Věznice Praha Pankrác

Vazební věznice Praha Pankrác

Adresa věznice Praha Pankrác:

Vězeňská služba ČR
Vazební věznice Praha-Pankrác
Soudní 988/1
140 57 Praha

Č.Ú. pro zasílání peněz – variabilní symbol – rodné číslo

6015-30929881/0710

Telefonní číslo:

ústředna: +420 261 031 111

Web věznice Praha Pankrác:

http://www.vscr.cz/veznice-pankrac-26/

Oficiální informace

 Vaše hodnocení  3,3 (25 hodnotitelů)

 hodnocení Obase

Adresa místně příslušného soudu (pro podání PP, či přeřazení):

Obvodní soud pro Prahu 4

28. pluku 1533/29B, 100 83 Praha 10

Základní údaje:

Typy výkonu trestů:

ostraha, vazba

Kapacita: 1202

Informace pro muklíky: vaše známky k 11.10.2017

celkově Půlky PT:  3,2; zaměstnanci 3,7; strava 3,5; telefonování 3,8; návštěvy 2,6; vycházky 1,8; práce 3,8; program zacházení 3,4;násilí  2,7;drogy 3,2;komunikace s věznicí 3,6;šikana od zaměstnanců 3,7;přísnost režimu 4,1;pošta 3,6;

Občerstvení na návštěvě – ne

Intimky – ne

Vycházky- jen někdo

Hygienické balíčky- záleží na oddílu

Návštěvy:

Návštěvy v této věznici jsou naprosto katastrofální jedna místnost s dlouhým stolem uprostředrozděleným přepážkou, přičemž na jedné straně sedí odsouzení a na druhé. Pokud si s sebou nevezmete drobné, nemůžete se během návštěvy ani napít.

Shrnutí:

Jedná se o největší věznici c ČR a lze v ní najít tak širokou škálu odsouzených, že lze snad i napsat, že je zde možné vše. V zásadě si však odsouzené do standardních oddělení vybírají. A zústat na Pankráci (jedná se o nástupní věznici), může být pro někoho výhra. Obecně platí, že na oděleních výkonu trestu ve vazebních věznicích, je výkon trestu o něco příjemnější. Proto je i sama Pankrác dosti elitářská. Aktuálně zde je slušná prostupnost podmíněného propuštění. Naprosto katastrofální je však jídlo a místnosti pro návštěvy.

Upozornění: Do Vazební věznice Praha Pankrác chodí velice špatně pošta. Minimálně s denním a často s několikadenním zpožděním a nazřítka se stává, že dopis zmizí, proto s tímto počitejte.

Doporučení advokáti pro PP a pod:

Prosím o vaše zkušenosti.

Diskuze k věznicím

Vazební věznice Praha-Pankrác

(zdroj vscr.cz)

Vazební věznice Praha-Pankrác je příjmovou věznicí pro spádovou oblast Prahy. Vazební věznice zajišťuje výkon vazby obviněných mužů a žen a výkon trestu odnětí svobody u mužů a žen ve věznici typu s dohledem, dozorem a ostrahou. Kapacita vazební věznice je 1 202 míst při 4 m² na vězněnou osobu.

