Okresní soud Praha – východ

Okresní soud Praha – východ

Na Poříčí 20/1044
112 97 Praha 1
IČO: 00024571


Okresní soud Praha – východ

Předseda soudu: Mgr. Martin Dostál
Ředitelka správy soudu: Ing. Larisa Ochmannová

Kontakty:
Informační centrum: +420 221 729 311, +420 221 729 399
email: infocentrum@osoud.phav.justice.cz
Elektronická podatelna: podatelna@osoud.phav.justice.cz
Fax: +420 222 325 571, 222 325 572
ID Datové schránky: zyaabwu

Informační centrum Úřední hodiny
Pondělí 7,30 –  16,00 hod.
Úterý 7,30 – 16,00 hod.
Středa 7,30 – 17,00 hod.
Čtvrtek 7,30 – 16,00 hod.
Pátek 7,30 – 15,00 hod.

Nahlížení do spisu je vhodné po předchozím objednání alespoň jeden pracovní den předem. Poslední účastník bude vyřízen 30 minut před koncem doby pro styk s občany.

Pokladna                                     Úřední hodiny
Pondělí 8,30 – 10,30 hod.
Úterý 8,30 – 10,30 hod.
Středa 8,30 – 11,30 hod., 12,30 – 15,00 hod.
Čtvrtek 8,30 – 10,30 hod.
Pátek 8,30 – 10,30 hod.

Mimo určenou dobu pro styk s občany v pokladně soudu, vyřizuje žádosti občanů informační centru

Poskytování informací dle z.. č. 106/1999
Lenka Popovičová

Návštěvní den u předsedy soudu a místopředsedy soudu pro civilní úsek:
Středa                13,00 – 15,00 hodin po předchozím objednání

Návštěvní den u místopředsedy pro trestní a opatrovnický úsek soudu:
Pondělí                13,00 – 15,00 hodin po předchozím objednání

návštěvy u vedení soudu sjednává informační centrum

zástup: Ilona Nováková ( 221 729 396, inovakova@osoud.phav.justice.cz

Martina Záveská (221 729 340, mailto:mzaveska@osoud.phav.justice.cz

Barbora Trávníčková (221 729 328, btravnickova@osoud.phav.justice.cz


Okresní soud Praha – východ

ELEKTRONICKÁ PODATELNA:

INFORMACE O PŘÍJMU PODÁNÍ V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ SOUDU

Podatelna soudu mimo listinných podání přijímá rovněž datové zprávy a dokumenty v digitální podobě (dále jen dokumenty) v souladu se:

  • zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů,
  • zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů,
  • zákonem č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu),
  • vyhláškou č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby,
  • vyhláškou č. 212/2012 o ověřování platnosti zaručeného elektronického podpisu.

Prostřednictvím datových zpráv a do nich vložených dokumentů je možné zasílat soudu podání v elektronické podobě a jejich přílohy. Datové zprávy lze soudu zasílat emailem, prostřednictvím datových schránek, webovou aplikací ePodatelna či prostřednictvím dálkového přístupu přímým vyplněním elektronického formuláře s využitím internetové aplikace. Podání v elektronické podobě je možné soudu zaslat v kteroukoliv dobu. Jejich zpracování však probíhá pouze v úředních hodinách podatelny:

Úřední hodiny podatelny:

Pondělí

7,30 – 16,00 hod.

Úterý

7,30 – 16,00 hod.

Středa

7,30 – 17,00 hod.

Čtvrtek

7,30 – 16,00 hod.

Pátek

7,30 – 15,00 hod.

                          Podatelna soudu přijímá podání v elektronické podobě zaslaná:

1.    Na elektronickou adresu:  podatelna@osoud.phav.justice.cz – obecně pro všechna podání určená soudu

UPOZORNĚNÍ: Komunikace prostřednictvím emailu je celosvětově považována za nezaručenou komunikaci. Při odesílání podání v elektronické podobě emailem je tedy nutné počítat, že datová zpráva nemusí být soudu vůbec doručena.

2.    Prostřednictvím datové schránky :ID: zyaabwu

Doručování podání v elektronické podobě prostřednictvím datových schránek se řídí zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Bližší informace o datových schránkách včetně jejich seznamu lze nalézt na internetových stránkách http://www.datoveschranky.info/

3.    Webovou aplikací ePodatelna nebo přímým vyplněním elektronického formuláře s využitím internetové aplikace

Prostřednictvím webové aplikace ePodatelna lze zasílat soudům veškerá podání v elektronické podobě. Bližší informace o aplikaci lze nalézt na internetových stránkáchhttp://epodatelna.justice.cz/ePodatelna/epo1200new/form.do či přístupem přes internetové stránky Ministerstva spravedlnosti ČR www.justice.cz.

