Okresní soud v Jablonci nad Nisou

  Pracoviště Okresního soudu v Jablonci nad Nisou – hlavní budova

Pracoviště OOkresního soudu v Jablonci nad Nisou – Liberecká

HLAVNÍ BUDOVA – Mírové nám. 5

(oddělení Občanskoprávní, Trestní a Pozůstalostní)

Okresní soud v Jablonci nad Nisou

Mírové náměstí 5

466 59 Jablonec nad Nisou

Tel. :  483 337 xxx –  provolba
           483 337 011 – spojovatelka

ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ – Liberecká 6
(oddělení Opatrovnické a Exekuční)

Okresní soud v Jablonci nad Nisou

Liberecká 6

466 59 Jablonec nad Nisou

Tel. :  488 570 442  oddělení Opatrovnické

          488 570 416   oddělení Exekuční (E, EXE a Nc)

                  

Infromační centrum je umístěno v přízemí hlavní budovy soudu na č. dv. 4

Kontakty:   telefon: 483 337 071

email: podatelna@osoud.jbc.justice.cz

kontaktní osoba: Jitka Mattová

fax: 483 337 034

Doba pro styk s občany:

Pondělí                 8:00 – 11:30 hodin      12:30 – 15:45 hodin

Úterý                     8:00 – 11:30 hodin      12:30 – 15:15 hodin

Středa                   8:00 – 11:30 hodin      12:30 – 15:15 hodin

Čtvrtek                 8:00 – 11:30 hodin      12:30 – 15:15 hodin

Pátek                    8:00 – 11:30 hodin      12:30 – 14:45 hodin

Informační centrum podává informace o stavu řízení, jednání, pořizuje kopie ze soudních spisů, vyznačuje doložku právní moci a vykonatelnosti na rozhodnutích pro všechna soudní oddělení Okresního soudu v Jablonci nad Nisou.

Nahlížet do soudních spisů a pořizovat si z nich kopie v informačním centru je možné denně dle pracovní doby pro styk s veřejností. Objednat se předem je možné na tel. čísle 483 337 071 nebo emailempodatelna@osoud.jbc.justice.cz

Doporučujeme předchozí objednání pro rychlejší vyřízení Vašeho požadavku.

V elektronické nebo telefonické žádosti vždy uvádějte spisovou značku projednávané věci.

00024856 
483 311 917 – správa soudu

483 337 034 – podatelna

ID schránky :  eziabqi

Datová schránka naší organizace byla aktivována 21.10.2009

podatelna@osoud.jbc.justice.cz

Elektronicky podepsaná podání ve smyslu zákona č.227/2000 Sb.,o elektronickém podpisu,

musí mít připojen kvalifikovaný certifikát vystavený akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.

Okresní soud v Jablonci nad Nisou NEMÁ zajištěn bezbariérový přístup ani do jedné z budov.

V případě potřeby se lze obrátit na členy justiční stráže.

Uvítáme včasnou informaci o tom, že účastníky řízení, právními zástupci , svědky či znalci jsou osoby s omezenou schopností pohybu , resp. že jednání má zájem  se jako veřejnost zúčastnit občan  s omezenou schopností pohybu, aby mohla být přijata potřebná organizační opatření  k realizaci práva těchto osob zúčastnit se jednání.

Informován by měl být předem vyřizující soudce, aby jednání mohlo být konáno v jednací síni, která se nachází v přízemí zdejšího soudu.

Budova soudu, chodby a jednací síně jsou monitorovány kamerovým systémem.

Hotovost a platby soudních poplatků, včetně plateb na pohledávky soudu, lze skládat pouze v pokladě soudu na č. dv. 28 / II. p. každý den po celou pracovní dobu.

Kolkové známky lze zakoupit v pokladně soudu na č. dv. 28 / II. p. každý den po celou pracovní dobu.

Platby lze poukázat bezhotovostně na účet Okresního soudu v Jablonci nad Nisou vedený u České národní banky v Ústí nad Labem.

Bezhotovostní a přímé platby lze poukázat dle druhu na níže uvedené účty:

 3703   527451 / 0710
     19   527451 / 0710
     19   527451 / 0710
     19   527451 / 0710
 3762   527451 / 0710
 3762   527451 / 0710
 6015   527451 / 0710
 6015   527451 / 0710
 6015   527451 / 0710
 6015   527451 / 0710
 6015   527451 / 0710
 6015   527451 / 0710
 6015   527451 / 0710

*) pro navrhovatele předběžného opatření dle § 75b odst. 1 o.s.ř. činí výše skládané jistoty:

– v civilních věcech 10.000,- Kč

– v obchodních věcech 50.000,- Kč

Aby záznam o složení platby byl zařazen do správného spisu, je důležité uvést správný variabilní symbol. Bez něj by platba neměla být v žádném případě soudu zasílána!

Neznáte-li variabilní symbol, je nutné zasílat avízo s označením účastníků řízení nebo uvedením spisové značky.

Variabilní symbol se skládá z deseti míst a je tvořen ze spisové značky.

Prvé a druhé místo     – pořadové číslo senátu  (např. 04, 12, 35, atd.)

Třetí a čtvrté místo     – druh agendy (číslo agendy Vám sdělí vedoucí kanceláře, příp.účetní)

Páté až osmé místo      – běžné číslo příslušné věci   (např. 0024, 0135, 4552, atd.)

Deváté a desáté místo – rok (poslední dvojčíslí)   (např. 94, 98, 07, 12, atd.)

Informaci o variabilním symbolu lze získat telefonicky u vedoucí kanceláře dle spisové značky, nebo v účtárně soudu na tel. 483 337 006 (Lenka Maříková – hlavní účetní).