Opakování žádosti o PP

  • Kdy je možné žádost o podmíněné propuštění opakovat 

Zpravidla platí, že v případě zamítnutí žádosti odsouzeného o podmíněné propuštění, je možné žádost opakovat nejdříve po 6 měsících od okamžiku právní moci zamítavého rozhodnutí. Pokud tedy odsouzený podal proti usnesení stížnost, počítá se lhůta až od rozhodnutí soudu 2. stupně.

Výjimky:

  • Pokud byla původní žádost zamítnuta z důvodu předčasného podání žádosti
  • Další výjimkou z tohoto zákonného pravidla může být situace zmiňovaná v judikátu Městského soudu v Praze 6To59/2018. 

Tedy:

V případě, kdy je zamítnuta žádost odsouzeného, kterou podal po třetině trestu ve smyslu §88 odst. 1 b), je možné žádost o podmíněné propuštění opakovat i dříve, než po 6 měsících za splnění dvou podmínek: 1. K právní moci usnesení o zamítnutí žádosti o podmíněné propuštění došlo ještě před vykonáním poloviny trestu, 2. Další žádost je podaná až po polovině trestu ve smyslu § 88 odst. 1 a). Nutno podotknout, že se jedná o poměrně nový judikát a rozhodovací praxe soudů může být různá.  

Návrh na podmíněné propuštění odsouzeného z trestu odnětí svobody může v případě zamítnutí po právní moci usnesení opakovat ředitel věznice, státní zástupce a zájmové sdružení občanů bez omezení.

Související články: