Podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody

Vše co potřebujete vědět o podmíněném propuštění

Podmíněné propuštění z výkonu trestu je jedním z nejvýznamnějších motivačních faktorů pro odsouzené a je tedy významným faktorem vězeňství. Princip podmíněného propuštění je v zásadě jednoduchý. Za určitých podmínek soud propustí odsouzeného z výkonu trestu ještě před koncem uloženého trestu, pokud pak odsouzený podmínky dodrží, je mu zbytek trestu odpuštěn.

 

Podmínky pro podání žádosti o podmíněné propuštění

 

Český právní řád upravuje problematiku podmíněného propuštění jednak v ustanovení hmotného práva, tedy v § 88 Trestního zákona a jednak z hlediska procesního v § 331 trestního řádu. 

Pro kladné rozhodnutí soudu o žádosti o podmíněné propuštění je třeba splnit hned několik základních podmínek. 

 • Žádost, případně návrh musí být podány oprávněnou osobou k soudu, v jehož obvodě odsouzený vykonává trest odnětí svobody.
 • Odsouzený musí vykonat určitou část trestu, případně dodržet lhůtu opakovaného podání
 • Odsouzený svým chováním po právní moci rozsudku, zejména ve výkonu trestu svým chováním a plněním svých povinností prokázal polepšení.
 • Od odsouzeného lze v budoucnu očekávat, že povede řádný život.

 

Tedy k jednotlivým podmínkám:

 

 • Žádost, případně návrh musí být podány oprávněnou osobou k soudu, v jehož obvodě odsouzený vykonává trest odnětí svobody.

 

 • Kdo je oprávněný podat žádost/návrh o podmíněné propuštění

 

 • Odsouzený

Za odsouzeného může podat žádost též advokát na základě udělení plné moci, případně určením Českou advokátní komorou nebo ustanovení soudem (zejména v případě mladistvých) a zákonný zástupce.  

Za odsouzeného ve smyslu zákona nemohou jednat osoby blízké (s výjimkou zákonných zástupců u odsouzených mladistvých). Proto soud zpravidla odmítne žádost podanou blízkými osobami a celý proces se tak často protáhne. 

 • Ředitel věznice

Ředitel věznice má právo podat za odsouzeného návrh na podmíněné propuštění, pokud to uzná z vhodné. Jedná se o výjimečný institut používaný jako významná motivace pro odsouzené, kterým se tak postavení odsouzeného před soudem významně zlepší. Soud však ani v takovém případě není povinný návrhu vyhovět a ani takové podání není zárukou podmíněného propuštění.

Speciální úprava je pak u odsouzených za přečin, kde může ředitel věznice podat návrh na podmíněné propuštění kdykoli během výkonu trestu. Není tedy vázán žádnou zákonnou lhůtou. A soud návrhu nevyhoví jen v případě, je-li zjevné, že odsouzený po propuštění nepovede řádný život. 

Se souhlasem státního zástupce může o podmíněném propuštění v případě podání žádosti ředitelem věznice rozhodnout předseda senátu sám. 

Ředitel věznice může po nabytí právní moci rozhodnutí o zamítnutí návrhu podmíněné propuštění návrh ihned opakovat.  

Ředitel věznice se stejně tak může k žádosti odsouzeného ,,pouze“ připojit. 

 • Státní zástupce

Návrh na podmíněné propuštění odsouzeného může podat i státní zástupce. Velice výjimečný institut, se kterým se běžně nesetkáváme. 

 • Zájmové sdružení občanů, pokud zároveň navrhne záruku za dovršení nápravy odsouzeného

Trestní řád považuje za zájmové sdružení občanů odborové organizace, organizace zaměstnavatelů, ostatní občanská sdružení s výjimkou politických stran a hnutí, církve, náboženských společnosti a právnické osoby sledující v předmětu své činnosti charitativní účely.

