Věznice Valdice

Adresa věznice Valdice:

Vězeňská služba ČR
Věznice Valdice
Nám. Míru 55
507 11 Valdice

Č.Ú. pro zasílání peněz – variabilní symbol – rodné číslo

6015-52239881/0710

Telefonní čísla:

Telefonní ústředna: 493 507 111

 Vaše hodnocení  3,1 (36 hodnotitelů)

 hodnocení Obase

4

přidat vlastní hodnocení

Web věznice Valdice:

http://www.vscr.cz/veznice-valdice-95/

Adresa místně příslušného soudu (pro podání PP, či přeřazení):

Okresní soud v Jičíně

Šafaříkova 842, Valdické Předměstí, 506 25 Jičín

Základní údaje:

 Typy výkonu trestů:

ostraha (B,C), zvýšená ostraha

Kapacita: 1 098

Informace pro muklíky: vaše známky k 24.8.2020

Celkové hodnocení Chování zaměstnanců Kvalita stravy Přívětivost návštěv Přerušení trestu Možnosti práce Míra násilí Množství drog Přísnost režimu Hygienický balík Přepážka návštěvy Intimky NBSZK
Valdice 3,1 3 3,5 2 5 3,7 3,5 2,8 3 ne ne ne

Úspěšnost podmíněného propuštění v roce 2020 – 15,9%

 

Shrnutí :

Jedna z věznic typu stát ve státě. Jedná se o nejvyhlášenější věznici v ČR, kde vykonávají trest nejhorší zločinci, ale nejen oni. Má spoustu vlastních pravidel a ze všech věznic asi nejvíce deformující prostředí.

Prosím o Vaše zkušenosti.

 

Věznice Valdice

(zdroj vscr.cz)

Věznice je situována v objektu dřívějšího kartuziánského kláštera, který se nachází 4 km za městem Jičín, směrem na město Lomnice nad Popelkou a Semily.
Založil jej v letech 1627 Albrecht Václav Eusebius z Valdštejna. V roce 1856 bylo rozhodnuto, že z bývalé kartuzie bude zřízena centrální věznice, ta nejtěžší pro tresty od 10 let do doživotí. V roce 1857 zakoupil objekt rakouský stát a v témže roce po jednoduchých úpravách sem byla přivezena část vězňů z trestnice Špilberk u Brna. Mezi prvními trestanci převedenými do Kartouz byl i známý loupežník Babinský. Od té doby mají Kartouzy Valdické jiný účel, než k jakému byly ustanoveny.
Od roku 1948 až do roku 1990 byli do Valdic zařazováni převážně odsouzení s dlouhodobými tresty, zařazení do III.NVS. 100% vězňů bylo zaměstnáno ve státních firmách, které byly činné ve výrobních provozech uvnitř věznice. V tomto období zaznamenala věznice absolutně největší počet vězněných osob. Toto číslo bylo o něco málo vyšší než 2 700 vězněných mužů. Po revoluci v roce 1989 a po následné amnestii a novele trestního zákona v roce 1990 klesl počet vězňů na cca 500.
V současné době je objekt využíván jako věznice s ostrahou a se zvýšenou ostrahou. Do Valdic jsou umísťováni odsouzení muži s delšími tresty, recidivisté a jinak nebezpeční odsouzení. Součástí věznice bylo po dobu deseti let i zvláštní oddělení pro výkon vazby. Toto oddělení bylo dnem 1.3.2001 zrušeno a okamžitě byla zahájena jeho přestavba tak, aby zde mohl být vykonáván trest odnětí svobody u odsouzených k doživotnímu trestu a dalších odsouzených, u nichž je diagnostikována potřeba zvýšené detence. Včetně tohoto oddělení se 48 místy má věznice kapacitu 1098 míst. Odsouzení jsou ubytováni s ohledem na rozdělení do jednotlivých typů profilace výkonu trestu v pěti odděleních. Pro odsouzené je dále zřízeno nástupní oddělení,  výstupní oddělení, kam jsou odsouzení zařazováni před propuštěním, krizové oddělení, specializované oddělení pro odsouzené s poruchou osobnosti a specializované oddělení pro odsouzené zařazené do zvýšené ostrahy s poruchou osobnosti a chování, způsobenou požíváním psychotropních látek. Součástí věznice je i lůžková část ošetřovny, kde je odsouzeným poskytována zdravotní péče na úrovni městských nemocnic.
Oblast vzdělávací probíhá zejména v rámci Školského vzdělávacího střediska, kde si odsouzení mohou doplnit základní vzdělání nebo získat výuční list ve tříletém učebním oboru obrábění kovů. Organizovány jsou dále různé vzdělávací kurzy například jazykové, svářečské nebo malíř natěrač a knihař. Počet odsouzených zařazených do těchto forem vzdělávání je ročně téměř 150. Odsouzení jsou zaměstnáváni jednak ve vnitřních provozech věznice (ústavní kuchyně, prádelna, zámečnická dílna, truhlárna, atd.), u podnikatelských subjektů i v provozovně střediska hospodářské činnosti. Z celkového počtu je zaměstnáváno průměrně 45-50 % odsouzených.

