Stížnost proti zamítnutí PP

Stížnost proti zamítnutí PP – VZOR

Ke stažení – Odůvodnění stížnosti proti zam. usnesení vzor-obase

Zuzana Candigliota, advokátka

vedená v seznamu advokátů České advokátní komory pod ev. číslem: 16127

Kancelář Burešova 6, 602 00 Brno, Česká republika ½ IČ 03746933 ½ číslo účtu 2200755319/2010

Tel. +420 607 005 043 ½ E-mail candigliota@gmail.com½Datová schránka by2wpca

Krajskému soudu v Ostravě

Havlíčkovo nábřeží 34

728 81 Ostrava 1

prostřednictvím

Okresního soudu v Ostravě
U Soudu 4/6187
708 82 Ostrava – Poruba

 

Ve Ostravě, dne 05. 05. 2017

 

Odsouzený:                       Jan Novák, nar. 20. 01. 1912

trvale bytem: ul. Nová č. 278, 301 01 Plzeň 1

t.č. ve výkonu trestu odnětí svobody,

věznice Heřmanice, ul. Orlovská č. 670/35, 713 02 Ostrava 13

 

 

Odůvodnění stížnosti odsouzeného proti usnesení Okresního soudu v Ostravě ze dne 7. 4. 2017, sp. zn. 0 PP 978/2017.

 

 

Okresní soud v Ostravě, usnesením ze dne 7. 4. 2017, sp. zn. 0 PP 978/2017, zamítl můj návrh na podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, který mi byl uložen rozsudkem Okresního soudu ve Vsetíně ze dne 01. 01. 2013, sp. zn. 7 T 75/2013, ve spojení s usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 01. 10. 2013, sp. zn. 7 To 261/2013, v délce trvání 5 (pěti) roků.

Proti shora označenému usnesení jsem si ihned po jeho vyhlášení podal stížnost, jež byla zaznamenána do protokolu o veřejném zasedání.

Po doručení opisu písemného vyhotovení napadeného usnesení odůvodňuji svou stížnost  t a k t o :

 

 

Okresní soud se náležitě nezabýval všemi skutečnostmi svědčícími v můj prospěch……………

*Vypsat všechny okolnosti, které svědčí ve prospěch odsouzeného a okresní soud se jimi nezabýval nebo je nevyhodnotil správně; vypsat případná pochybení okresního soudu.

 

Na základě všech shora uvedených skutečností Krajskému soudu v Ostravě navrhuji, aby napadené usnesení Okresního soudu v Ostravě ze dne 7. 4. 2017, sp. zn. 0 PP 978/2017, ve smyslu ust. § 149 odst. 1 písm. a) tr. řádu zrušil a sám ve věci rozhodl tak, že odsouzený Jan Novák, nar.  nar. 20. 01. 1912, se podle ust. § 88 odst. 1 písm. a) zákoníku podmíněně propouští z výkonu trestu uloženého mu rozsudkem Okresního soudu ve Vsetíně ze dne 01. 01. 2013, sp. zn. 7 T 75/2013, ve spojení s usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 01. 10. 2013, sp. zn. 7 To 261/2013, na svobodu, za současného stanovení přiměřené zkušební doby a uložení dalších povinností a omezení ve smyslu zákona, dle úvahy soudu.

 

Jan Novák (podpis)

 

Důležité upozornění:  

Proti usnesení soudu I. stupně, kterým byla zamítnuta žádost odsouzeného o podmíněné propuštění, můžete podat opravný prostředek, kterým je STÍŽNOST.

Stížnost se podává u orgánu, proti jehož usnesení stížnost směřuje, a to do tří dnů od oznámení usnesení.

Oznámení se děje buď vyhlášením usnesení v přítomnosti toho, jemuž je třeba usnesení oznámit, anebo doručením opisu usnesení.

O žádosti odsouzeného na podmíněné propuštění se zpravidla rozhoduje ve veřejném zasedání za přítomnosti odsouzeného.

Usnesení je tedy zpravidla oznámeno vyhlášením za přítomnosti odsouzeného a od toho okamžiku běží lhůta tří dnů pro možnost podání stížnosti.

Důrazně doporučujeme, aby odsouzení, pokud stížnost chtějí podat, ji podali ústně ihned po vyhlášení zamítavého usnesení. V takovém případě soud zaznamená stížnost do protokolu o veřejném zasedání a stížnostní lhůta je s určitostí zachována. Odůvodnění takto podané stížnosti se pak děje až v návaznosti na doručení opisu písemného vyhotovení zamítavého usnesení soudu I. stupně.

Odůvodnění stížnosti v písemné podobě adresujte soudu, který napadené usnesení vydal – tzv. soud I. stupně. Tento soud vaše písemné odůvodnění odešle spolu s dalším spisovým materiálem nadřízenému soudu – tzv. stížnostní soud.

Stížnostní soud rozhoduje o stížnosti v neveřejném zasedání, bez přítomnosti procesních stran.