Podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody

Vše co potřebujete vědět o podmíněném propuštění

Podmíněné propuštění z výkonu trestu je jedním z nejvýznamnějších motivačních faktorů pro odsouzené a je tedy významným faktorem vězeňství. Princip podmíněného propuštění je v zásadě jednoduchý. Za určitých podmínek soud propustí odsouzeného z výkonu trestu ještě před koncem uloženého trestu, pokud pak odsouzený podmínky dodrží, je mu zbytek trestu odpuštěn.

 

Podmínky pro podání žádosti o podmíněné propuštění

 

Český právní řád upravuje problematiku podmíněného propuštění jednak v ustanovení hmotného práva, tedy v § 88 Trestního zákona a jednak z hlediska procesního v § 331 trestního řádu. 

Pro kladné rozhodnutí soudu o žádosti o podmíněné propuštění je třeba splnit hned několik základních podmínek. 

 • Žádost, případně návrh musí být podány oprávněnou osobou k soudu, v jehož obvodě odsouzený vykonává trest odnětí svobody.
 • Odsouzený musí vykonat určitou část trestu, případně dodržet lhůtu opakovaného podání
 • Odsouzený svým chováním po právní moci rozsudku, zejména ve výkonu trestu svým chováním a plněním svých povinností prokázal polepšení.
 • Od odsouzeného lze v budoucnu očekávat, že povede řádný život.

 

Tedy k jednotlivým podmínkám:

 

 • Žádost, případně návrh musí být podány oprávněnou osobou k soudu, v jehož obvodě odsouzený vykonává trest odnětí svobody.

 

 • Kdo je oprávněný podat žádost/návrh o podmíněné propuštění

 

 • Odsouzený

Za odsouzeného může podat žádost též advokát na základě udělení plné moci, případně určením Českou advokátní komorou nebo ustanovení soudem (zejména v případě mladistvých) a zákonný zástupce.  

Za odsouzeného ve smyslu zákona nemohou jednat osoby blízké (s výjimkou zákonných zástupců u odsouzených mladistvých). Proto soud zpravidla odmítne žádost podanou blízkými osobami a celý proces se tak často protáhne. 

 • Ředitel věznice

Ředitel věznice má právo podat za odsouzeného návrh na podmíněné propuštění, pokud to uzná z vhodné. Jedná se o výjimečný institut používaný jako významná motivace pro odsouzené, kterým se tak postavení odsouzeného před soudem významně zlepší. Soud však ani v takovém případě není povinný návrhu vyhovět a ani takové podání není zárukou podmíněného propuštění.

Speciální úprava je pak u odsouzených za přečin, kde může ředitel věznice podat návrh na podmíněné propuštění kdykoli během výkonu trestu. Není tedy vázán žádnou zákonnou lhůtou. A soud návrhu nevyhoví jen v případě, je-li zjevné, že odsouzený po propuštění nepovede řádný život. 

Se souhlasem státního zástupce může o podmíněném propuštění v případě podání žádosti ředitelem věznice rozhodnout předseda senátu sám. 

Ředitel věznice může po nabytí právní moci rozhodnutí o zamítnutí návrhu podmíněné propuštění návrh ihned opakovat.  

Ředitel věznice se stejně tak může k žádosti odsouzeného ,,pouze“ připojit. 

 • Státní zástupce

Návrh na podmíněné propuštění odsouzeného může podat i státní zástupce. Velice výjimečný institut, se kterým se běžně nesetkáváme. 

 • Zájmové sdružení občanů, pokud zároveň navrhne záruku za dovršení nápravy odsouzeného

Trestní řád považuje za zájmové sdružení občanů odborové organizace, organizace zaměstnavatelů, ostatní občanská sdružení s výjimkou politických stran a hnutí, církve, náboženských společnosti a právnické osoby sledující v předmětu své činnosti charitativní účely.