Program zacházení

je základní forma cílevědomého a komplexního působení na odsouzeného ve výkonu trestu odnětí svobody, zejména slouží k jejich vedení k přijetí odpovědnosti za spáchaný trestný čin a naplňování účelu trestu. 

Program zacházení se zpracovává na základě komplexní zprávy o odsouzeném s ohledem na délku trestu, charakteristiku osobnosti a příčiny trestné činnosti v průběhu jeho pobytu na nástupním oddělení. Obsahuje konkrétně formulovaný cíl působení na odsouzeného, metody zacházení s odsouzeným směřující k dosažení cíle a způsob a četnost hodnocení. Pravidelnou součástí programu zacházení je určení způsobu zaměstnávání odsouzeného, jeho účasti na pracovní terapii, vzdělávání anebo jiné náhradní činnosti, směřující k vytvoření předpokladů pro jeho samostatný způsob života. Program zacházení s odsouzenými se člení dle § 36 vyhlášky MS č. 345/1999 na pracovní aktivity, vzdělávací aktivity, speciální výchovné aktivity, zájmové aktivity, oblast utváření vnějších vztahů. Programy zacházení s jednotlivými odsouzenými sestavuje speciální pedagog, který je zároveň garantem jejich odborné úrovně, a to včetně potřebných aktualizací programu zacházení v průběhu výkonu trestu. Na základě doporučení komise jej pak schvaluje ředitel věznice nebo jeho zástupce. Dnem 1. 3. 2015 vstoupila v platnost rozsáhlá novela Řádu o výkonu trestu odnětí svobody. V ní mimo jiné došlo i k redefinici základních principů pro tvorbu programů zacházení odsouzených. V § 36 odst. 1 je nově stanoveno, že věznice na základě komplexní zprávy zvolí program zacházení, který pro odsouzeného považuje za vhodný. Přitom sleduje zejména minimalizaci identifikovaných rizik, která měla nebo mají souvislost s trestnou činností, popřípadě mohou mít vliv na páchání trestné činnosti v budoucnu. Základní členění aktivit programu zacházení dle § 36 odst. 2 ŘVTOS zůstalo nezměněno. Došlo však k dílčím změnám v popisu jednotlivých druhů aktivit, největší změny pak doznalo ustanovení § 36 odst. 5 ŘVTOS (speciálně výchovné aktivity), kde je nově kladen důraz i na oblast příčin a důsledků páchání trestné činnosti či na rizika a kriminogenní potřeby. Novela dále v §36a zavádí dělení typů programů zacházení dle míry rizik (program minimálního zacházení, program standardního zacházení, program speciálního zacházení, program výstupního zacházení). Pokud si odsouzený nezvolí některou z navržených alternativ programu zacházení, je mu stanoven minimální program zacházení. Jeho základ tvoří pracovní aktivity odpovídající zdravotnímu stavu odsouzeného. Naplnění cíle programu zacházení jednotlivého odsouzeného se hodnotí v pravidelných termínech. Při hodnocení se program zacházení aktualizuje v souladu s vývojem osobnosti odsouzeného a změnami v jeho chování a jednání. Hodnocení úspěšnosti plnění programu zacházení vyhodnocují vychovatelé s odsouzenými, kteří se na aktualizaci programu zacházení aktivně podílí. Oblast pracovních aktivit – jedná se zejména o vykonávání činností, nezbytných k zajištění chodu věznice (úklidové práce, brigádnická činnost, atd.). Oblast vzdělávací probíhá zejména v rámci školského vzdělávacího střediska – možnost doplnění si základního vzdělání i vyučení se ve tříletém učebním oboru obrábění kovů a dále formou speciálních aktivit prováděných na ubytovnách odsouzených (kroužky cizích jazyků – anglického, německého, španělského a francouzského, kurzy výchovy k občanství, sociálně právní poradenství, kurzy drogové problematiky, vědomostní soutěže, kvizy, besedy k vybraným tématům aj.). Mezi speciálně výchovné aktivity lze zařadit právní a sociální minimum, etiketa, výcvik sociálních dovedností apod. Mezi zájmové aktivity pak šachy, stolní tenis, společenské hry, či hudební nebo akvaristický kroužek. V oblasti utváření vnějších vztahů je kladen důraz na udržení sociálního zázemí, kontakt s rodinou a pomoc při ukončení výkonu trestu. Mimo výše uvedených aktivit mají odsouzení možnost navštěvovat oddílovou knihovnu, v čase stanoveném týdenním plánem pedagoga mohou také sledovat televizní pořady a filmy vybrané pedagogem.

