Vzor žádosti o přerušení trestu ze zdravotních důvodů

Vzor žádosti o přerušení trestu ze zdravotních důvodů

Vzor-zadosti-o-preruseni-upusteni

 

Městský soud v Brně

Rooseveltova 16

Brno

sp. zn. 3 T 220/99

odsouzený:      Karel Novák, nar. 3. 10. 1945, nezaměstnaný,

bytem Brno, Zahradní  37,

t. č. ve výkonu trestu odnětí svobody ve věznici Brno-Bohunice,

odsouzený pro trestný čin loupeže podle § 234 odst. 1 tr. zákona

datum

 

Věc:    žádost odsouzeného Karla Nováka o přerušení výkonu trestu odnětí svobody v trvání 36 měsíců uloženého rozsudkem Městského soudu v Brně ze dne 20. září 1999 č. j. 3 T 220/99 166 ze zdravotních důvodů

dvakrát

 

Rozsudkem Městského soudu v Brně ze dne 20. 9. 1999 č. j. 3 T 220/99-166 jsem byl uznán vinným trestným činem loupeže podle § 234 odst. 1 tr. zákona, za což mi byl uložen trest odnětí svobody v trvání 36 měsíců, pro jehož výkon jsem byl podle § 39a odst. 3 tr. zákona zařazen do věznice s dozorem. Citovaný rozsudek nabyl právní moci dne 20. 11. 1999.

Výkon uloženého trestu odnětí svobody jsem zahájil dne 21. 11. 1999, a to ve věznici Brno-Bohunice. Během výkonu trestu jsem se opakovaně podrobil lékařskému vyšetření ve vězeňské nemocnici, přičemž bylo zjištěno, že trpím velmi závažným onemocněním, když u mě byl zjištěn zhoubný nádor na plicích. Toto onemocnění podle lékařských zpráv bezprostředně ohrožuje můj život a vyžaduje operativní zákrok v civilním zařízení a následné doléčení ve specializovaném zařízení. Operace by měla proběhnout v průběhu měsíce června 2000 v Nemocnici u Svaté Anny v Brně. Doba pooperační léčby je odhadována na dobu 1 rok. Podle § 325 odst. 1 tr. řádu může předseda senátu přerušit výkon trestu odnětí svobody na potřebnou dobu, je-li odsouzený stižen těžkou chorobou.

Z výše uvedených důvodů

žádám,

aby Městský soud v Brně podle § 325 odst. 1 tr. řádu rozhodl o přerušení výkonu trestu odnětí svobody v trvání 36 měsíců, který mi byl uložen rozsudkem Městského soudu v Brně ze dne 20. 9. 1999 č. j. 3 T 220/99-166, a to na dobu 1 roku.

nebo,

aby Městský soud v Brně podle § 327 odst. 3 tr. řádu rozhodl o upuštění zbytku výkonu trestu odnětí svobody v trvání 36 měsíců, který mi byl uložen rozsudkem Městského soudu v Brně ze dne 20. 9. 1999 č. j. 3 T 220/99-166.

 

                                                                                                        odsouzený Karel Novák

Přílohy:       lékařská zpráva o zdravotním stavu

Znění zákona k přerušení ze zdravotních důvodů

Zákon č. 141/1961 Sb. – Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)

Přerušení výkonu trestu

§ 325

(1) Je-li odsouzený, na němž se vykonává trest odnětí svobody, stižen

těžkou nemocí, může předseda senátu výkon trestu na potřebnou

dobu přerušit; předseda senátu vždy přeruší výkon trestu těhotné

ženě, nebo matce dítěte mladšího jednoho roku.

(2) Je-li obava, že odsouzený uprchne, nebo zneužívá-li povoleného

přerušení, předseda senátu přerušení výkonu trestu odvolá.

(3) Proti rozhodnutí podle odstavce 1 je přípustná stížnost.

§ 327

(1) Soud může upustit od výkonu trestu odnětí svobody nebo jeho

zbytku, jestliže odsouzený byl nebo má být

a) vydán do cizího státu, nebo předán cizímu státu, podle části páté,

hlavy druhé, zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech

trestních

b) vyhoštěn

(2) Nedojde-li k vydání odsouzeného do cizího státu, k jeho

předání nebo k vyhoštění podle odstavce 1, anebo vrátí-li se v těchto

případech vydaný, předaný nebo vyhoštěný, rozhodne soud, že se

trest odnětí svobody nebo jeho zbytek vykoná.

(3) Soud může upustit od výkonu trestu odnětí svobody nebo jeho

zbytku též tehdy, zjistí-li, že odsouzený onemocněl nevyléčitelnou,

životu nebezpečnou nemocí, nebo nevyléčitelnou nemocí duševní.

(4) Proti rozhodnutí podle odstavce 3 je přípustná stížnost, jež má

odkladný účinek.