Soud při projednávání návrhu na podmíněné propuštění zpravidla zkoumá kontakt zájmového sdružení občanů s odsouzeným, průběh spolupráce i schopnost zájmového sdružení občanů dostát své záruky. Je proto dobré velmi dobře zvážit, se kterým zájmovým sdružením občanů bude odsouzený spolupracovat. V případě dobře zvoleného zájmového sdružení a dlouhodobější spolupráce, jsou takové záruky významnou výhodou odsouzeného při jednání o podmíněném propuštění. V případě zamítnutí takového návrhu může zájmové sdružení po nabytí právní moci rozhodnutí návrh opakovat. 

Věcně příslušným soudem pro jednání o žádosti o podmíněné propuštění je okresní soud, v případě Prahy obvodní soud, v Brně pak městský soud.

 

 • Kdy je možné žádost/návrh na podmíněné propuštění podat 

 1. Po jedné třetině trestu může žádost o podmíněné propuštění podat odsouzený, který je ve výkonu trestu poprvé a nebyl odsouzený pro zvlášť závazný zločin, kterým byla nebo měla být způsoben smrt, těžká újma na zdraví, nebyl spáchaný na těhotné ženě nebo dítěti, nespáchal jako člen organizované skupiny, který nesouvisel s terorismem a který není uvedený v hlavě třetí, sedmé, deváté, dvanácté a třinácté, trestního zákona. (Zvlášť závažný zločin je přitom zločin, za který trestní zákon stanoví horní hranici trestní sazby nejméně 10 let. )
 2. Po polovině trestu u všech ostatních s výjimkou odsouzených, kteří mohou žádat až po dvou třetinách trestu. 
 3. Po dvou třetinách trestu odsouzení pro zločiny vraždy (§ 140), zabití podle § 141 odst. 2, těžkého ublížení na zdraví podle § 145 odst. 3, mučení a jiného nelidského a krutého zacházení podle § 149 odst. 4, nedovoleného přerušení těhotenství bez souhlasu těhotné ženy podle § 159 odst. 3, 4, neoprávněného odebrání tkání a orgánů podle § 164 odst. 3, 4, obchodování s lidmi podle § 168 odst. 4, 5, zbavení osobní svobody podle § 170 odst. 2, 3, zavlečení podle § 172 odst. 3, 4, loupeže podle § 173 odst. 3, 4, braní rukojmí podle § 174 odst. 3, 4, vydírání podle § 175 odst. 3, 4, znásilnění podle § 185 odst. 3, 4, pohlavního zneužití podle § 187 odst. 3, 4, obecného ohrožení podle § 272 odst. 2, 3, nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy podle § 283 odst. 4, získání kontroly nad vzdušným dopravním prostředkem, civilním plavidlem a pevnou plošinou (§ 290), zavlečení vzdušného dopravního prostředku do ciziny podle § 292 odst. 3, vlastizrady (§ 309), rozvracení republiky (§ 310), teroristického útoku (§ 311), teroru (§ 312), sabotáže (§ 314), vyzvědačství podle § 316 odst. 3, 4, válečné zrady (§ 320), násilného překročení státní hranice podle § 339 odst. 3, organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice podle § 340 odst. 4, genocidia (§ 400), útoku proti lidskosti (§ 401), apartheidu a diskriminace skupiny lidí (§ 402), agrese (§ 405a), přípravy útočné války (§ 406), styků ohrožujících mír (§ 409), použití zakázaného bojového prostředku a nedovoleného vedení boje podle § 411 odst. 3, válečné krutosti (§ 412), perzekuce obyvatelstva (§ 413), plenění v prostoru válečných operací (§ 414) nebo zneužití mezinárodně uznávaných a státních znaků podle § 415 odst. 3, jakož i osoba odsouzená k výjimečnému trestu odnětí svobody nad dvacet až do třiceti let (§ 54 odst. 2)
 4. Odsouzení na doživotí mohou žádat o podmíněné propuštění po 20 letech věznění. Soud však může při rozhodování o trestu lhůtu prodloužit tak, že do ní nezapočítá dobu, kterou stráví ve věznici se zvýšenou ostrahou. V takovém případě může žádat nejdříve po 30 letech.