145 komentáře v “Věznice Valdice

 • Manželka

  (7.7.2022 - 11:22)

  Vězni v karanténě nebyli vyšetřeni ani lékařem. chtějí kontaktovat psychologa. a je zakázáno volat jim a jejich rodinám, jsou omezováni, nemohou počítat s žádnou pomocí

  • Bumbacanga

   (12.7.2022 - 22:31)

   Můj přítel je v té karanténě taky. Nikdo je nevzal na žádné vyšetření, nikdo jim neudělal žádné testy. Na telefon se dostane jednou za dva dny, nebo jak se asi zrovna dozorcům chce. Co to má znamenat opravdu nechápu.

   • Eliska

    (13.7.2022 - 10:09)

    A nejen tohle dozorci delaji,psychicky je terorizuji,maji poznamy napr.: „z cely vyjdete pouze nohama napred“
    Jak je toto mozne?na koho se mam obratit?kdyz reditel veznice na dopisy nereaguje a nic s tim nedela??!!!

    • obase.cz

     (17.7.2022 - 10:36)

     Dobrý den. Můžete se obrátit na ministerstvo spravedlnosti, případně dozorujícího státního zástupce. O.

    • Anonym

     (30.5.2023 - 11:43)

     Dobrý den . Píší ohledně ověření skrze volání . Z věznice mi volali ale nemohla jsem hovor vzvednout . Volala jsem na zpět ale nikdo se semnou nebavil čekám už přes týden zda mě ověří znovu a pořád nic mám se znovu připomenout ? Děkuji za odpověď Eva

     • Anonym

      (30.5.2023 - 11:44)

      Pritel je zatím ještě na nástupním oddělení je možné že mě znovu ověří třeba až bude na normálním oddělení ?

      • obase.cz

       (2.6.2023 - 16:58)

       Ano.

       • Irena

        (12.6.2023 - 14:55)

        Je možné přeřazení z věznice Valdice do věznice Pardubice?Písemnou formou o to požádal vězeň ve Valdicích.Bylo mu řečeno že to stejně nepůjde.

        • obase.cz

         (15.6.2023 - 10:56)

         Dobrý den. Bude záležet na kapacitě věznice v Pardubicích. Možné to je. O.

         • Anonym

          (11.7.2023 - 22:17)

          Dobrý večer ,jdu z otázkou příteli mě nechtějí schválit na volání z důvodu že nemáme nájemní smlouvu že jsme spolu bydleli v době kdy byl venku,chtěla bych se zeptat zda existuje ještě něco co by prokázalo že je můj přítel ? Už jsem vážně zoufalá děkuji za odpověď Eva

          • obase.cz

           (12.7.2023 - 16:35)

           Dobrý den. Pokud máte čestné prohlášení o tom, že jste osoba blízká. Bránit Vám nemohou. Doporučuji si podat stížnost. O.

          • E

           (7.10.2023 - 6:13)

           Dobrý den prosím můžete mi poradit jak s žádostí o mimořádnou návštěvou?Nechtějí nám schválit normální návštěvu že je přítel ve věznici zatím krátce (6 měsíců) . Také bych se chtěla zeptat jak je toto vůbec možné ? Děkuji za odpověď Eva

          • obase.cz

           (16.10.2023 - 14:06)

           Dobrý den. To není možné. O.

