Věznice Praha Pankrác

Vazební věznice Praha Pankrác

Adresa věznice Praha Pankrác:

Vězeňská služba ČR
Vazební věznice Praha-Pankrác
Soudní 988/1
140 57 Praha

Č.Ú. pro zasílání peněz – variabilní symbol – rodné číslo

6015-30929881/0710

Telefonní číslo:

ústředna: +420 261 031 111

Web věznice Praha Pankrác:

http://www.vscr.cz/veznice-pankrac-26/

 Vaše hodnocení  3,3 (25 hodnotitelů)

 hodnocení Obase

Adresa místně příslušného soudu (pro podání PP, či přeřazení):

Obvodní soud pro Prahu 4

28. pluku 1533/29B, 100 83 Praha 10

Základní údaje:

Typy výkonu trestů:

ostraha (A,B,C), vazba

Kapacita: 1202 (111 nemocnice)

Vaše hodnocení ke 12.8.2020

Celkové hodnocení Chování zaměstnanců Kvalita stravy Přívětivost návštěv Přerušení trestu Možnosti práce Míra násilí Množství drog Přísnost režimu Hygienický balík Přepážka návštěvy Intimky NBSZK
Pankrác 3,3 3,7 3,7 3,7 3,5 2,9 3,4 3,5 2,7 ne ano ne

Úspěšnost podmíněného propuštění v roce 2019 – 36 %

 

Návštěvy:

Návštěvy v této věznici jsou naprosto katastrofální jedna místnost s dlouhým stolem uprostřed rozděleným přepážkou, přičemž na jedné straně sedí odsouzení a na druhé. Pokud si s sebou nevezmete drobné, nemůžete se během návštěvy ani napít.

Shrnutí:

Jedná se o největší věznici v ČR a lze v ní najít tak širokou škálu odsouzených, že lze snad i napsat, že je zde možné vše. V zásadě si však odsouzené do standardních oddělení vybírají, a tak zůstat na Pankráci (jedná se o nástupní věznici), může být pro někoho výhra. Obecně platí, že na odděleních výkonu trestu ve vazebních věznicích, je výkon trestu o něco příjemnější. Proto je i sama Pankrác dosti elitářská. Aktuálně zde je slušná prostupnost podmíněného propuštění. Naprosto katastrofální je však jídlo a místnosti pro návštěvy.

Upozornění: Do Vazební věznice Praha Pankrác chodí velice špatně pošta. Minimálně s denním a často s několikadenním zpožděním a nezřítka se stává, že dopis zmizí, proto s tímto počítejte.

 

——————————————————–

Vazební věznice Praha-Pankrác

(zdroj vscr.cz)

Vazební věznice Praha-Pankrác je příjmovou věznicí pro spádovou oblast Prahy. Vazební věznice zajišťuje výkon vazby obviněných mužů a žen a výkon trestu odnětí svobody u mužů a žen ve věznici typu s dohledem, dozorem a ostrahou. Kapacita vazební věznice je 1 202 míst při 4 m² na vězněnou osobu.