Soud při projednávání návrhu na podmíněné propuštění zpravidla zkoumá kontakt zájmového sdružení občanů s odsouzeným, průběh spolupráce i schopnost zájmového sdružení občanů dostát své záruky. Je proto dobré velmi dobře zvážit, se kterým zájmovým sdružením občanů bude odsouzený spolupracovat. V případě dobře zvoleného zájmového sdružení a dlouhodobější spolupráce, jsou takové záruky významnou výhodou odsouzeného při jednání o podmíněném propuštění. V případě zamítnutí takového návrhu může zájmové sdružení po nabytí právní moci rozhodnutí návrh opakovat. 

Věcně příslušným soudem pro jednání o žádosti o podmíněné propuštění je okresní soud, v případě Prahy obvodní soud, v Brně pak městský soud.

 

 • Kdy je možné žádost/návrh na podmíněné propuštění podat 

 1. Po jedné třetině trestu může žádost o podmíněné propuštění podat odsouzený, který je ve výkonu trestu poprvé a nebyl odsouzený pro zvlášť závazný zločin, kterým byla nebo měla být způsoben smrt, těžká újma na zdraví, nebyl spáchaný na těhotné ženě nebo dítěti, nespáchal jako člen organizované skupiny, který nesouvisel s terorismem a který není uvedený v hlavě třetí, sedmé, deváté, dvanácté a třinácté, trestního zákona. (Zvlášť závažný zločin je přitom zločin, za který trestní zákon stanoví horní hranici trestní sazby nejméně 10 let. )
 2. Po polovině trestu u všech ostatních s výjimkou odsouzených, kteří mohou žádat až po dvou třetinách trestu. 
 3. Po dvou třetinách trestu odsouzení pro zločiny vraždy (§ 140), zabití podle § 141 odst. 2, těžkého ublížení na zdraví podle § 145 odst. 3, mučení a jiného nelidského a krutého zacházení podle § 149 odst. 4, nedovoleného přerušení těhotenství bez souhlasu těhotné ženy podle § 159 odst. 3, 4, neoprávněného odebrání tkání a orgánů podle § 164 odst. 3, 4, obchodování s lidmi podle § 168 odst. 4, 5, zbavení osobní svobody podle § 170 odst. 2, 3, zavlečení podle § 172 odst. 3, 4, loupeže podle § 173 odst. 3, 4, braní rukojmí podle § 174 odst. 3, 4, vydírání podle § 175 odst. 3, 4, znásilnění podle § 185 odst. 3, 4, pohlavního zneužití podle § 187 odst. 3, 4, obecného ohrožení podle § 272 odst. 2, 3, nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy podle § 283 odst. 4, získání kontroly nad vzdušným dopravním prostředkem, civilním plavidlem a pevnou plošinou (§ 290), zavlečení vzdušného dopravního prostředku do ciziny podle § 292 odst. 3, vlastizrady (§ 309), rozvracení republiky (§ 310), teroristického útoku (§ 311), teroru (§ 312), sabotáže (§ 314), vyzvědačství podle § 316 odst. 3, 4, válečné zrady (§ 320), násilného překročení státní hranice podle § 339 odst. 3, organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice podle § 340 odst. 4, genocidia (§ 400), útoku proti lidskosti (§ 401), apartheidu a diskriminace skupiny lidí (§ 402), agrese (§ 405a), přípravy útočné války (§ 406), styků ohrožujících mír (§ 409), použití zakázaného bojového prostředku a nedovoleného vedení boje podle § 411 odst. 3, válečné krutosti (§ 412), perzekuce obyvatelstva (§ 413), plenění v prostoru válečných operací (§ 414) nebo zneužití mezinárodně uznávaných a státních znaků podle § 415 odst. 3, jakož i osoba odsouzená k výjimečnému trestu odnětí svobody nad dvacet až do třiceti let (§ 54 odst. 2)
 4. Odsouzení na doživotí mohou žádat o podmíněné propuštění po 20 letech věznění. Soud však může při rozhodování o trestu lhůtu prodloužit tak, že do ní nezapočítá dobu, kterou stráví ve věznici se zvýšenou ostrahou. V takovém případě může žádat nejdříve po 30 letech.

Kalkulačka podmíněného propuštění zde.