          • Jiří

           (31.10.2023 - 4:47)

           Důležité je, aby vám často padalo ve sprše mýdlo. To je hlavní… Vše ostatní je nepodstatné

          • Irena

           (3.4.2024 - 19:20)

           Dobrý den.Prosim,syn je ve výstupním oddíle,má nárok na balík s jídlem 3kg.Jedeme za ním na návštěvu,je možné mu balík přivést na návštěvu,nebo se to nesmí,ause ho poslat
           A musíme ho poslat poštou?Děkuji

          • obase.cz

           (9.4.2024 - 20:10)

           Dobrý den. Pokud má na navštívené povolený balíček, může ho na návštěvu donést. O.

     • obase.cz

      (2.6.2023 - 16:58)

      Dobrý den. Ano urgujte. O.

     • Anonym

      (17.6.2023 - 8:08)

      Dobrý den , otázka jak je to z mimořádnou návštěvou má narok každý i ten kdo není zapsaný v kartě ? A musí žádat oba ? Jak odsouzený tak i ten z venku ? Děkuji za odpověď

  • Irena

   (12.6.2023 - 14:56)

   Je možné přeřazení z věznice Valdice do věznice Pardubice?Písemnou formou o to požádal vězeň ve Valdicích.Bylo mu řečeno že to stejně nepůjde.

 • Manželka

  (8.7.2022 - 17:38)

  Ano jsem to udělala 30.6. do dneška je k doktorovi nevzali..jen jim řekli, že mají 2 měsice karantény,
  a omezili telefonický kontakt s rodinou .
  Takto píšeme dalším zodpovědným lidem. Děkuji

  • Irena

   (12.6.2023 - 15:03)

   Je možné přeřazení z věznice Valdice do věznice Pardubice?Písemnou formou o to požádal vězeň ve Valdicích.Bylo mu řečeno že to stejně nepůjde.

 • Josef Gajdošík, Ing.

  (15.7.2022 - 17:10)

  Dobrý den vážení,
  obracím se na Vás s prosbou o pomoc při bádání po datech úmrtí, pohřbu a místě pochování mého pradědy Jana Gajdošíka *12.12.1869 v Jalubí, okr Uh. Hradiště. Z MZA Brno z jeho trestního jsme se dověděli, že 17.8.1943 mu soud vyměřil 8 měsíců, ale praděda se odvolal k Vrchnímu soudu Brno, ovšem neúspěšně a navíc 10.9.1943 rozsudkem VSB mu byl trest navýšen na 10 měsíců těžkého žaláře a zostřen a doplněn o 1 tvrdé lože za 2 měsíce. Posléze spis uvádí, že dne 23.11.1943 nastoupil výkon trestu v Ústavu pro mladistvé, provinilce a choré vězně ve Valdicích. Od SOKA Uh. Hradiště jsme získali datum jeho úmrtí 4. nebo5.5.1944 z projednávání pozůstalosti. Víme jistě, že nesměl být pohřben na Jalubském hřbitově, nedovolil to ani Jalubský farář a ani starosta! V podstatě měl za sebou cca. polovinu trestu.
  Děkuji Vám za případnou pomoc, radu na koho se mám obrátit
  a jsem s pozdravem
  Ing Josef Gajdošík, rodák z Jalubí

  • obase.cz

   (17.7.2022 - 10:42)

   Dobrý den ve věci doporučuji, obrátit se přímo na vezeňskou službu. Zda v archivu mají více informací. O.

   • E

    (11.12.2023 - 19:26)

    Dobrý den . Mohla bych poprosit o radu ? Potřebovala bych pomoc s žádostí o přeřazení a nevím jak na to . Děkuji .

    • obase.cz

     (16.12.2023 - 21:13)

     Dobrý den. Napište žádost ideálně vlastními slovy s důvody, které pro přeřazení máte a adresujte ji věznici kde dotyčný vykonává trest. O.

 • Zuzana

  (20.9.2022 - 21:49)

  Dobrý den,chci se zeptat zda nevíte jak to chodí ve Valdicích se schvalováním tel čísel přítelkyně?Přítel byl převezen z věznice Plzeň Bory do Valdice .Na Borech mě měl v kartě a volal mi denně.Tady mu to musí prý schválit znova?! Nemáte někdo zkušenost? Děkuji

  • obase.cz

   (21.9.2022 - 19:56)

   Dobrý den. Ano, proběhne schvalovací proces. O.