Kalkulačka podmíněného propuštění zde.

 

 • Kdy je možné žádost o podmíněné propuštění opakovat 

Zpravidla platí, že v případě zamítnutí žádosti odsouzeného o podmíněné propuštění, je možné žádost opakovat nejdříve po 6 měsících od okamžiku právní moci zamítavého rozhodnutí. Pokud tedy odsouzený podal proti usnesení stížnost, počítá se lhůta až od rozhodnutí soudu 2. stupně.

Výjimky:

 • Výjimkou z tohoto zákonného pravidla může být situace zmiňovaná v judikátu Městského soudu v Praze 6To59/2018. 

Tedy:

V případě, kdy je zamítnuta žádost odsouzeného, kterou podal po třetině trestu ve smyslu §88 odst. 1 b), je možné žádost o podmíněné propuštění opakovat i dříve, než po 6 měsících za splnění dvou podmínek. 1. k právní moci usnesení o zamítnutí žádosti o podmíněné propuštění došlo ještě před vykonáním poloviny trestu. 2. Další žádost je podaná až po polovině trestu ve smyslu § 88 odst. 1 a). Nutno podotknout, že se jedná o poměrně nový judikát a rozhodovací praxe soudů může být různá.  

 • Také v případě, že je předchozí žádost odmítnutá z důvodu předčasného podání žádosti, 6 měsíční lhůta neplatí
 • Návrh na podmíněné propuštění odsouzeného z trestu odnětí svobody může v případě zamítnutí po právní moci usnesení opakovat ředitel věznice, státní zástupce a zájmové sdružení občanů bez omezení.

 

 • Podmínka polepšení odsouzeného

 

Podmínku polepšení odsouzeného posuzuje soud na základě jeho chování po pravomocném odsouzení. Zejména se tak jedná o chování ve výkonu trestu, kde si každý odsouzený musí splnit určité povinnosti, plnit program zacházení a spolupracovat s odbornými zaměstnanci věznic. Věznice z pravidla na žádost soudu vypracovává hodnocení odsouzeného za dobu jeho výkonu trestu. Jedná se většinou o poměrně rozsáhlou zprávu. Pro hodnocení bývá nejzásadnější. Soud má samozřejmě možnost využít vykonání dalších důkazů, například znalecký posudek a velmi důležitý bývá pro soud i samotný výslech odsouzeného během jednání.

 

 • Podmínka předpokladu vedení řádného života

Nesplnění této podmínky bývá nejčastějším důvodem pro zamítnutí žádosti o podmíněné propuštění. Zákonodárce nechává soudu obrovský prostor pro hodnocení této podmínky. Soud by měl vycházet zejména z celkové připravenosti odsouzeného na návrat do civilního života. Proto zvažuje sociální i finanční zázemí i právě dosavadní průběh trestu i snahu se na život po propuštění připravovat. To hodnotí na základě zprávy věznice o chování odsouzeného, zprávy probační a mediační služby (pokud je k dispozici), vyjádření blízkých osob, z výslechu odsouzeného, dokladu o zaměstnání, možnosti bydlení a mnoha dalších informací. Nejpodstatnější pro úvahu soudu o vedení řádného života však bývá trestní a jiná minulost odsouzeného. Nutno podotknout, že ačkoliv se nejedná o něco, co by měl soud zcela pominout. Vnímat to jako hlavní překážku pro podmíněné propuštění vidím jako velmi nešťastné. Mimo jiné proto, že v každé fázi života je možné předpokládat nápravu odsouzeného a upřímnou snahu o změnu, nepřímo se tak jedná o dvojí trestání, kdy soud již při úvaze o uložení trestu trestní minulost zohledňuje a v neposlední řadě se pak v podstatě rezignuje na výchovný účinek trestu. 