 

 • Kdy je možné žádost o podmíněné propuštění opakovat 

Zpravidla platí, že v případě zamítnutí žádosti odsouzeného o podmíněné propuštění, je možné žádost opakovat nejdříve po 6 měsících od okamžiku právní moci zamítavého rozhodnutí. Pokud tedy odsouzený podal proti usnesení stížnost, počítá se lhůta až od rozhodnutí soudu 2. stupně.

Výjimky:

 • Výjimkou z tohoto zákonného pravidla může být situace zmiňovaná v judikátu Městského soudu v Praze 6To59/2018. 

Tedy:

V případě, kdy je zamítnuta žádost odsouzeného, kterou podal po třetině trestu ve smyslu §88 odst. 1 b), je možné žádost o podmíněné propuštění opakovat i dříve, než po 6 měsících za splnění dvou podmínek. 1. k právní moci usnesení o zamítnutí žádosti o podmíněné propuštění došlo ještě před vykonáním poloviny trestu. 2. Další žádost je podaná až po polovině trestu ve smyslu § 88 odst. 1 a). Nutno podotknout, že se jedná o poměrně nový judikát a rozhodovací praxe soudů může být různá.  

 • Také v případě, že je předchozí žádost odmítnutá z důvodu předčasného podání žádosti, 6 měsíční lhůta neplatí
 • Návrh na podmíněné propuštění odsouzeného z trestu odnětí svobody může v případě zamítnutí po právní moci usnesení opakovat ředitel věznice, státní zástupce a zájmové sdružení občanů bez omezení.

 

 • Podmínka polepšení odsouzeného

 

Podmínku polepšení odsouzeného posuzuje soud na základě jeho chování po pravomocném odsouzení. Zejména se tak jedná o chování ve výkonu trestu, kde si každý odsouzený musí splnit určité povinnosti, plnit program zacházení a spolupracovat s odbornými zaměstnanci věznic. Věznice z pravidla na žádost soudu vypracovává hodnocení odsouzeného za dobu jeho výkonu trestu. Jedná se většinou o poměrně rozsáhlou zprávu. Pro hodnocení bývá nejzásadnější. Soud má samozřejmě možnost využít vykonání dalších důkazů, například znalecký posudek a velmi důležitý bývá pro soud i samotný výslech odsouzeného během jednání.

 

 • Podmínka předpokladu vedení řádného života

Nesplnění této podmínky bývá nejčastějším důvodem pro zamítnutí žádosti o podmíněné propuštění. Zákonodárce nechává soudu obrovský prostor pro hodnocení této podmínky. Soud by měl vycházet zejména z celkové připravenosti odsouzeného na návrat do civilního života. Proto zvažuje sociální i finanční zázemí i právě dosavadní průběh trestu i snahu se na život po propuštění připravovat. To hodnotí na základě zprávy věznice o chování odsouzeného, zprávy probační a mediační služby (pokud je k dispozici), vyjádření blízkých osob, z výslechu odsouzeného, dokladu o zaměstnání, možnosti bydlení a mnoha dalších informací. Nejpodstatnější pro úvahu soudu o vedení řádného života však bývá trestní a jiná minulost odsouzeného. Nutno podotknout, že ačkoliv se nejedná o něco, co by měl soud zcela pominout. Vnímat to jako hlavní překážku pro podmíněné propuštění vidím jako velmi nešťastné. Mimo jiné proto, že v každé fázi života je možné předpokládat nápravu odsouzeného a upřímnou snahu o změnu, nepřímo se tak jedná o dvojí trestání, kdy soud již při úvaze o uložení trestu trestní minulost zohledňuje a v neposlední řadě se pak v podstatě rezignuje na výchovný účinek trestu. 

Pro úplnost je dobré uvést, že v případě odsouzeného za přečin, kdy návrh na podmíněné propuštění podá ředitel věznice, soud zamítne návrh jen v případě, kdy je zjevné, že odsouzený nepovede řádný život. 

