Okresní soud v Mladé Boleslavi

Adresa soudu:

Okresní soud v Mladé Boleslavi

nám. Republiky čp. 100/III

293 05  Mladá Boleslav

  

Internetové stránky:  http://www.portal.justice.cz/

Infocentrum (telefonní ústředna):         Tel.:     + 420 326 377 500

(= přepojení na příslušné kanceláře)

Předsedkyně soudu:

Okresní soud v Mladé Boleslavi 

Mgr. Kateřina   S t a r á                               Tel.:     + 420 326 377 538

Místopředseda soudu pro trestní úsek:

JUDr. Vladislav  T u z a r                             Tel.:     + 420 326 377 557

Místopředseda soudu pro civilní úsek:

Mgr. Pavel   R o z s y p a l                           Tel.:     + 420 326 377 556

Ředitelka správy soudu:

Ing. Zdena   N ě m e č k o v á                       Tel:      + 420 326 377 537

 Okresní soud v Mladé Boleslavi

Faxy:     +420 326 377 632 – infocentrum (podatelna+pokladna)

+420 326 377 612 – trestní oddělení

+420 326 377 614 – opatrovnické oddělení

E-mail:     podatelna@osoud.mlb.justice.cz

E-mail pro nahlížení do spisů:    infocentrum@osoud.mlb.justice.cz

Datová schránka:  jiuabxj

Podání adresovaná soudu:

Podání adresovaná soudu se podávají v informačním centrum soudu, kde sídlí i podatelně (číslo dveří 103/přízemí) v pracovní dny po celou pracovní dobu. Pokud zákon pro podání určitého druhu nevyžaduje další náležitosti, musí být z podání patrno, kterému soudu je určeno, kdo je činí, které věci se týká, co sleduje, musí být podepsáno a datováno (viz § 42 občanského soudního řádu, § 79 občanského soudního řádu – z. č. 99/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů a novel).

·        Podání s kolkovými známkami se přijímají v č. dv. 103/přízemí.

·        Příjem návrhů na nařízení předběžného opatření dle § 76a o.s.ř. po celou pracovní dobu č. dv. 103/přízemí.

·        Seznam znalců a tlumočníků, příp. překladatelů – orientační tabule umístěná ve vestibulu soudu, příp. č. dv. 220/I. poschodí – Jana Johnová, dozorčí úřednice a správkyně aplikace zdejšího soudu, event. internetové stránky www.justice.cz.

·        Stížnosti účastníků se přijímají v písemné formě v č.dv. 103/přízemí, osobně v návštěvních hodinách u předsedkyně soudu č. dv. 225/I. pochodí.