V menší míře se ve vazební věznici objevují i odsouzení zařazení do věznice typu se zvýšenou ostrahou. Důvodem jejich umístění je ve většině případů hospitalizace v nemocnici s poliklinikou, soudní jednání, vyšetřovací úkony a další činnosti. Podíl míst výkonu vazby a výkonu trestu na celkové ubytovací kapacitě je v průběhu času proměnlivý. Součástí oddělení výkonu trestu je velké nástupní/příjmové oddělení, kde vězněné osoby pobývají po nezbytně nutnou dobu. Po dokončení prvotní diagnostiky jsou přemísťováni a zařazováni do dalších 34 věznic v rámci České republiky. Obviněné a odsouzené ženy jsou do vazební věznice umisťovány od druhé poloviny roku 2008. Mladistvé osoby od 15 let věku jsou do vazební věznice na základě rozhodnutí soudu umisťovány v případě selhávání ústavní výchovy. Ve věznici je umístěno více než 180 osob cizí státní příslušnosti, např. z  Vietnamu, Rumunska, Ukrajiny, Ruské federace, Slovenska, Srbska, Polska, Mongolska, Nigerie a dalších zemí. V rámci vazební věznice se nachází oddělení tzv. pracovně nezařaditelných, tj. vězněných osob s nízkou mentální úrovní, imobilních vězňů, vyžadujících neustálou medikaci např. z důvodu předešlé drogové kariéry. Součástí vazební věznice je také Nemocnice s poliklinikou, která zajišťuje léčení vězněných osob z celé České republiky na odděleních interních oborů, chirurgických oborů, radiologie a oddělení poliklinických služeb. Ubytovací kapacita činí 111 lůžek. Hrazeno pojišťovnami je v současné době 103 lůžek. Nemocnice s poliklinikou hospitalizuje v průběhu kalendářního roku více než 2 000 vězněných osob a realizuje více než 500 operací. Dalších několik set operativních zákroků je realizováno ve smluvních civilních zařízeních formou tzv. střežení, kdy je nutné i v rámci hospitalizace mimo areál věznice vězněnou osobu střežit příslušníky vězeňské služby.
V rámci vazební věznice je průměrně zaměstnáno 40% odsouzených na pracovištích hospodářské činnosti kovovýroby a tiskárny (digitální a ofsetová). Součástí zaměstnávání je také oblast vnitřních provozů. Odsouzení pracují v centrální prádelně, prádelně nemocnice s poliklinikou, ústavní a zaměstnanecké kuchyni, úklidu, kotelně, nemocnici – sanitáři, energu, spojích, truhlárně, dílnách, automobilních opravnách, autoparku, odpadovém hospodářství a venkovních pracovištích, kde provádějí úklidové práce na Generálním ředitelství VS ČR, Ministerstvu spravedlnosti ČR, Zotavovně Květnice, ubytovnách a dalších.
Vazební věznice kromě činností s vězněnými osobami také zajišťuje bezpečnost soudů a státních zastupitelstev (justiční stráž) a provádí eskortní činnost stovek vězněných osob v rámci jednoho kalendářního měsíce, a to u Obvodního soudu pro Prahu 1, 2, 3, 4, (5, 6, trestní soud) 7, 8, 9, 10 a Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, Okresního soudu v Benešově, Městského soudu v Praze a Městského státního zastupitelství v Praze, Vrchního soudu v Praze a Vrchního státního zastupitelství v Praze.
jid

Nemocnice s poliklinikou

Nemocnice s poliklinikou je nedílnou součástí organizační jednotky VV Praha-Pankrác a je výkonným zdravotnickým zařízením Vězeňské služby ČR, které zajišťuje a poskytuje komplexní zdravotní péči ústavní (nemocniční) i ambulantní (poliklinickou) v rozsahu základní, specializované a zvlášť specializované diagnostické a léčebné péče a komplexní ošetřovatelskou péči osobám ve výkonu vazby a ve výkonu trestu odnětí svobody s celorepublikovou působností.