Na internetových stránkách aplikace ePodatelna jsou rovněž dostupné elektronické formuláře ve formátu PDF, určené pro zvláštní druhy podání v elektronické podobě včetně návodů na jejich vyplnění a popisu způsobu jejich odesílání.

Pouze na předepsaných formulářích je možné podávat:

·         návrhy na vydání elektronického platebního rozkazu

·         žádost exekutora o pověření k provedení exekuce

·         formuláře pro soudní komisaře

UPOZORNĚNÍ: Pro každé podání na PDF formuláři je vytvořen návod na jeho vyplnění a popis způsobu jeho odeslání

 Tyto popisy je nutné dodržovat. vyvarujete se tím případným problémům se zpracováním podání.

 V některých případech může mít nesprávný způsob odeslání formuláře za následek, že k Vašemu podání nebude ze strany soudu přihlíženo.

Technické podmínky pro příjem Podání v elektronické podobě

Okresní soud Praha – východ

1.      Pokud obsahuje datová zpráva nebo dokument počítačový program, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému soudu (např. viry, trojský kůň atd.), považuje se takové elektronické podání v souladu s ust. § 3 odst. 1 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby za nedodané a soud je dále nezpracovává a nepřihlíží k nim. O tomto bude podatel vyrozuměn.

2.      Poškozené dokumenty, které nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem a nelze zjistit, jaké obsahují podání a ke které věci se vztahují, se považují v souladu s ust. § 3 odst. 1 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby za nedodané a soud je dále nezpracovává a nepřihlíží k nim. O tomto bude podatel vyrozuměn.

UPOZORNĚNÍ: Za poškozený dokument se považuje i dokument, který není možné vytisknout.

3.      Soud přijímá v souladu s procesními předpisy (např. § 42 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád a § 59 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, § 37 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, § 37 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní atd.) podání v elektronické podobě (např. žaloby, návrhy na zahájení řízení, vyjádření účastníků, opravné prostředky, omluvy z jednání atd.)  a jejich přílohy v textové podobě (např. důkazní listiny, smlouvy, faktury, osvědčení od placení DPH atd.) doručené na elektronickou adresu (emailovou schránku) nebo prostřednictvím datové schránky POUZE v datových formátech dokumentů

PDF, PDF/A, DOC, DOCX, XLS, XLSX, ZFO, TXT a RTF.

Soud dále přijímá statické obrazové, dynamické obrazové a zvukové dokumenty doručené soudu na elektronickou adresu (emailovou schránku) nebo prostřednictvím datové schránky v datových formátech dokumentů PNG, JPEG/JFIF, MPEG-2, MPEG-1, GIF, MP3 a WAV.  Tyto dokumenty musí být organizaci doručeny spolu s průvodním podáním v elektronické podobě, ze kterého bude zřejmé, které věci se týkají.

Soud přijímá dokumenty v datovém formátu XML pouze prostřednictvím aplikace webové služby, jejíž popis a technická dokumentace jsou zveřejněny na webových stránkách aplikace ePodatelna.

Soud přijímá podání v elektronické podobě doručené soudu prostřednictvím webové aplikace ePodatelna v datových formátech PDF, PDF/A, DOC, DOCX, XLS, XLSX, TXT a RTF.

UPOZORNĚNÍ:  Dokumenty zaslané soudu v jiném než povoleném formátu se, v souladu s ust. § 3 odst. 1 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, považují za nedodané. Soud dokument dále nezpracovává a nepřihlíží k němu. O tomto bude podatel vyrozuměn.

DOPORUČENÍ: Z důvodu zajištění bezpečnosti a integrity obsahu dokumentu doporučujeme zasílat veškerá podání v elektronické podobě v dokumentech formátu PDF nebo PDF/A. Podání v tomto formátu zajistí rovněž nejrychlejší zpracování Vašeho podání.

UPOZORNĚNÍ:  Některé datové formáty dokumentů (např. PDF,  ZFO, DOCX, XLSX) umožňují do sebe vložit další dokumenty. Vkládání dokumentů do dokumentů je pro podání k soudu možné pouze u dokumentu ve formátu PDF nebo PDF/A. U jiných formátů je vkládání dokumentů zakázáno. Je nutné si ověřit, zda vložené dokumenty neobsahují některý z nepovolených formátů. Zajistíte tím bezproblémové zpracování Vašeho podání.