 

Rozhodnutí soudu o žádosti o podmíněné propuštění

 • Soud žádosti/návrhu na podmíněné propuštění vyhoví

Pokud soud žádosti/návrhu o podmíněné propuštění vyhoví, může zároveň vyslovit dohled nad odsouzeným, dohled provádí Probační a mediační služba ve spolupráci s dalšími orgány. Stejně tak mu může udělit přiměřená omezení a povinnosti směřující k tomu, aby vedl řádný život. Dále také může soud nařídit vykonání veřejně prospěšných prací, případně povinnost složit na účet soudu částku určenou na peněžitou pomoc obětem trestné činnosti. (není obvyklé). Soud pak odsouzenému stanoví přiměřenou zkušební dobu, která by měla být vyšší, než zkrácená část trestu. Maximálně však 7 let. 

Pokud soud vyhoví o žádosti/návrhu na propuštění, odsouzený/oprávněná osoba se vzdá práva na podání stížnosti a stejně tak učiní přítomný státní zástupce. Rozhodnutí nabývá právní moci okamžitě a odsouzený musí být propuštěn prakticky ihned. Z pravidla to trvá kvůli vyřizováním formalit několik hodin. 

Státní zástupce si může nechat čas na rozhodnutí, zda stížnost podá, či nikoli, lhůta je 3 dny od oznámení, v takovém případě může dojít k propuštění nejdříve uplynutím lhůty, nebo vzdáním se práva státního zástupce.

Jestliže soud vyhoví žádosti a státní zástupce není přítomný, k nabytí právní moci usnesení nedojde okamžitě, ale čeká se na vyjádření státního zástupce, případně na vypršení lhůty, která je 3 dny od oznámení usnesení. Z pravidla se tak čeká 1-4 dny, pokud státní zástupce nepodá stížnost.

Pokud státní zástupce nesouhlasí s rozhodnutím soudu a podá stížnost, o této stížnosti rozhoduje soud 2. stupně. Rozhoduje zpravidla do 30 dní. Rozhodnutí o podmíněném propuštění buď zruší, nebo potvrdí. Pokud potvrdí, pak usnesení doručí věznici a ta odsouzeného propustí. Pokud zruší, trest pokračuje dál. 

 • Soud žádost/návrh odmítne

Soud žádost/návrh odmítne, pokud nesplňuje obecné náležitosti podání, podává ho neoprávněná osoba, případně o ní soud nemůže rozhodnout z jiného důvodu.

 • Soud žádost/návrh zamítne

V takovém případě má odsouzený, nebo jiná oprávněná osoba možnost, podat proti usnesení stížnost do 3 dnů od vyhlášení. Pozor pokud je odsouzený přítomný zasedání, lhůta mu běží již následující den, ne tedy od doručení písemnosti.

Je velmi dobré, zvážit, zda jsou případné důvody pro podání stížnosti dostatečně vážné a odůvodnění soudu dostatečně slabé. Velmi často se stává, že soudy rozhodují o podmíněném propuštění na několikátý pokus a v případě podání žádosti odsouzeného, se při podání stížnosti díky odkladu právní moci rozhodnutí, posouvá lhůta pro opakované podání. Často pak s další žádostí musejí čekat i o měsíce déle. 

O stížnosti proti usnesení rozhoduje soud druhého stupně

Stížnost je nutné podat k okresnímu soudu, který rozhodoval o podmíněném propuštění, písemně nebo při jednání do protokolu. V takovém případě doporučuji následně doplnit písemné odůvodnění stížnosti.  

Související články:

 

77 komentáře v “Podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody

 • Jaroslava

  (29.8.2021 - 15:54)

  Dobrý den pritel vykonává trest ve věznici v Nové Sedlo,je tam za to ze řídil pod vlivem drogy.Dostal 4 mesice ale v minulosti porušil podmínku a hrozí ze dostane 8 měsíců.Je možné zažádat si o půlku kdyz by mel ty 4 mesice?A jaká je pravděpodobnost ze by mu to schválili?děkuji

 • Eva Musilova

  (2.9.2021 - 8:49)

  Dobry den,pritel vykonava trest ve veznici Vsehrdy s nizkym zabezpecenim ted je tyden v karantene a ja bych potrebovala vedet kdy ho pusti na svobodu.Prestoupil z veznice Ostrov Nad Ohri zazadal o prominuti trestu komise vse schvalila a poslala ho do veznice Vsehrdy ,kde je ted v karantene a nevim jak dlouho karantena trva .Zatim mu nikdo nic nerekl.Moc Dekuji za odpoved .Musilova Eva

  • obase.cz

   (2.9.2021 - 9:19)

   Dobrý den. Na to Vám neumím odpovědět. Nevím za co je odsouzený a na jak dlouho. O.