Ústavní péči zajišťuje a poskytuje pacientům ze všech vazebních věznic a věznic Vězeňské služby ČR (akutní a chronické stavy nemocí interního a chirurgického charakteru, sebepoškození polknutím nebo zavedením cizího tělesa a odmítání stravy), kromě duševně nemocných, nemocných TBC a dalšími infekčními nemocemi. Dále zajišťuje lékařskou službu první pomoci v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními zdravotnickými předpisy. V neposlední řadě zajišťuje i dostupnost zdravotnických služeb pro obviněné a odsouzené ve své vlastní působnosti a v příslušných mimorezortních zdravotnických zařízeních. Nemocnice s poliklinikou disponuje celkem 111 lůžky (k dnešnímu dni hrazeno pojišťovnami 103 lůžek). Oddělení chirurgických oborů poskytuje odbornou diagnostickou a léčebnou péči nemocným chorobami chirurgickými a v omezeném rozsahu i nemocemi ženskými, dále pak otorinolaryngologickými, ortopedickými, urologickými, neurochirurgickými, očními, stomatochirurgickými a cévními. Kromě diagnostických úkonů je zde poskytována léčba nemocných chirurgickými chorobami (předoperační příprava nemocných, pooperační péče, též diagnostika a léčba nemocných chorobami ženskými, krčními, nosními, ušními a zubními). Průběžně jsou prováděny operační výkony v rozsahu veškeré všeobecné chirurgie, některé operace ortopedické, traumatologické, urologické, gynekologické, výjimečně jsou prováděny operace thorakochirurgické a otorinolaryngologické). Neprovádí se operace stomatochirurgické, plastické a neurochirurgické s výjimkou některých poúrazových stavů a chirurgických výkonů na periferních a vegetativních nervech. Zajišťuje konziliární vyšetření. Oddělení interních oborů poskytuje odbornou diagnostickou a léčebnou péči stanoveného rozsahu nemocným chorobami vnitřními a v potřebném rozsahu i nemocemi neurologickými. Zajišťuje předoperační a konziliární vyšetření. Oddělení radiodiagnostiky provádí odborná radiodiagnostická a sonografická vyšetření. Ambulantní a komplementární péči zajišťuje a poskytuje pacientům z vazební věznice a věznic na území hl. m. Prahy (v odbornostech praktického lékařství, stomatologie, psychiatrie a v dalších určených specializovaných odbornostech). Rozsah této péče může být upraven ředitelem Nemocnice s poliklinikou po předchozím souhlasu Generálního ředitelství Vězeňské služby ČR a ředitele vazební věznice. Je poskytována primární ambulantní zdravotní péče o odsouzené a obviněné, umístěné ve vazební věznici, v ordinacích praktických lékařů pro dospělé a dále v ordinaci stomatologa, ambulantní péče pro obviněné a odsouzené, umístěné ve vazební věznici, v ordinacích odborných lékařů ve spolupráci s ostatními primariáty následně: ordinace psychiatrie, oční, ORL, neurologie, kožní, interní, endoskopické pracoviště, diabetická poradna, revmatologie, rehabilitace, chirurgie, gynekologie, ortopedie a urologie. V neposlední řadě je zajišťována péče i pro příslušníky a zaměstnance vazební věznice a Generálního ředitelství Vězeňské služby ČR praktickým lékařem v ordinaci závodní preventivní péče v ordinaci Na Květnici.

34 komentáře v “Věznice Praha Pankrác

 • Myšák

  (8.5.2020 - 11:28)

  Dobrý den,
  přítel je na Pankráci, na oddělení trvale pracovně neschopných. Kvůli délce trestu je v té nejvyšší ostraze. Je v ČR jiná vězice, kde by tato kombinace byla „povolená“, kam by si mohl požádat o přesun, kde by třeba bylo o něco lépe?
  Navíc slyšel, že by měla v Liberci existovat TPN tzv. VIP – kde se platí nějaký vyšší měsíční poplatek, ale podmínky pro vězně se pomalu blíží horšímu penzionu. Osobně si myslím, že je to jen „vězeňská kachna“, ale kdyby něco takového bylo, s rodinou bychom se na něj složili.
  Jinak k hodnocení Pankráce – strava prý docela ucházející, lidi okolo vcelku v pořádku, až na provokatéry, teď na TPN možnost denně osobní hygieny (v předchozím oddělení pouze 2x týdně, což pro něj bylo nejhorší utrpení), zato na TPN neustálé šero. A také jeden telefon snad na 50 lidí, k telefonu se dostane až hodně navečer, prý je tam na něj pořadník… Na návštěvě jsme ještě nebyli, takže nemohu posoudit…

  • obase.cz

   (8.5.2020 - 16:42)

   Dobrý den. Stejná oddělení jsou v mnoha věznicích. Jednou z nich je Liberec, nebo třeba Pardubice. Každá veznice má svoje a velmi se liší. Žádná ale není jako hotel. O.