Pro úplnost je dobré uvést, že v případě odsouzeného za přečin, kdy návrh na podmíněné propuštění podá ředitel věznice, soud zamítne návrh jen v případě, kdy je zjevné, že odsouzený nepovede řádný život. 

 

Rozhodnutí soudu o žádosti o podmíněné propuštění

 • Soud žádosti/návrhu na podmíněné propuštění vyhoví

Pokud soud žádosti/návrhu o podmíněné propuštění vyhoví, může zároveň vyslovit dohled nad odsouzeným, dohled provádí Probační a mediační služba ve spolupráci s dalšími orgány. Stejně tak mu může udělit přiměřená omezení a povinnosti směřující k tomu, aby vedl řádný život. Dále také může soud nařídit vykonání veřejně prospěšných prací, případně povinnost složit na účet soudu částku určenou na peněžitou pomoc obětem trestné činnosti. (není obvyklé). Soud pak odsouzenému stanoví přiměřenou zkušební dobu, která by měla být vyšší, než zkrácená část trestu. Maximálně však 7 let. 

Pokud soud vyhoví o žádosti/návrhu na propuštění, odsouzený/oprávněná osoba se vzdá práva na podání stížnosti a stejně tak učiní přítomný státní zástupce. Rozhodnutí nabývá právní moci okamžitě a odsouzený musí být propuštěn prakticky ihned. Z pravidla to trvá kvůli vyřizováním formalit několik hodin. 

Státní zástupce si může nechat čas na rozhodnutí, zda stížnost podá, či nikoli, lhůta je 3 dny od oznámení, v takovém případě může dojít k propuštění nejdříve uplynutím lhůty, nebo vzdáním se práva státního zástupce.

Jestliže soud vyhoví žádosti a státní zástupce není přítomný, k nabytí právní moci usnesení nedojde okamžitě, ale čeká se na vyjádření státního zástupce, případně na vypršení lhůty, která je 3 dny od oznámení usnesení. Z pravidla se tak čeká 1-4 dny, pokud státní zástupce nepodá stížnost.

Pokud státní zástupce nesouhlasí s rozhodnutím soudu a podá stížnost, o této stížnosti rozhoduje soud 2. stupně. Rozhoduje zpravidla do 30 dní. Rozhodnutí o podmíněném propuštění buď zruší, nebo potvrdí. Pokud potvrdí, pak usnesení doručí věznici a ta odsouzeného propustí. Pokud zruší, trest pokračuje dál. 

 • Soud žádost/návrh odmítne

Soud žádost/návrh odmítne, pokud nesplňuje obecné náležitosti podání, podává ho neoprávněná osoba, případně o ní soud nemůže rozhodnout z jiného důvodu.

 • Soud žádost/návrh zamítne

V takovém případě má odsouzený, nebo jiná oprávněná osoba možnost, podat proti usnesení stížnost do 3 dnů od vyhlášení. Pozor pokud je odsouzený přítomný zasedání, lhůta mu běží již následující den, ne tedy od doručení písemnosti.

Je velmi dobré, zvážit, zda jsou případné důvody pro podání stížnosti dostatečně vážné a odůvodnění soudu dostatečně slabé. Velmi často se stává, že soudy rozhodují o podmíněném propuštění na několikátý pokus a v případě podání žádosti odsouzeného, se při podání stížnosti díky odkladu právní moci rozhodnutí, posouvá lhůta pro opakované podání. Často pak s další žádostí musejí čekat i o měsíce déle. 

O stížnosti proti usnesení rozhoduje soud druhého stupně

Stížnost je nutné podat k okresnímu soudu, který rozhodoval o podmíněném propuštění, písemně nebo při jednání do protokolu. V takovém případě doporučuji následně doplnit písemné odůvodnění stížnosti.  