 • Karel

  (16.12.2022 - 23:12)

  Tak jsem si četl něco o Valdicích a musím se tomu zasmát. Byl jsem tam ve výkonu trestu přes 13 let tak moc dobře vím jak to tam chodí. Vše ,ohledně nošení drog, telefonů a dalších zakázaných věcí se „házelo“ na návštěvy. Může mi někdo vysvětlit jak , třeba při pandemii Covidu když byly zakázané návštěvy, se to vše dostávalo do věznice? Na protidrogovém oddělení bylo 28 lidí z 30 pozitivně testováno na drogy – docela sranda. Všichni vědí že to tam nosí také bachaři. Zdravotní péče funguje ve stylu: zdechni zmrde. Lidem kteří jsou opravdu nachlazeni tak nechtějí napsat ani paralen. Co se týče kuchyně tak se to nedá jíst. Obvykle prezentují bachařské jídlo jako jídlo pro vězně. Když má přijet kontrola tak se musí nahlásit a vše stihnout „uklidit“. Kdyby mohla kontrola přijet neohlášeně tak by celou věznici zavřeli i s vedením. A když někde prezentují jak pracují s vězni tak tomu nikdo nevěřte!!!!!!!!! Nikdo s vězni nepracuje a zájmové kroužky fungují stylem: hlavně že vychovatel má zápis. Všelijaké „průsery“ ve věznici se uklízí pod „koberec“ a když se někdo ozve tak je mu vyhrožováno že by mohl dopadnout špatně. Aspoň že tam dobře funguje sázkovka a dá se dobře vydělat. Tak ještě jednou ve zkratce: resocializace naprosto žádná, jídlo (pro mukly) strašné, drogy a telefony dodávají bachaři s civilními zaměstnanci, zdravotní péče ve stylu : neotravuj a chcípni, a kolik muklů tam bachaři brutálně zmlátili a to zbytečně.No prostě hnus a nehorázná lež když čtu a slyším jak to vše ve Valdicích funguje.

  • Diana

   (2.2.2023 - 19:33)

   Dobrý den chci se zeptat jestliže znáte Ladislav Grundza..

   • Anonym

    (26.7.2023 - 15:37)

    Valdice dobrá dovolená.. vězni vysmati.. drogy ve velkém.. a samé telefony.. klidně bich tam bil i 10 let.. trvalý pobyt

    • Free karloooo

     (26.2.2024 - 4:44)

     Nedivím se , že tam chceš být na celý život . Podle tvé češtiny bych vyhověl. Napiš na ministerstvo spravedlnosti , či vnitra , bral by si i dožínky ? Co ty na to ?

  • Anonym

   (11.5.2023 - 0:02)

   Uuuuufff… tak to pane Karle..jste mne úplně dostal … A my jsme teprve na začátku

 • Veronika

  (13.1.2023 - 11:10)

  Dobrý den můj bratr sedí prvo trestanec a chtějí ho dát mezi vrahy chtěla jsem se zeptat to můžou

  • obase.cz

   (13.1.2023 - 13:29)

   Dobrý den. Ano můžou. I vrazi jsou většinou prvověznění. O.

   • Anonym

    (11.5.2023 - 1:51)

    Asi ano… Můj syn není vrah,nikoho nezabil, kauza, je kauza… je prvotrestanec… A jde mezi ty nejhorší vrahy.. S nejvyšší ostrahou…. Asi tak..ano něco posral…. Ale dostal takovou palbu… Že ani nejhorší vrazi „s mačetou“… Nedostali takový trest….

   • Irena

    (4.4.2024 - 13:06)

    Dobrý den,syn je v oddělení před výstupem.Ma nárok na 3kg balíček jídla.Tento balíček ,musim poslat poštou,nebo ho můžu vzít sebou na návštěvu.Dekuji

 • Tomáš Daněk

  (12.2.2023 - 10:03)

  Krásný prostředí dobrovolně se tam nechám na rok zavřít odpočinout

  • obase.cz

   (16.2.2023 - 8:25)

   Nechte. Mám ale dojem, že nemáte vůbec tušení, co vás čeká. O.