   • Myšák

    (8.5.2020 - 19:16)

    Takže je nesmysl, že by někde existovalo něco, co se dá připlatit? A lze někde zjistit, kde všude kombinace VPN + nejvyšší ostraha, s nějakým hodnocením, kde je to děs, a kde třeba trošku lepší?

    • Admin

     (8.5.2020 - 21:36)

     Dobrý den. V zásadě jsem trochu zmatený, z toho co píšete. Ve veznici Pankrác se tresty se zvýšenou tedy nejvyšší ostrahou nebykonávají ani v Liberci. Zřejmě tak myslíte veznici s ostrahou a oddělení s nejvyššim stupněm střežení. Více zde http://obase.cz/kdyz-musite-do-vezeni/typy-veznic/. Ne, možnost zaplatit si za lepší výkon trestu možné není. Zjistit se to dá, ale můžu Vám to i napsat. Liberec, Pardubice, Příbram, Kuřim, Břeclav, Heřmanice. Hodnocení je u každé věznice zvlášť na stránkách obase.cz

  • Matess

   (18.8.2020 - 15:28)

   Zdravím všechny, vzhledem k tomu, že jsem cca týden propuštěn z V.V. Pankrác, tak mohu zodpovědět případné dotazy k životu v této věznici …

   • Marie

    (21.9.2020 - 19:18)

    Mam přítele,které ho teď budou převážet na Pankrác, budu ráda když se semnou o tom podělite, klidně mi napište na messengr neboli fbc Marie Schovancova

    • FISH

     (21.10.2020 - 23:21)

     Zdravím Máro, aktuálně jsem byl odsouzen k VT na 2 roky za drogový delikt (prvotrest) mám možnost se nechat zařadit na Pankrác, že je to prý jedna z nejlepších možností kde si trest odpykat. Co byste k tomu řekl? Díky, F.

   • Lia Morres

    (25.4.2021 - 19:05)

    Dobry den muj manzel ma dostat 3,5roku chce se dostat na pankrac ,jake to tam je ze mozno se dostat treba na pulku?A co prace mohl by tam?dekuji predem za odpoved

    • obase.cz

     (26.4.2021 - 19:57)

     Dobrý den. Já Pankrác za dobrou věznici nepovažuji. Pokud je ve výkonu trestu poprvé, má šanci na podmíněné propuštění všude. Pokud jde o práci, tak to je horší. Ale na Pankraci práce je. O.

   • Karolína Kalíšková

    (27.4.2021 - 19:40)

    Ahoj, prosím mohla bych se s tebou spojit? Potřebovala bych vědět par informaci zavřeli mi kamaráda a nevim zda bych se s nim mohla nějak spojit. Dekuju

 • Myšák

  (8.5.2020 - 22:00)

  Nedivím se, že mi nerozumíte, napsala jsem to blbě. Myslela jsem TPN – tj. trvale pracovně neschopní a zvýšená ostraha. To prý právě není všude. Moc Vám děkuji, jsem pořád trochu na nervy a píšu nesmysly.

  • Myšák

   (8.5.2020 - 22:09)

   Tak ještě oprava – asi je to tedy nejpřísnější stupeň střežení… tahle terminologie mi opravdu uniká, trest 5 let. 🙁

 • Petra1

  (28.7.2020 - 10:32)

  Dobrý den,
  prosím o informaci, zda je možné někde zjistit podrobnější informaci k oddělení/oddílu výkonu trestu (a jak případně řešit nesouhlas se zařazením do daného odd. výkonu trestu). Pokud je někdo odsouzený za hospodářský zločin na 5 let (spodní hranice trestu) a PRVOTREST, kdy za 7 měsíců nebyl žádný problém, může být zařazen do odd. mezi násilníky a nepřizpůsobivé? Děkuji

  • Jirka

   (15.9.2020 - 20:42)

   Nad 3 roky trestu se dává do vysokého stupně zabezpečení, na Pankráci v podstatě 2 oddíly. Ve všech oddílech ale ve všech stupních jsou drogově závislí, násilníci a nepřizpůsobiví. Dá se to v klidu přežít, naučit se žít.