V menší míře se ve vazební věznici objevují i odsouzení zařazení do věznice typu se zvýšenou ostrahou. Důvodem jejich umístění je ve většině případů hospitalizace v nemocnici s poliklinikou, soudní jednání, vyšetřovací úkony a další činnosti. Podíl míst výkonu vazby a výkonu trestu na celkové ubytovací kapacitě je v průběhu času proměnlivý. Součástí oddělení výkonu trestu je velké nástupní/příjmové oddělení, kde vězněné osoby pobývají po nezbytně nutnou dobu. Po dokončení prvotní diagnostiky jsou přemísťováni a zařazováni do dalších 34 věznic v rámci České republiky. Obviněné a odsouzené ženy jsou do vazební věznice umisťovány od druhé poloviny roku 2008. Mladistvé osoby od 15 let věku jsou do vazební věznice na základě rozhodnutí soudu umisťovány v případě selhávání ústavní výchovy. Ve věznici je umístěno více než 180 osob cizí státní příslušnosti, např. z  Vietnamu, Rumunska, Ukrajiny, Ruské federace, Slovenska, Srbska, Polska, Mongolska, Nigerie a dalších zemí. V rámci vazební věznice se nachází oddělení tzv. pracovně nezařaditelných, tj. vězněných osob s nízkou mentální úrovní, imobilních vězňů, vyžadujících neustálou medikaci např. z důvodu předešlé drogové kariéry. Součástí vazební věznice je také Nemocnice s poliklinikou, která zajišťuje léčení vězněných osob z celé České republiky na odděleních interních oborů, chirurgických oborů, radiologie a oddělení poliklinických služeb. Ubytovací kapacita činí 111 lůžek. Hrazeno pojišťovnami je v současné době 103 lůžek. Nemocnice s poliklinikou hospitalizuje v průběhu kalendářního roku více než 2 000 vězněných osob a realizuje více než 500 operací. Dalších několik set operativních zákroků je realizováno ve smluvních civilních zařízeních formou tzv. střežení, kdy je nutné i v rámci hospitalizace mimo areál věznice vězněnou osobu střežit příslušníky vězeňské služby.
V rámci vazební věznice je průměrně zaměstnáno 40% odsouzených na pracovištích hospodářské činnosti kovovýroby a tiskárny (digitální a ofsetová). Součástí zaměstnávání je také oblast vnitřních provozů. Odsouzení pracují v centrální prádelně, prádelně nemocnice s poliklinikou, ústavní a zaměstnanecké kuchyni, úklidu, kotelně, nemocnici – sanitáři, energu, spojích, truhlárně, dílnách, automobilních opravnách, autoparku, odpadovém hospodářství a venkovních pracovištích, kde provádějí úklidové práce na Generálním ředitelství VS ČR, Ministerstvu spravedlnosti ČR, Zotavovně Květnice, ubytovnách a dalších.
Vazební věznice kromě činností s vězněnými osobami také zajišťuje bezpečnost soudů a státních zastupitelstev (justiční stráž) a provádí eskortní činnost stovek vězněných osob v rámci jednoho kalendářního měsíce, a to u Obvodního soudu pro Prahu 1, 2, 3, 4, (5, 6, trestní soud) 7, 8, 9, 10 a Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, Okresního soudu v Benešově, Městského soudu v Praze a Městského státního zastupitelství v Praze, Vrchního soudu v Praze a Vrchního státního zastupitelství v Praze.
jid

Nemocnice s poliklinikou

Nemocnice s poliklinikou je nedílnou součástí organizační jednotky VV Praha-Pankrác a je výkonným zdravotnickým zařízením Vězeňské služby ČR, které zajišťuje a poskytuje komplexní zdravotní péči ústavní (nemocniční) i ambulantní (poliklinickou) v rozsahu základní, specializované a zvlášť specializované diagnostické a léčebné péče a komplexní ošetřovatelskou péči osobám ve výkonu vazby a ve výkonu trestu odnětí svobody s celorepublikovou působností.

Ústavní péči zajišťuje a poskytuje pacientům ze všech vazebních věznic a věznic Vězeňské služby ČR (akutní a chronické stavy nemocí interního a chirurgického charakteru, sebepoškození polknutím nebo zavedením cizího tělesa a odmítání stravy), kromě duševně nemocných, nemocných TBC a dalšími infekčními nemocemi. Dále zajišťuje lékařskou službu první pomoci v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními zdravotnickými předpisy. V neposlední řadě zajišťuje i dostupnost zdravotnických služeb pro obviněné a odsouzené ve své vlastní působnosti a v příslušných mimorezortních zdravotnických zařízeních. Nemocnice s poliklinikou disponuje celkem 111 lůžky (k dnešnímu dni hrazeno pojišťovnami 103 lůžek). Oddělení chirurgických oborů poskytuje odbornou diagnostickou a léčebnou péči nemocným chorobami chirurgickými a v omezeném rozsahu i nemocemi ženskými, dále pak otorinolaryngologickými, ortopedickými, urologickými, neurochirurgickými, očními, stomatochirurgickými a cévními. Kromě diagnostických úkonů je zde poskytována léčba nemocných chirurgickými chorobami (předoperační příprava nemocných, pooperační péče, též diagnostika a léčba nemocných chorobami ženskými, krčními, nosními, ušními a zubními). Průběžně jsou prováděny operační výkony v rozsahu veškeré všeobecné chirurgie, některé operace ortopedické, traumatologické, urologické, gynekologické, výjimečně jsou prováděny operace thorakochirurgické a otorinolaryngologické). Neprovádí se operace stomatochirurgické, plastické a neurochirurgické s výjimkou některých poúrazových stavů a chirurgických výkonů na periferních a vegetativních nervech. Zajišťuje konziliární vyšetření. Oddělení interních oborů poskytuje odbornou diagnostickou a léčebnou péči stanoveného rozsahu nemocným chorobami vnitřními a v potřebném rozsahu i nemocemi neurologickými. Zajišťuje předoperační a konziliární vyšetření. Oddělení radiodiagnostiky provádí odborná radiodiagnostická a sonografická vyšetření. Ambulantní a komplementární péči zajišťuje a poskytuje pacientům z vazební věznice a věznic na území hl. m. Prahy (v odbornostech praktického lékařství, stomatologie, psychiatrie a v dalších určených specializovaných odbornostech). Rozsah této péče může být upraven ředitelem Nemocnice s poliklinikou po předchozím souhlasu Generálního ředitelství Vězeňské služby ČR a ředitele vazební věznice. Je poskytována primární ambulantní zdravotní péče o odsouzené a obviněné, umístěné ve vazební věznici, v ordinacích praktických lékařů pro dospělé a dále v ordinaci stomatologa, ambulantní péče pro obviněné a odsouzené, umístěné ve vazební věznici, v ordinacích odborných lékařů ve spolupráci s ostatními primariáty následně: ordinace psychiatrie, oční, ORL, neurologie, kožní, interní, endoskopické pracoviště, diabetická poradna, revmatologie, rehabilitace, chirurgie, gynekologie, ortopedie a urologie. V neposlední řadě je zajišťována péče i pro příslušníky a zaměstnance vazební věznice a Generálního ředitelství Vězeňské služby ČR praktickým lékařem v ordinaci závodní preventivní péče v ordinaci Na Květnici.