DOPORUČENÍ: Z důvodu zajištění bezpečnosti a integrity obsahu Vašeho podání nedoporučujeme psát samotné podání v elektronické podobě přímo do těla emailu, ale přiložit jej jako samostatný dokument ve formátu PDF nebo PDF/A. V těle emailu je vhodné uvést pouze průvodní informace o přiloženém podání.

4.      Do předmětu datové zprávy a do názvu dokumentu uvádějte stručně jejich obsah (např. žaloba, odvolání, omluva z jednání atd.), urychlíte tím jejich zpracování.

UPOZORNĚNÍ: Neuvádějte v názvu dokumentu nestandardní znaky (např. % * / : ? atd.) Vyvarujete se tím případným problémům se zpracováním podání.

5.      Maximální celková velikost datové zprávy (email, datová schránka a aplikace ePodatelna) včetně vložených dokumentů je shodně 10 MB.

UPOZORNĚNÍ: Překročí-li datová zpráva včetně vložených dokumentů maximální povolenou velikost, nebude datová zpráva soudu vůbec doručena.

6.      Datovou zprávu nebo dokument nešifrujte. Podání v elektronické podobě, které nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, je považováno v souladu s ust. § 3 odst. 1 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby za nedodané a soud je dále nezpracovává a nepřihlíží k němu. O tomto bude podatel vyrozuměn.

Podepisování datových zpráv a dokumentů

Okresní soud Praha – východ

Podání v elektronické podobě zaslaná soudu emailem, aplikací ePodatelna či přímým vyplněním elektronického formuláře musí být v souladu s procesními předpisy např.:

·         § 42 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád

·         § 59 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád,

·         § 37 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,

·         § 37 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní

podepsána uznávaným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovanémcertifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.

Jiné elektronické dokumenty (např. důkazní listiny, smlouvy, faktury, obrazová dokumentace atd.) se podepisují uznávaným elektronickým podpisem, a to s přihlédnutím k jejich povaze. Je třeba zvážit, zda by byl obdobný dokument podepisován, pokud by byl zaslán listinně.

V České republice působí v současné době tito akreditovaní poskytovatelé certifikačních služeb:

·         První certifikační autorita a.s., Podvinný Mlýn 2178/6, Praha 9, 190 00, IČ 264393 95 www: www.ica.cz

·         Česká pošta, s. p., Olšanská 38/9, Praha 3, 225 99, IČ 47114983

www: www.postsignum.cz

·         eIdentity a. s., Vinohradská 184/2396, Praha 3, 130 00, IČ 27112489

www: www.eidentity.cz

Okresní soud Praha – východ

Vlastníte-li certifikát vydaný zahraničním poskytovatelem certifikačních služeb, je nutné, aby byl certifikát považován za kvalifikovaný dle směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/93/ES o zásadách Společenství pro elektronické podpisy v některém ze členských států EU a Rozhodnutí komise 2009/767/ES, kterým se stanovují opatření pro usnadnění užití postupů s využitím elektronických prostředků prostřednictvím „jednotných kontaktních míst“, podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/123/ES o službách na vnitřním trhu. Tuto skutečnost si můžete ověřit v aplikaci CertlQ zveřejněné na stránkách http://tsl.gov.cz/.

UPOZORNĚNÍ: Elektronický podpis musí být v souladu s ust. § 11 odst. 3 zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu uznávaným elektronickým podpisem. Ověřte si, zda Vám byl skutečně vydán kvalifikovaný certifikát a můžete tak opatřovat svoje podání uznávaným elektronickým podpisem. Na podání podepsaná pouhým zaručeným elektronickým podpisem či podpisem založeným na komerčním certifikátu bude pohlíženo jako na nepodepsaná.

Stejně tak bude nahlíženo na podání opatřená uznávanou elektronickou značkou, která uznávaný elektronický podpis nenahrazuje.

DOPORUČENÍ: Datové zprávy (email) a dokumenty podepisujte interními elektronickými podpisy. Urychlíte tím jejich zpracování.

DOPORUČENÍ: V případě podání zaslaného soudu emailem podepište elektronickým podpisem jak samotný email, tak jednotlivé dokumenty (s přihlédnutím k jejich povaze). Vyhnete se tím případným problémům při zpracování a vyhodnocování podpisu podání.

UPOZORNĚNÍ: Je-li datová zpráva nebo dokument opatřen elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu, ve kterém je podepisující osoba ve smyslu ust. § 12 odst. 1 písm. c) zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu označena pseudonymem, bude na toto podání v elektronické podobě nahlíženo, jako by nebylo podepsáno.