   • Anonym

    (5.11.2020 - 19:11)

    Dobrý den potřebovali bi odpověď uzavřenho tatu jan čonka už se nam 10 dní neozval a vůbec se nám neoziva nevime jestli mu bili ublizeno jesi je na tom tak špatně že nám nemůže napsat ani zavolat nevime jak mame postupovat prosíme vězeňské službu a pana ředitele ii pomoc můžeme někdo pomocc jak mame postupovat prosíme vězeňské službu a pana ředitele tatitek není takovu tipem že nás odvrhne a proto mame strach prosíme vás o pomoc pane rediteli vezen jan čonka 22.6.1979

    • Tomas

     (5.11.2020 - 19:14)

     Prosím o pomoc v

    • obase.cz

     (5.11.2020 - 20:26)

     Dobrý den, zavolejte do věznice. O.

 • Tomas

  (5.11.2020 - 19:13)

  Prosím o pomoc v

 • K.

  (11.12.2020 - 17:15)

  Ahoj, chtěla bych poslat na Pankrác kamarádovi knížky a chtěla bych vědět jestli smím poslat jen jednu nebo jestli lze zaslat i větší počet knih najednou. Předem díky za odpověď.

 • Eva

  (16.2.2021 - 19:51)

  Dobrý den, na jakou adresu zaslat dopis obviněnému ve vazební věznici Pankrác ? Děkuji za odpověď.

  • obase.cz

   (17.2.2021 - 9:45)

   Dobrý den. Na adresu výše.

   • Eva

    (17.2.2021 - 16:05)

    Takže poštovní adresa, kterou jsem našla – Vazební věznice Pankrac, P.O.BOX 5, Praha 4, slouží k něčemu jinému ? Ráda bych, aby dopis došel. Děkuji.

    • obase.cz

     (18.2.2021 - 17:10)

     Dobrý den. Na tuto adresu můžete dopis poslat. O.

 • Anonym

  (18.2.2021 - 11:40)

  Kazdymu muzete poslat adresa je meno dotycniho P.O.Box 5 Praha-Pankrac 140 57 a jeho narozeni den mesic rok na bok dopisu do 1kg dopis.knizky atd

 • Jitka

  (14.3.2021 - 16:03)

  Dobrý den, můj přítel sedí a chci se zeptat. Jak máme udělat aby my mohl zavolat na účtě má peníze, ale nejsem manželé, děkuji.

  • obase.cz

   (14.3.2021 - 22:10)

   Dobrý den. Musí si požádat o zařazeni vašeho telefonního čísla a uvést Vás jako osobu blízkou. O.

 • Lia Morres

  (25.4.2021 - 19:07)

  Dobry den muj manzel ma dostat 3,5roku chce se dostat na pankrac ,jake to tam je ze mozno se dostat treba na pulku?A co prace mohl by tam?dekuji predem za odpoved

 • Miki

  (19.6.2021 - 1:06)

  Prosím Vás o radu, mám partnera v Novém Sedle. Napsali jsme o přeřazení na Pankrác. Nevím kam poslat žádost o přeložení…..

 • Hanka

  (5.7.2021 - 10:26)

  Dobrý den, mám dotaz, špatně jsem napsala adresu. Místo P. O. Box 5, jsem napsala Soudní 1. Dostane se to i přesto k mému příteli nebo se to vrací zpět? Děkuji za odpověď.

  • obase.cz

   (5.7.2021 - 19:34)

   Dobrý den. Záleží asi dost na konkrétním pošťákovi. O.

 • Týna

  (23.8.2021 - 12:47)

  Dobrý den, ráda bych se zeptala, jestli je nějaká ženská věznice v Praze nebo v nejbližším okolí.. Děkuji

  • obase.cz

   (25.8.2021 - 14:22)

   Dobrý den. Ano je. Přílepy u Prahy. O.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.