 • Anonym

  (25.11.2021 - 21:12)

  Dobrý den přítel je na 6mesicu ve vazbě nejnižší trest řekly mi ať sluší zažádat před půlkou ale že musím sehnat práci já jako družka ale ono to není tak jednoduché co teď ? A že musim poslat taky k soudu aby ho pustily protože jsem samozivitelka a děti atd

  • obase.cz

   (28.11.2021 - 19:31)

   Dobrý den. I kdybyste pro něj práci nenašla, noc se neděje. Není to podmínka pro podmíněné propuštění. O.

 • Jindriska

  (2.12.2021 - 14:05)

  Dobry den mela bych dotaz syn byl propusten o dva mesice drive s rocni podminkou zajimalo by me co vsechno se bere jako poruseni podminky nikde to nemohu najit. Dekuji JIndriska

  • obase.cz

   (3.12.2021 - 20:55)

   Dobrý den. Přestupek, trestný čin a nedodržení dohledu a jeho podmínek, pokud byl určený. O.

 • Manuelka

  (5.12.2021 - 21:21)

  Dobrý den mám otázku přítel je ve výkonu trestu a má ještě 16mesicu nedávno měl další soud a ten mu přidělil 30mesicu podmínky po ukončení výkonu trestu ,chtěla jsem se zeptat jestli může žádat o půlku a jakou má šanci když po výkonu trestu mu bude pokračovat podmínka plus dohled probačnim

  • obase.cz

   (6.12.2021 - 19:51)

   Dobrý den šanci jistě má. Nemělo by to mít vliv. O.

 • Miroslava Pořistkova

  (13.12.2021 - 16:06)

  Dobrý den můj bratr podal žádost o podmíněné propuštění ale nikde nemůžeme najít jak soud rozhodl můžete mi poradit???

  • obase.cz

   (14.12.2021 - 20:17)

   Dobrý den. U soudu musí být odsouzený přítomen, pokud žádost podává. Pravděpodobně tedy ještě jednání neproběhlo. O.

 • Anonym

  (10.1.2022 - 17:29)

  Dobrý večer… Chci se zeptat přítel je výkonu trestu a budem si žádat o podmínečně propuštění protože protože to bude v březnu polovina trestu. Chci se zeptat jestli bych mohla žádat teď o domácí vězení .. a když to nevyjde tak v březnu o tu půlku. A nebo je tam nake rozmezí kdy by žádat nemohl kvůli tomu domácímu vězení a mohl až po nake době. Prostě má smysl to podávat nebo čekat raději do března ? Dekuji

  • obase.cz

   (11.1.2022 - 14:02)

   Dobrý den. Žádost o přeměnu trestu do domácího vězení možno podat po polovině trestu. Tedy bych to udělal na Vašem místě obráceně.

 • Dana

  (2.3.2022 - 17:42)

  Syn požádal o podmíněné propuštění v 3/4trestu bylo zamítnuto. Může požádat o předčasné propuštění z důvodu pomoc Ukrajině. Rád by šel pomoc dovalky než se němčině koukat. Jak má postupovat Dekujem

  • obase.cz

   (4.3.2022 - 21:15)

   Dobrý den. Musel by požádat prezidenta o milost a zároveň o uvolnění pro službu v cizí armádě. O.

 • Martina

  (15.4.2022 - 20:06)

  Dobrý večer, mám dotaz ohledně podmínečného propuštěni. Přitel dostal 10 měsiců, v srpnu chce žadat o PP prosí mne o přislib bydleni a že povede čestný život. Mám dotaz je možnost že soud si bude prověřovat mou osobu? Tzn volat mému zaměstnavateli a majiteli bytu bydlim v pronájmu. Moc děkuji klidný večer, v teto složité době.

