.2020 - 7:09)

   Dobrý den. Velmi záleží, o jaké znásilnění se jedná. V zásadě může žádat buď po polovině nebo dvou třetinách trestu. O.

   • Martin krumpolec

    (16.10.2020 - 7:35)

    Dobrý den přítelkyně vykonává trest za Alimenty a už má půlku za sebou chtěl bych se zeptat.kdyš si zážada o podmíněné propusteni jestli ji muzou pustit na novelu zákona kdyš nastoupila o 50 dní později . Doma na ni čeká dvouletý syn

    • obase.cz

     (16.10.2020 - 7:43)

     Dobrý den. Novela trestních předpisů se na tento skutek nevztahuje. O.

 • Jaroslava

  (8.10.2020 - 20:07)

  Dobrý večer chci se zeptat manžel sedí poprvé nastoupil 6.6.2019 a dostal 3,8 a 3.8.2020jsme podávali žádost na propuštění na 1/3 sice stále čekáme na soud,ale chtěla bych vědět jestli má šanci je v Bělušicích.Dekuji

  • obase.cz

   (9.10.2020 - 17:23)

   Dobrý den. Šanci má každý. O.

 • Martin krumpolec

  (16.10.2020 - 7:42)

  Přítelkyně vykonává trest odnětí svobody za zanedbání povyne výživy ve světle nad sázavou nastoupila o 50 dní později a už má půlku za sebou aj s tema 50 s dnama chtěl bych vědět jestli ji můžou pustit na novelu zakona domu čekáme na ni z dvou ročním synem

  • obase.cz

   (16.10.2020 - 7:44)

   Odpověděl jsem Vám v jiném vlakně. O.

   • Martin krumpolec

    (16.10.2020 - 7:48)

    Omlouvam se nechapu tak ze narok nema na podmynene propusteni dle novely zákona děkuji za odpověď

    • obase.cz

     (17.10.2020 - 9:50)

     Dobrý den. Nárok na podmíněné propuštění nemá nikdo. O splnění podmínek vždy rozhoduje soud. O.

 • Michaela

  (20.10.2020 - 22:39)

  Dobrý den, přítel je už podruhé ve vězení, za to, že porušil podmínečné propuštění a mařil úřední rozhodnutí o zákazu řízení všech motorových vozidel. Chci se zeptat, jestli bude mit znovu šanci na podmínku, když se bude chovat slušně.

 • Anonym

  (20.11.2020 - 16:10)

  Dobrý den, kdy se může žádat o podmínečné propuštění? Chápu to správně? Pokud jedinec spáchá závažnější čin tak po 1/2 trestu a jinak po 1/3?

 • Sabina

  (25.12.2020 - 13:56)

  Dobrý den chtěl bych se zeptat, můj přítel má paragraf 283 je prvo trestany nastoupíl sám dostal 38 měsíců jestli může zadat na 1/3.

 • Kateřina Klein

  (2.1.2021 - 10:52)

  Dobry den, mohla bych poprosit o odkaz na webové stránky kde bych mohla najít přesně znění nove novely . Děkuji moc.

 • K. Ackermannova

  (2.1.2021 - 11:37)

  Dobry den, měla bych otázku. Zda -li ma přítel možnost požádat o 1/3 když sedí poprvé a byl odsouzen na 12 měsíců ( Výtržnictví a § 155 /2-a) . A tomu se mu proměnili dvě podmínky . Za jednu ma 15m a druhou 18m ( obě jsou za Výtržnictví a k poškození cizí věci snad ) . Vim že oboje je brané jako Přečiny jenže se mu to se četlo na 45 m. A ze by zadal po uplynutí 15 m tak to by mel odsazeni trest za který byl odsouzen. Je tu šance že by byl propuštění na 1/3 domu? Je mu 25 let, sedí na Ruzyni a chování ma to nejlepší ma pochvály, chodí tam na na všechny sezení k odborných terapeutu. Pracuje tam splácí dluhy a udělal tam dva rekmvifikační kurzy. Bude mít příslib bydleni a i práce. Je tu ta šance? Vim že to závislí na soudci ale i tak se ptám zda tu ta šance je?? A může byt i velka? Dekuji Moc Moc.

  • obase.cz

   (2.1.2021 - 14:26)

   Dobrý den. Ano muže žádat po 1/3 trestu.

 • Anonym

  (12.1.2021 - 20:48)

  Dobry den, chtěla bych se zeptat. Budem žádat o PP. Musí se doložit příslib práce? V téhle době je to skoro nereálné. Děkuji za Odpověď A.

  • obase.cz

   (13.1.2021 - 19:09)

   Dobrý den. Nutné to není. O.

   • Anonym

    (14.1.2021 - 13:06)

    Děkuji za odpověď. Jen se ještě k tomu zeptám a nebude to mit nějakou menší váhu nebo nezamitnou kuli tomu PP u soudu když nepredlozime příslib práce? Děkuji

 • Adéla

  (18.1.2021 - 23:44)

  Dobrý den.
  Chtěl bych se zeptat. Přítelkyně je 11 měsíců propuštěna z výkonu trestu na podmínku,podmínku ji stanovili na 2,5 roku, udělala malér skratovite jednala ani to nechtěla. Odcizila boží za které byla v minulosti odsouzená ještě k tomu v nouzovém stavu. Jinak ma dohled PMS A AMBULANTNÍ LÉČBU, Po celou dobu vše dodržovala nebyl sni sebemensi problem. Jaky ma sance ze zůstane venku.. Co ma proto udělat.PŘEDEM DĚKUJI ZA RADU A POMOC. Tichý

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.