   • Anonym

    (11.5.2023 - 0:33)

    Blbej komentář…. Vaše odpověď asi realita…. A teee se neskutečně bojím nás to čeká…. Jsme na dně,… Jsme normální inteligentní lidi, pracující, slušní… Bohužel, to co se stalo… Není vůbec tak, jak je to medializovano a bude…. Ale snad se ukáže…. Že to tak není a nebylo…. Teď je to momentálně vše úplně v hajzlu… Omlouvám se

  • Anonym

   (11.5.2023 - 0:19)

   To si děláte teď asi prdel ne????…. V rodině nás to čeká… Jsme úplně v hajzlu všichni..rodina . Nikomu nepreju ty nervy..co byly a budou když čtu komentáře a zkušenosti s Valdicemi.. A vy tam chcete dobrovolně???…. Buď se vás to netýká…. A jen tady plkate, Nebo jste uplnej debil a je vám vše jedno… Naše normální rodina má obrovský stres a nervy …. Nevíme co bude, jak to bude…. Nevíme zda to ustojime

  • Anonym

   (30.9.2023 - 18:47)

   Nedělej frajera

   • Jiří

    (13.10.2023 - 21:09)

    Co když náhodou spadne mýdlo na zem ???

    • Irena

     (2.4.2024 - 12:10)

     Dobrý den,mám dotaz.Muzu přivést synovi televizi,nebo jo můžu jen zaslat
     A musím zaslat poštou nebo Ppl?Je v oddělení před výstupem.Dekuji.

     • obase.cz

      (2.4.2024 - 19:13)

      Dobrý den. Můžete ji přivézt osobně. O.

 • Tereza

  (20.2.2023 - 20:02)

  Prosim potkal se tam někdo s Petrem Hráčkem,měl by být ve Valdicich. Děkuji

  • Anonym

   (30.9.2023 - 18:49)

   Petr hraček je Jiřice už není valdice..Teda jestli ho neodvezli zpět

 • boxingroo

  (26.2.2023 - 3:19)

  Musim rici ze pobyt ve Valdicich byl prochazkou v ruzove zahrade oproti veznicim v jinych zemich. Prozil jsem tam 6 let, na tretim oddeleni 2 roky a zbytek na baracich. Na tretim nas bylo 50 az 60 na jedne cele, dve umyvadla a dva hajzly. Postele byli trojaky odkud spadnout mohlo byt smrtelny. Kyslik v cele zadnej protoze ty tri mala okna u stropu na to nestacily. Hadky a rvacky na dennim poradku diky „ponorkove nemoci“. Bachari v drtive vetsine byli sadisti, uchylaci a prodejci drog. (na dnesni dobu k smichu protoze pendlovali jen asthmaticke prasky jako byl astmatol, efestmin a yastil). Jidlo bylo dobre a mnoho ale musel mit clovek stravenku trojku. Kdo mel nulku a nebo jednicku tak chcipal na malnutrition. Trojka ale byla vysadou pro mukly co pracovaly a plnily na 125 a vice %. Pracoval jsem na kostele kde byla umistena Bizuterie Jablonec jako pasir. Prace me opravdu bavila a tak jsem dokazal plnit normy i na 200%. Coz mi davalo i velmi vysoke kapesne a ulozne. Po case me bachari premistily na baraky, kde jsem si zaridil funkci nakupciho a z vykonu trestu jsem odchazel v roce 1977 z castkou asi 20.000 korun. Proti veznicim v jinych zemich (Turecko, Philipiny a Australie) kde jsem byl hostem po dalsich 5 let byly Vadice jen jakasi polepsovna.

  • Anonym

   (11.5.2023 - 0:47)

   Nooo to jste mě tedy úplně uklidnil , že Valdice procházka růžovým sadem … Naše rodina nikdy neměla nic se zákonem..nikdy… Je mi 53…. A teď rána jak z „děla“ …. Dno v rodině…. Nevíme jak to vše dáme ….nekdo to má asi jinak, někdo má horší zkušenost…. Jinou…… Nevim…. Naše rodina je úplně v hajzlu…

  • Irena

   (3.9.2023 - 15:34)

   Zemřel mi dlouholetý partner Zdeněk Bradáč, ročník 1942, který ve Valdicích také pracoval v kostele a navlékal bižuterii – jen moc málo mi o své minulosti stačil říct. O tom, že byl zavřený jsem se dozvěděla jen pár týdnů před jeho smrtí. Byl na mě moc hodný a vůbec mě nenapadlo, že by v jeho minulém životě nebylo v pořádku. Teď sháním jakoukoli informaci o jeho minulém životě. Vůbec jsem nevěděla s kým žiji. Neznal jste ho? Nebo neznáte někoho, kdo by mi o něm mohl něco říci? Předem Vám děkuji. Irena

 • Jana

  (15.4.2023 - 17:20)

  Kdyby se chovaly jak mají nekradli a nevrazdily tak nemusí být ve věznění každý si může za svůj źiivot sam

  • obase.cz

   (15.4.2023 - 20:08)

   V tom s Vámi naprosto souhlasíme. To ovšem neznamená, že nejsou lidmi. Pochybuji, že vy sama jste úplně bez poskvrny, protože nikdo takový není a moc Vám přeji, abyste se do podobné situace nedostala Vy nebo Vaši blízcí. Primárně totiž pomáháme těm, které by nikdy nenapadlo, že je podobné problémy potkají. Přeji pěkný den. O.

