Žádost o přerušení trestu ze zdravotních důvodů

Vzor ke stažení a úpravě Žádost o přerušení VTOS zdrav. důvody vzor-obase

Zuzana Candigliota, advokátka

vedená v seznamu advokátů České advokátní komory pod ev. číslem: 16127

Kancelář Burešova 6, 602 00 Brno, Česká republika ½ IČ 03746933 ½ číslo účtu 2200755319/2010

Tel. +420 607 005 043 ½ E-mail candigliota@gmail.com½Datová schránka by2wpca

 

Okresní soud v Kladně
nám. Edvarda Beneše č. 1997
272 55  Kladno

 

Ve Vinařicích dne 02. 07. 2016

 

Odsouzený:                       Jan Novák, nar. 20. 01. 1912

trvale bytem: ul. Nová č. 278, 301 01 Plzeň 1

t.č. ve výkonu trestu odnětí svobody,

věznice Brno, ul. Jihlavská 12, 625 99  Brno

 

Návrh odsouzeného na přerušení výkonu trestu odnětí svobody ze zdravotních důvodů ve smyslu ust. § 325 odst. 1 tr. řádu.

 

Rozsudkem Okresního soudu ve Vsetíně ze dne 01. 01. 2013, sp. zn. 7 T 75/2013, ve spojení s usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 01. 10. 2013, sp. zn. 7 To 261/2013, jsem byl uznán vinným ze spáchání protiprávního jednání, které bylo hmotně právně kvalifikováno jako přečin podvodu dle ust. § 209 odst. 3 tr. zákoníku. Za tento přečin mi byl uložen nepodmíněný trest odnětí svobody v délce trvání 3 (tří) roků se zařazením do věznice s ostrahou.

Trest uložený shora označeným rozsudkem jsem na základě výzvy soudu dobrovolně a včas nastoupil k výkonu dne 01. 02. 2015, konec trestu je stanoven ke dni 01. 02. 2018.

Aktuálně vykonávám trest odnětí svobody ve věznici Vinařice.

 

Předkládám lékařskou zprávu ze dne 20. 06. 2016, ze které vyplývá, že trpím onkologickým onemocněním, konkrétně adenokarcinomem  tlustého střeva, klasifikován T4N2M1 (metastázy v játrech). Tento vážný zdravotní stav vyžaduje urgentní operaci s následnou onkologickou léčbou, kterou není možno realizovat ve výkonu trestu odnětí svobody. Dle lékařské zprávy lze očekávat stabilizaci zdravotního stavu nejdříve za dobu jednoho roku.

Na základě všech shora uvedených skutečností Okresnímu soudu v Kladně navrhuji, aby rozhodl tak, že odsouzenému Janu Novákovi, nar. 20. 01. 1912, se podle ust. § 325 odst. 1  tr. řádu na dobu 1 (jednoho) roku přerušuje výkon trestu uloženého mu rozsudkem Okresního soudu ve Vsetíně ze dne 01. 01. 2013, sp. zn. 7 T 75/2013, ve spojení s usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 01. 10. 2013, sp. zn. 7 To 261/2013.

 

Jan Novák