Prostupné skupiny vnitřní diferenciace

PSVD

Osoba, která nastoupí do výkonu trestu nebo je dodána PČR a je převezena do kmenové věznice je zařazena zpravidla do II. PSVD. Následně podle plnění nebo neplnění svých povinností v průběhu výkonu trestu je přeřazována do I. nebo III. PSVD.

I. prostupná skupina vnitřní diferenciace (I. PSVD)

 • jsou zde zařazováni zpravidla prvotrestaní odsouzení s pozitivní výchovnou prognózou
 • dále zde mohou být přeřazeni odsouzení, kteří jsou ve výkonu trestu opakovaně, ale příkladným plněním svých povinností v II. PSVD si vytvořili k přeřazení podmínky
 • odsouzení z I. PSVD jsou přednostně pracovně zařazováni s možností využít svou kvalifikaci nebo projít rekvalifikací
 • programy zacházení jsou zde zaměřeny zejména na posilování vnitřní odolnosti a na vytváření podmínek k udržení vhodného vnějšího zázemí
 • odsouzeným, kteří byli zařazeni do pravidelných brigád, může za účelem jejich provádění ředitel věznice povolit volný pohyb uvnitř věznice

Odsouzený, který opakovaně neplní stanovený program zacházení nebo hrubým způsobem porušil Vnitřní řád věznice (dále jen VŘV), je na návrh odborné komise rozhodnutím ředitele věznice (dále jen ŘV) přeřazen do II. PSVD, v případě zvlášť závažného porušení VŘV nebo spáchá-li trestný čin do III. PSVD.
Zvýhodnění odsouzených spočívá zejména:

 • v možnosti udělení volného pohybu uvnitř věznice při plnění pracovních úkolů resp. zařazení do nestřeženého pracoviště
 • v charakteru pracovního zařazení (využívání kvalifikace, znalostí a dovedností)
 • v rozsahu sledování televize, v častějším povolování návštěv bez zrakové a sluchové kontroly zaměstnanců Vězeňské služby (VS), v podávání návrhů ředitele věznice na přeřazení do mírnějšího typu věznice, eventuálně na podmíněná propuštění

Pohyb odsouzených mimo ubytovnu probíhá organizovaně pod dohledem pracovníků VS. Na ložnicích nejsou odsouzení uzamykáni, ubytovna se uzamyká.

Do této skupiny vnitřní diferenciace rovněž patří bezdrogová zóna, do níž jsou umisťováni odsouzení, kteří nebyli a nejsou uživateli či distributory omamných a psychotropních látek, dále abstinující odsouzení, kteří již v minulosti měli s drogou zkušenosti, ale projevují motivaci k trvalé abstinenci.
II. prostupná skupina vnitřní diferenciace (II. PSVD)

 • jsou zde zařazováni odsouzení, kteří jsou ve výkonu trestu opakovaně a dále takoví, kteří neplnili podmínky pobytu v I. PSVD
 • programy zacházení jsou zde zaměřeny na získávání a upevňování standardních dovedností a návyků v oblasti kázně, pořádku a osobní hygieny a k hledání optimálního řešení svého uplatnění po ukončení výkonu trestu
 • pracovní programy odsouzených z II. PSVD tvoří obvykle brigády a jen výjimečně jim k tomuto účelu může ředitel věznice povolit volný pohyb uvnitř věznice
 • v odůvodněných případech může být odsouzený z II. PSVD zaměstnán ve výrobní zóně věznice nebo zařazen do denní formy vzdělávání
 • je-li odsouzenému z II. PSVD vyhodnoceno kladné plnění programu zacházení alespoň 3x za sebou, může vychovatel ve spolupráci se speciálním pedagogem navrhnout odborné komisi jeho přeřazení do I. PSVD
 • neplní-li odsouzený z II. PSVD podmínky programu zacházení navrhne odborná komise ŘV jeho přeřazení do III. PSVD
 • přeřazen do II. PSVD může být odsouzený z II. PSVD také tehdy poruší-li závažným způsobem VŘV nebo spáchá-li trestný čin
 • volnočasové aktivity jsou realizovány v rámci pevně stanoveného časového rozvrhu dne

Pohyb odsouzených mimo ubytovnu probíhá organizovaně pod dohledem pracovníků VS. Na ložnicích nejsou odsouzení uzamykáni, ubytovna se uzamyká.
III. prostupná skupina vnitřní diferenciace (III. PSVD)

Oddělení je zřízeno v prostorách budovy výkonu kázeňských trestů. Odsouzení jsou do III. PSVD zařazováni z důvodů neplnění stanovených programů zacházení, spáchání trestného činu či závažného kázeňského přestupku, nebo opakovaného porušování stanovené kázně a pořádku. Po dobu pobytu v III. PSVD je odsouzenému stanoven minimální program zacházení).

Pobyt v III. PSVD je zpravidla šestiměsíční, poté odborná komise posoudí s přihlédnutím k návrhu vychovatele, zda podá návrh řediteli věznice na přeřazení odsouzeného do oddělení standardního režimu. V případě soustavného neplnění minimálního programu zacházení, může odborná komise doporučit podání návrhu ředitele věznice na přeřazení odsouzeného do věznice se zvýšenou ostrahou. O návrhu ŘV rozhoduje příslušný okresní soud.

Odsouzení z III. PSVD:

 • v rámci pracovního programu provádí úklid a práce pro potřeby věznice
 • volnočasové aktivity mají omezeny na prostory oddělení (cely, vycházkový dvůr budovy oddělení výkonu kázeňských trestů), o účasti na kulturních a sportovních akcích rozhoduje individuálně speciální pedagog
 • odsouzení jsou na oddělení ubytováni v celách se základním sociálním vybavením

2 komentáře v “Prostupné skupiny vnitřní diferenciace

  Lucie

  (4.5.2020 - 10:09)

  Zdravím chci se zeptat druh bude zažádat znova v8mes o po jelikož něj kazenský trest ma diferncku3 a neví jak zahladit k az.trest můžete mi poradit dekuji

   Obase

   (4.5.2020 - 11:07)

   Dobrý den,
   pro zahlazení trestu je třeba si vytvořit podmínky pro získání kázeňské odměny. Plnění programu zacházení, práce pro věznici, úklid a pod.
   O.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.