Související články:

 

45 komentáře v “Podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody

  Anna

  (12.6.2020 - 23:09)

  Zdravím. Vím že je to asi blb…ale i tak se zeptám. Přítel dostal 56mesiců ve výkonu je 7 měsíců. Dostal to s ostrahou takže je v,, C“ nemá zatím žádné problémya v nejbližší době, by měl začít i pracovat. Chci se zeptat, po jaké dobe, je možno skusit se za něj zaručit? A zda se mohu zaručit i já sama. Máme spolu své malé děti, z toho straší je na něm hodně závislá. Práci bych pro něj měla a zaručila bych se, že by buď to někam dochazel nebo prostě cokoliv by nařídil soud…​Děkuji za odpověď

  Jana

  (3.10.2020 - 21:00)

  Dobrý večer, chtěla bych se zeptat jestli teď ta novela o možnosti podmíněného propuštění za zvlášť závažný zločin už po třetině trestu plati pro prvotresty ?! Děkuji za odpověď

   obase.cz

   (3.10.2020 - 23:30)

   Dobrý den, ano ale vztahuje se jen na některé zvlášť závažné zločiny. O.

    Jana

    (10.10.2020 - 2:07)

    A na jaké se to prosím teda vztahuje? Děkuji za odpověď

     obase.cz

     (10.10.2020 - 19:08)

     Dobrý den, prosím přečtěte si o tom článek na obase.cz.

      Jana

      (15.10.2020 - 22:58)

      Prosím vás mohl byste mi říct kde přesně to najdu? Nějak to nemůžu najít. Moc děkuji

        Jana

        (21.10.2020 - 1:11)

        Děkuji tam jsem se vůbec nic nedozvěděla

         obase.cz

         (21.10.2020 - 20:07)

         A co potřebujete vědět?

          Jana

          (21.10.2020 - 21:01)

          Chtěla bych vědět na které ty zvlášť závažné zločiny se na novela vztahuje a na které ne. Prošla jsem snad všechny stránky které jsme tomu našla a pořád tomu nerozumím. Omlouvám se, jsem asi úplně natvrdlá. Děkuju

           obase.cz

           (22.10.2020 - 8:19)

           Napište mi, jaký skutek řešíte a já Vám to napíšu. Připravujeme úpravu kalkulačky pro výpočet PP, ale je to opravdu náročné. V tom se těžko vyznají i právníci. O.

           Jana

           (23.10.2020 - 1:00)

           Za nelegální výrobu drog a pak za nějaké přečiny. Děkuju

           Jana

           (11.11.2020 - 3:30)

           Tak děkuji za odpověď

  Tereza

  (26.11.2020 - 18:43)

  Dobrý den, příteli vychází polovina trestu na 19. prosince, teprve 19. prosince to může poslat na soud. Je v Horním Slavkově. Chci se zeptat, zda je možné, že to vyřídí a verdikt se dozvíme ještě v prosinci, nebo už v tomto období předvánočním, vánočním, soudci nepracují? děkuji

   obase.cz

   (27.11.2020 - 13:21)

   Dobrý den. Jednáni téměř jistě proběhne nejdříve v lednu. O.

  Anonym

  (4.12.2020 - 11:25)

  Dobrý den, chci se zeptat, když budu přítomna u soudu o PP mého přítele, může se mě tam někdo na něco ptát nebo ne? Nikdy jsem u soudu nebyla a mám z toho nervy! Děkuji.

   obase.cz

   (4.12.2020 - 11:37)

   Dobrý den. Pokud nejste předvolána jako svědek tak ne. O.

    Anonym

    (14.12.2020 - 19:21)

    Dobrý den, jen chci říct, že ačkoliv jsem nebyla předvolána jako svědek, tak mě u soudu vyslýchali. Píši to jenom kvůli tomu, aby to byla nformace pro ostatní, že i když nejste předvolaní jako svědek, tak se tohle může stát.

     obase.cz

     (14.12.2020 - 20:18)

     Dobrý den. Svědci jsou vždy vyslýcháni. V tom je smysl svědectví. O.