  • obase.cz

   (19.4.2022 - 20:05)

   Dobrý den. To je velmi nepravděpodobné. O.

 • Filip

  (18.4.2022 - 18:13)

  Zdravím chci se zeptat mám 6 měsíců za ublížení na zdraví z nedbalosti jsem více trest chci se zeptat do jakého zařazení budu

  • obase.cz

   (19.4.2022 - 20:19)

   Dobrý den. Pravděpodobně do věznice s ostrahou se středním typem střežení.

 • Václav

  (10.5.2022 - 4:41)

  zdravím moji holku vzali policajti 3dny po nastupu trestu venku.neplatila alimenty a neudělala veřejné práce.mela tam 115nedodelanych hodin.dostala 9 měsíců.16.1.ji brali a načurala.
  . může si tet v květnu zažádat o podmínečné?a myslíte že je to problém?

  • obase.cz

   (10.5.2022 - 20:17)

   Dobrý den. Pokud má kázeňský trest, pak je podmíněné propuštění téměř vyloučené. Je mi líto. O.

 • Tereza

  (18.5.2022 - 11:45)

  Dobry den, stryc ma 30 mesicu a momentalne mel soud o propusteni po 1. tretine. Neplatil alimenty a neudelal verejne prace. Jak vysoka je sance ze ho propusti v !. tretine?

  • obase.cz

   (19.5.2022 - 19:59)

   Dobrý den. Pokud je ve výkonu trestu poprvé a má dobré chování, poměrně vysoká. O.

 • Fiala

  (1.7.2022 - 17:32)

  Jaké jsou právní důsledky rozhodnutí o osvědčení se ve lhůtě podmíněného propuštění z výkonu trestu odnětí svobody ve vztahu k záznamu v rejstříku trestů? Děkuji

  • obase.cz

   (3.7.2022 - 11:01)

   Dobrý den. V zásadě žádné. O výmaz z rejstříku trestu si musíte požádat. Pro výpočet lhůty pro možnost podání žádosti o zahlazení se však vnímá i den skutečného propuštění. Tedy počítá sebi zkušební doba. Směrem k lhůtám pak je zásadní i skutečná doba ve věznici, nikoli celý trest. Z tohoto pohledu je to pro vás výhodná situace. O.

 • Alena

  (13.7.2022 - 10:37)

  Dobrý den, čtu zde ve Vaší odpovědí, že není nutné k podmíněnému propuštění příslib práce….
  Syn chce požádat o podmíněné propuštění, sháním mu práci, ale zatím se mě všude ptali, kdy bude propuštěn, což nedokážu říct, netuším, kdy soud rozhodne, zda do měsíce či dvou…..
  S příslibem bydlení je to také těžké. Obáváme se, že když dáme synovi příslib k nám do domu, tak by nám mohl exekutor zastavit náš majetek, protože syn má závazky, se kterými se musí vypořádat…..?

  • obase.cz

   (17.7.2022 - 10:38)

   Dobrý den. Pokud jde o příslib práce, není jisté nutný. U ubytování bych to viděl trochu jinak. V takovém případě vnímám obavy z exekuce jako málo pravděpodobné. O.

   • Alena

    (16.8.2022 - 13:55)

    Dobrý den, děkuji Vám za odpověď a vůbec za všechno, co děláte.
    Velký dík.

 • Alžběta

  (17.8.2022 - 11:53)

  Dobrý den, mam dotaz. Přítel měj soud o PP. 4.8. Soudce ho propustil ale státní zástupce ne, chtěla jsem se zeptat jak to bude vše pokračovat a dlouho trvat.
  Děkuji za odpověď

  • obase.cz

   (18.8.2022 - 2:43)

   Dobrý den. Odvolací soud musí rozhodnout o stížností státního zástupce. Obvykle do měsíce. O.

   • Alzbwt

    (18.8.2022 - 7:37)

    Prosím a tato lhůta běží od dne soudu který byl 4.8.? Děkuji Alžběta

    • obase.cz

     (20.8.2022 - 20:36)

     Dobrý den. Soud nemá lhůtu pro rozhodnutí. Ale praxe je cca do měsíce od podání stížnosti. O.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.