Věznice Hradec Králové

Vazební věznice Hradec Králové

Adresa věznice Hradec Králové:

Vězeňská služba ČR
Vazební věznice Hradec Králové
Hradební 860

500 01 Hradec Králové

Objekt Pouchov:

Skladištní oblast 903,
Pouchov,
503 41 Hradec Králové

Č.Ú. pro zasílání peněz – variabilní symbol – rodné číslo

6015-24238881/0710

Místně příslušný soud (pro PP, či přeřazení)

Okresní soud v Hradci Králové

I. Herrmanna 227/2, 500 02 Hradec Králové

Celkové naše hodnocení věznice jako ve škole :           

 Vaše hodnocení  2,7 (16 hodnotitelů)

 hodnocení Obase

 
Telefonní ústředna:

+420 495 758 111

Web věznice Hradec Králové

http://www.vscr.cz/vazebni-veznice-hradec-kralove-75/

Základní údaje:

Typy výkonu trestů:

Ostraha, vysoký stupeň střežení, nejnižší stupeň střežení, vazba

Kapacita: 255 VT, 163 (vazba), Pouchov 118

Vaše hodnocení věznice k 13.8.2020:

Celkové hodnocení Chování zaměstnanců Kvalita stravy Přívětivost návštěv Přerušení trestu Možnosti práce Míra násilí Množství drog Přísnost režimu Hygienický balík Přepážka návštěvy Intimky NBSZK
Hradec Králové 2,7 3,4 2,6 1,4 2,4 1 2,3 1,7 3 ano ne ne

Vycházky- nejnižší stupeň všichni

Průměrná úspěšnost podání žádosti o podmíněné propuštění v r. 2020  61 %

 

Shrnutí

Z hlediska výkonu trestu se jedná o jednu z nejpokrokovějších věznic, kde se klade důraz na extramurální aktivity a přípravy vězňů na návrat do společnosti. Nevzniká zde paradox desocializace (muklovatění). Věznice má dokonce možnost dostudování vysoké školy a velmi mnoho pracovních i jiných aktivit. Prolidský přístup si pak vězni, kteří jej z domova neznali, umí přenést do civilního života. Tedy zcela plní svůj účel z hlediska zákona.

Doporučení advokáti pro PP a pod:

Diskuze k Věznicím

Věznice Hradec Králové

Vazební věznice Hradec Králové

(čerpáno z www.vscr.cz)

Ve Vazební věznici Hradec Králové je výkon vazby realizován v klasickém celovém systému, ve kterém jsou obvinění umístěni na celách v počtu od dvou do pěti osob. Ubytovací kapacita je od 1.1.2010 celkem 166 míst.

Převážná většina obviněných je umístěna na tzv. pevné vazbě, což znamená celodenní umístění na cele (vyjma jedné hodiny vycházky). Výrazně nižší část obviněných vykonává vazbu na odděleních se zmírněným režimem. Jedná se o oddělení pro mladistvé a mladé dospělé obviněné a oddělení pro mladé dospělé a dospělé obviněné. Kapacita těchto oddělení se zmírněným režimem je 40% ubytovací kapacity.
Výkon vazby na oddělení mladistvých a mladých dospělých obviněných Umisťujeme zde zásadně obviněné mladistvé bez koluzních důvodů vazby, přičemž dalšími nutnými kritérii jsou respektování zákona o výkonu vazby a dodržování kázně a pořádku. Obvinění umístění na tomto oddělení se mohou volně pohybovat mezi celami a účastnit se zájmových a sportovních aktivit. Těžiště práce s mladistvými a mladými dospělými obviněnými spočívá především v individuálním působení. O úspěšnosti naší práce, zejména co se týče eliminace nežádoucích jevů výkonu vazby na psychosomatický rozvoj mladé generace, hovoří naše několikaletá kladná zkušenost.
Výkon vazby na oddělení mladých dospělých a dospělých obviněných Toto oddělení je určeno zásadně pro mladé dospělé a dospělé obviněné bez koluzních důvodů vazby, přičemž dalšími nutnými kritérii jsou respektování zákona o výkonu vazby a dodržování kázně a pořádku. Obvinění umístění na tomto oddělení se mohou volně pohybovat mezi celami a účastnit se zájmových a sportovních aktivit. Tento způsob věznění dospělých obviněných není v naší věznici úplnou novinkou. Již v devadesátých letech minulého století jsme tento model jako významný motivační faktor úspěšně uváděli do praxe, nicméně nedostatečné prostorové podmínky tuto naši snahu postupně vyloučily.
Přehled realizovaných aktivit
1. Speciálně výchovné postupy
Skupinové poradenství, sociální výcvik zaměřený na zmírnění nezdravé agrese a předcházení vzájemným konfliktům mezi obviněnými, ujasnění si hodnotové orientace obviněných, skupinové poradenství se snahou o vytvoření právního podvědomí, rozvoj vzájemné komunikace. V neposlední řadě také praktické sebeobslužné činnosti – praní a drobné opravy oděvních svršků.
2. Sportovní a zájmové aktivity Kroužky stolního tenisu, kondiční kulturistiky, šipkařský, teraristický, hudební, čtenářský, výtvarný kroužek.
Veškeré činnosti probíhají v kulturní místnosti, na celách nebo v prostorách chodby před celami oddělení se zmírněným režimem.
Personální podmínky S vězni umístěnými na odděleních se zmírněným režimem pracuje tým odborníků (psycholožka, sociální pracovník, duchovní pracovník a vychovatelé) podle schválené koncepce zacházení s mladými vězni. Hlavní cíle a důraz při práci s vězni jsou kladeny na zmírnění negativního dopadu věznění a izolace a zvýšení pravděpodobnosti vést řádný život po návratu do občanské společnosti. Současně se vytváří předpoklady k získání návyku trávit po dobu výkonu vazby volný čas způsobem, neodporujícím běžným normám občanského soužití a účelu výkonu vazby.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.