  Karel

  (5.12.2020 - 15:44)

  Dobrý den mám dotaz. Jsem odsouzený na podvody na 5 let a byl jsem stihan na svobode a udelal jsem jeste dalsi podvody protoze jsem byl zoufaly a ty se budou resit kdyz už budu ve vezeni. Vztahuje se na me 1/3 pp?

   obase.cz

   (5.12.2020 - 17:19)

   Dobrý den. Pokud budete poprvé ve výkonu trestu odnětí svobody, tak mate možnost žádat podmíněné propuštění po třetině trestu. O.

  Anonym

  (5.12.2020 - 18:09)

  dobry den. pritel je ve vezeni uz 1 rok a ted mu prisli na dalsi trestne ciny co udelal kdyz byl jeste na svobode a kvalifikuji to jako pokracovani trestne cinnosti protoze je delal kdyz uz byl obvineny. kdyz mu to prictou ma stale narok na 1/3 ? je prvotrest. moc dekuji za odpoved

  Honza

  (7.12.2020 - 21:21)

  Dobrý den,prosím o radu, zda při zpracování žádosti o podmínečné propuštění může odsouzený požádat obhájce, který mu byl přidělen ex offo o pomoc s jejím sepsáním nebo zda si musí najít a zaplatit „svého“ advokáta.
  Předem děkuji za odpověď.

   obase.cz

   (8.12.2020 - 14:30)

   Dobrý den požádat ho muže, ale nárok na právní zastoupení že zákona nemá. O

  Radek

  (14.12.2020 - 21:57)

  Dobrý den,chci se zeptat,mám svůj byt a uvedl jsem že pokud bude mít moje přítelkyně podmínečné propuštěnátak že bude bydlet u mě.Musí během této doby pobyt na této adrese dodržet?Moc děkuju za odpovědˇ

   obase.cz

   (15.12.2020 - 6:42)

   Dobrý den. Nemusí.

  Klára

  (19.12.2020 - 20:37)

  Dobrý den, je možné žádat o podmíněné propuštění po třetině trestu, když je přítel poprvé ve výkonu trestu odnětí svobody (5 let) a má § 175 odst. 3? Děkuji za odpověď.

   obase.cz

   (20.12.2020 - 11:09)

   Dobrý den. Pokud došlo k poškození zdraví, nebo k němu mohlo dojít, pak nikoli. O.

  Anonym

  (31.1.2021 - 17:12)

  Dobrý den manžel má zítra soud jsem s toho nervózní tak se chci zeptat jestli má nějakou šanci na podmínečne propuštění je prvotrstani dostal 10mesicu teď tam je už 6 nastoupil včas na výkon trestu ve vězení pracuje všechny povinnosti si plný nedělá problémy má příslib práce a příslib o bydlení taky (smlouvu) má dvě pochvali jednu za plnění povinností ve vězení a druhou s práce děkuji za odpověď

   obase.cz

   (31.1.2021 - 18:12)

   Dobrý den. Chcete li uklidnit. Má velikou šanci. O.

    Anonym

    (31.1.2021 - 19:06)

    A ještě se chci zeptat když má manžel diferenciálni skupinu2 podmínečnemu propuštění potřebuje1 ale časově trestem na ni nedosáhne nemůže to soud proti němu použít jako zamítnutí podmínečnemu propuštění děkuji ještě jednou za odpověď

     obase.cz

     (31.1.2021 - 23:27)

     Dobrý den. Soud nerozhoduje podle dif. skupiny.

