Návštěvy odsouzených

Návštěvy odsouzených

Odsouzený má právo přijímat v čase určeném ředitelem věznice návštěvy blízkých osob po dobu celkem 3 hodin během jednoho kalendářního měsíce. Nestanoví-li vnitřní řád věznice počet vyšší, mohou odsouzeného současně navštívit nejvýše 4 osoby včetně nezletilých dětí. Nezletilé děti ve věku do 15 let se mohou zúčastnit návštěvy pouze v doprovodu osoby starší 18 let.

Vstup do věznice je povolen v případě oprávněného zájmu osoby na základě platného občanského průkazu, služebního průkazu nebo jiného osobního průkazu, z něhož je zřejmý výkon funkce opravňující pro vstup do objektů Vězeňské služby a ze kterého lze věrohodně ověřit totožnost vstupující osoby. Rovněž je možný vstup na základě potvrzení o ztrátě nebo zcizení osobního dokladu, pokud je opatřen fotografií.

Při střežení objektů je příslušník, který plní úkoly vězeňské stráže, oprávněn zjišťovat totožnost osob, které vstupují do objektu nebo se v něm nacházejí, prohlížet jejich zavazadla i věci. Při důvodném podezření, že osoba má u sebe zbraň nebo jinou věc, kterou by mohla ohrozit výkon trestu odnětí svobody, může tento příslušník provést její osobní prohlídku a takovou zbraň nebo věc po dobu jejího pobytu v objektu odebrat. Do prostoru není povolen vstup osobám zjevně podnapilým, pod vlivem toxických látek a drog, osobám ozbrojeným a s mobilním nebo záznamovým zařízením.

Návštěvy se provádí na základě příslušné povolenky odeslané blízkým osobám, kde je uveden den konání, doba průběhu návštěvy a čas, kdy se nejpozději musí návštěva do věznice dostavit. Dále zde musí být uvedeny jmenovitě osoby, kterým je návštěva povolena.

Návštěvy probíhají v návštěvní místnosti za přítomnosti zaměstnance věznice.

U odsouzených, kteří si vzorně plní své povinnosti, může ředitel věznice nebo jím pověřený zaměstnanec povolit návštěvu bez přímého dohledu zaměstnance, která se provádí v oddělené místnosti. Viz. návštěva bez zraková a sluchové kontroly.

U odsouzených zařazených do oddělení se zesíleným stavebně technickým zabezpečením a u odsouzených, u nichž z bezpečnostních důvodů rozhodl ředitel věznice, se návštěva uskuteční v místnosti, kde jsou návštěvníci odděleni od odsouzeného přepážkou.

V některých věznicích si účastnící návštěvy mohou v prodejně věznice zakoupit při návštěvě drobné občerstvení ( pití, sušenky apod.).

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.