6 komentáře v “Věznice Praha Pankrác

  Myšák

  (8.5.2020 - 11:28)

  Dobrý den,
  přítel je na Pankráci, na oddělení trvale pracovně neschopných. Kvůli délce trestu je v té nejvyšší ostraze. Je v ČR jiná vězice, kde by tato kombinace byla „povolená“, kam by si mohl požádat o přesun, kde by třeba bylo o něco lépe?
  Navíc slyšel, že by měla v Liberci existovat TPN tzv. VIP – kde se platí nějaký vyšší měsíční poplatek, ale podmínky pro vězně se pomalu blíží horšímu penzionu. Osobně si myslím, že je to jen „vězeňská kachna“, ale kdyby něco takového bylo, s rodinou bychom se na něj složili.
  Jinak k hodnocení Pankráce – strava prý docela ucházející, lidi okolo vcelku v pořádku, až na provokatéry, teď na TPN možnost denně osobní hygieny (v předchozím oddělení pouze 2x týdně, což pro něj bylo nejhorší utrpení), zato na TPN neustálé šero. A také jeden telefon snad na 50 lidí, k telefonu se dostane až hodně navečer, prý je tam na něj pořadník… Na návštěvě jsme ještě nebyli, takže nemohu posoudit…

   obase.cz

   (8.5.2020 - 16:42)

   Dobrý den. Stejná oddělení jsou v mnoha věznicích. Jednou z nich je Liberec, nebo třeba Pardubice. Každá veznice má svoje a velmi se liší. Žádná ale není jako hotel. O.

    Myšák

    (8.5.2020 - 19:16)

    Takže je nesmysl, že by někde existovalo něco, co se dá připlatit? A lze někde zjistit, kde všude kombinace VPN + nejvyšší ostraha, s nějakým hodnocením, kde je to děs, a kde třeba trošku lepší?

     Admin

     (8.5.2020 - 21:36)

     Dobrý den. V zásadě jsem trochu zmatený, z toho co píšete. Ve veznici Pankrác se tresty se zvýšenou tedy nejvyšší ostrahou nebykonávají ani v Liberci. Zřejmě tak myslíte veznici s ostrahou a oddělení s nejvyššim stupněm střežení. Více zde http://obase.cz/kdyz-musite-do-vezeni/typy-veznic/. Ne, možnost zaplatit si za lepší výkon trestu možné není. Zjistit se to dá, ale můžu Vám to i napsat. Liberec, Pardubice, Příbram, Kuřim, Břeclav, Heřmanice. Hodnocení je u každé věznice zvlášť na stránkách obase.cz

  Myšák

  (8.5.2020 - 22:00)

  Nedivím se, že mi nerozumíte, napsala jsem to blbě. Myslela jsem TPN – tj. trvale pracovně neschopní a zvýšená ostraha. To prý právě není všude. Moc Vám děkuji, jsem pořád trochu na nervy a píšu nesmysly.

   Myšák

   (8.5.2020 - 22:09)

   Tak ještě oprava – asi je to tedy nejpřísnější stupeň střežení… tahle terminologie mi opravdu uniká, trest 5 let. 🙁

Vložit dotaz/komentář