      Anonym

      (5.2.2021 - 23:46)

      Rád bych dodal, že záleží na konkrétním soudci. Jsou soudci, kteří berou diferenciační skupiny jako základ, jiní k tomu přistupují individuálně. U takto krátkých trestů navíc záleží i na státním zástupci – pokud si proti rozhodnutí podá stížnost, může se stát, že odvolací soud nestihne rozhodnout před datem výstupu z výkonu trestu.

    Leona

    (5.2.2021 - 0:49)

    Prosím vás nevíte co se děje v liberecké věznici, že plno mužů nepustili na podmínky? Bylo jich několik a nikdo nedostal podmínku, což se divím i oni,když nyní litá covid ve velkém ve věznicích a je plno.Sami nechápou proč je nepustili, když měli nárok.Dekuji za odpověď

     obase.cz

     (5.2.2021 - 20:55)

     Dobrý den. Nesplňovaly podmínky pro podmíněné propuštění. O.

  Petr

  (17.2.2021 - 12:33)

  Dobrý den,

  mohl bych se zeptat, jak je při rozhodování o podmíněném propuštění důležitý příslib zaměstnání? Před nástupem trestu již byla manželka bez zaměstnání, přijde mi zvláštní hledat takto naslepo příslib práce.
  Děkuji za názor

   obase.cz

   (18.2.2021 - 17:09)

   Dobrý den. Pokud ho mate , je to výhoda, ale rozhodně to není nic, na čem by soud stavěl rozhodnutí o PP.

  Zita

  (15.5.2021 - 23:15)

  Dobrý den,
  syn si odseděl 2/3 trestu a chtěl by si prostřednictvím probační úřednice zažádat o podmínečné propuštění.
  Jenže probační stále nemá čas. Advokát ex offo v průběhu synova trestu zemřel.
  Na právníky bohužel nemám finance.
  Dalo by se najít nějaké řešení, pokud nepočítám to, že by za syna zažádal ředitel věznice?
  Děkuji za odpověď

   obase.cz

   (17.5.2021 - 12:52)

   Dobrý den. Žádat o podmíněné propuštění muže sám. O.

  Lada Kučerová

  (28.5.2021 - 13:12)

  Dobrý den.

  Mám prosbu mohli by jste mi doporučit některého právníka ktery se zabíva o PP

  Přitel již podruhé žadal a opět ho dnes nepustili,jelikož se na místě odvolal chceme využít tutu možnost.

  Je vězněn ve Stráži pod Ralskem.Budu ráda za jakekoliv info.Děkuji,s pozdravem Kučerová

   obase.cz

   (30.5.2021 - 11:36)

   Dobrý den. Odpovídal jsem Vám na mail.

  Kveta Zoltakova

  (28.6.2021 - 1:43)

  Dobry den….
  Rada bych se zeptala jestli odsouzeny ktery byl propusten na podminecne propusteni muze odcestovat do ciziny z duvodu zdravotniho stavu blizke osoby odsouzeneho?

   obase.cz

   (29.6.2021 - 19:10)

   Dobrý den. Pokud nemá dohled probační a mediální služby tak ano a i pokud by měl, se dá jistě nějak domluvit. O.

  Emilie

  (9.7.2021 - 12:39)

  dobry den pritel sedi od 28.6.2021 za 5krat poruseni podminky rizeni auta pod vlivem alkoholu bez ridicskeho prukazu na 1 soude dostal trest odneti svobody na 8 mesicu a na 2 soude mu promenily podminku na 3 roky nastoupil vcas je ve veznici po prve a tam mu rekly ze vedej jenom o tech 8 mesicich myslite ze kdyby si pozadal o PP na jednu tretinu z tech 8 mesicu tak u soudu to zamitnou a kdy si prosim vas muze zazadat kdyby ten souýd to tam treba nestihl poslat a mel vazne jenom tech 8 mesicu . doufam ze me chapete dekuji

   obase.cz

   (10.7.2021 - 9:24)

   Dobrý den. Lhůta pro podmíněné propuštění se počítá že součtu všech aktuálních trestů. O.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.