   • Anonym

    (11.5.2023 - 1:05)

    Ted musím reagovat… Krásně napsané pro komentář paní Jany…. Ano… Nikdy člověk neví do jaké situace se dostane… Normální, inteligentní člověk si to nedokáže představit.. A ejhle.. Život naruby… … Stres, nervy, nechce se vám žít…. Bezmoc, nespravedlnost…. Vše v hajzlu…!!!a pro Janu… Nikdy nesuďte člověka, když nevíte nic.. jak to je a jak to vše doopravdy bylo… Co se stalo….. Pokud jen věříte médiím… … Tak chápu vás komentář

    • Ilona

     (12.3.2024 - 12:29)

     Dobry den. Je mozne u Vas ve vezeni studovat dalkove VŠ treba teologie dekuji

     • obase.cz

      (18.3.2024 - 14:15)

      Dobrý den ano je. Tato možnost existuje ve věznici Ruzyně. O.

 • Anonym

  (9.5.2023 - 22:31)

  Dobrý den ,přítel je ve výkonu na Borech zítra má soud a budou ho převážet do Valdic prý nejspíš do tydne .V kartě mě nemá a chtěla bych se zeptat zda je to kvůli volání a návštěvám důležité a také na čestné prohlášení jestli musí být děkuji . Eva

  • obase.cz

   (16.5.2023 - 19:40)

   Dobrý den. Ano ve Valdicích je to velmi důležité. O.

   • Anonym

    (16.5.2023 - 21:26)

    Děkuji za odpověď . A to čestné prohlášení mi pošle a já ho nechám ověřit a nebo mi ho někde vystaví ? Děkuji

    • obase.cz

     (17.5.2023 - 19:18)

     Dobrý den. Nejlépe napsat vlastními slovy a nechat ověřit podpis na poště. O.

 • Anonym

  (14.6.2023 - 21:52)

  Dobrý večer jdu s prosbou zda nevíte co dělat aby mě jako družku schválili kvůli návštěvám . Nechtějí nám povolit návštěvu a nějak v tom plavu . Nemate nějakou radu . Děkuji Eva

  • obase.cz

   (15.6.2023 - 11:01)

   Dobrý den. Sepíše čestné prohlášení, že jste osoba blízká. O.

   • Anonym

    (15.6.2023 - 12:27)

    Dobře děkuji tak snad už to konečně vyjde

 • Irena

  (2.7.2023 - 23:06)

  Dobrý den.Chci se zeptat ,jak to je s časem na návštěvy.Jsme až z Ústí nad Orlicí,a máme návštěvu na 8hodin
  Syn žádal na 11h,ale nebylo mu to umožněno.Opravdu to nejde o něco déle než v 8h?Mám cukrovku,jsem invalidní ,a je proe problém tak brzy z domu vyjet.Trosku ohleduplnosti by asi nebylo na škodu.Dekuji za odpověď

  • obase.cz

   (7.7.2023 - 16:31)

   Dobrý den. Je mi líto. Problém je v tom, že věznice mají většinou jen dva termíny. Doporučím Vám, abyste napsala synovi, ať žádá o návštěvu dříve, než se obsadí termíny na pozdější hodinu. O.

 • Fredderico

  (17.2.2024 - 10:18)

  Tato věznice je nejhorší prostředí probíhá Zde bez naprostých výmluv vězni jedou ve velkém prášky drogy a napadají druhé spoluvězně znám to vážně moc dobře sám jsem byl napadán danými vezni

 • Ilona Votypkova

  (29.3.2024 - 17:03)

  Dobry den. Chtela jsem se optat zda je mozne ve veznici Valdice studovat dalkove VŠ teologie. Zda ano jak to probiha dekuji

  • obase.cz

   (31.3.2024 - 18:55)

   Dobrý den. Jediné s převodem do věznice Ruzyně. O.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.