Potvrzení přijetí elektronického podání a ověření elektronického podpisu

Okresní soud Praha – východ

1.      O přijetí Vaší datové zprávy a v ní vložených dokumentů zaslané emailem, aplikací ePodatelna či přímým vyplněním elektronického formuláře budete v souladu s ust. § 6 odst. 3 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby informování na Váš email potvrzující zprávou. Informaci o přijetí Vaší datové zprávy byste měli nejčastěji obdržet během několika minut, nejpozději do 3 dnů od jejího dodání organizaci.

V případě datové zprávy zaslané prostřednictvím datových schránek nahrazuje tuto zprávu doručenka, kterou generuje informační systém datových schránek.

UPOZORNĚNÍ: Pokud jste potvrzení o přijetí Vaší datové zprávy neobdrželi, zkontrolujte si nejdříve, zda jste Váš email poslali na správnou elektronickou adresu soudu. V případě využití elektronických formulářů (např. návrh na vydání elektronického platebního rozkazu, přihláška pohledávky atd.) si zkontrolujte, zda jste ve formuláři vyplnili správnou elektronickou adresu, na kterou Vám má být doručeno potvrzení o přijetí formuláře. Jestliže jste ověřili, že jste Váš email poslali na správnou elektronickou adresu nebo jste elektronickou adresu vyplnili správně v elektronickém formuláři, kontaktujte pro ověření přijetí Vaší datové zprávy soud.

Dále budete u datové zprávy zaslané emailem, aplikací ePodatelna či přímým vyplněním elektronického formuláře soudu v souladu s ust. § 6 odst. 3 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby informováni o výsledku ověřování elektronických podpisů, elektronických značek a časových razítek. V případě datové zprávy zaslané prostřednictvím datových schránek informování o výsledku ověřování nebudete.

Bylo-li podání v elektronické podobě vyhodnoceno jako neplatně podepsané nebo není-li možné platnost podpisu ověřit, máte v souladu s procesními předpisy (např. § 42 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád) možnost podání v zákonem stanovené lhůtě řádně doplnit.

2.      V některých případech budete rovněž informování i o přidělení podání ke konkrétní spisové značce spisu. Tato povinnost však právním předpisem není stanovena a nelze se jejího zaslání domáhat.

Přehled informativních E-mailů k podání doručovanému soudu

První e-mail, který přijde podateli je odesílán z centrální podatelny. Tento e-mail splňuje § 6 odst. 3 vyhlášky č. 259/2012 Sb. E-mail je podepsán certifikátem a je ve znění:

Předmět e-mailu: Potvrzení o doručení podání s běžným číslem<běžné číslo=““ podání=““ ročník=““>

 Vaše podání ve věci „<předmět>“ s evidenčním číslem <evidenční číslo=““ podání=““>a s běžným číslem <běžné číslo=““ podání=““ ročník=““>bylo doručeno dne .

Bylo podáno elektronicky .

Počet zaslaných příloh:<počet příloh=““>

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.


Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Druhý e-mail odesílá podatelna v případě, že některá z kontrol podání nedopadla dobře.

Texty e-mailů

Předmět: Potvrzení o výsledku ověření elektronického podpisu podání s běžným číslem<běžné číslo=““ podání=““ ročník=““>

Společný text e-mailu

Vaše podání ve věci „<předmět>“ s evidenčním číslem <evidenční číslo=““>a s běžným číslem <běžné číslo=““ podání=““ ročník=““>bylo doručeno dne .

Bylo podáno elektronicky .

Počet zaslaných příloh v obálce podání: <počet příloh=““ v=““ obálce=““>.

Počet všech zaslaných příloh (v obálce i v přílohách): <počet všech=““ příloh=““ (i=““ rozebraných)=““>.

[1]

Přílohy s chybou: <název přílohy=““ 1=““>, <název přílohy=““ 2=““>.


Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

 Dodatky pro jednotlivé případy:

a)      Porušena integrita podpisu u celého podání

Připojený elektronický podpis nebo jeho certifikát obsahuje chybu, a proto na Vaše podání bude nahlíženo jako na nepodepsané podání. Integrita podání byla porušena.

b)      Neplatný kvalifikovaný certifikát u celého podání

Připojený uznávaný elektronický podpis je založený na certifikátu, kterému skončila platnost před doručením podání na organizaci.

c)      Celé podání je podepsáno komerčním certifikátem, nikoli kvalifikovaným certifikátem

Připojený elektronický podpis byl vyhodnocen jako neplatný, neboť není založen na kvalifikovaném certifikátu akreditované certifikační autority dle zákona č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu, a proto bude na Vaše podání nahlíženo jako na nepodepsané.

d)     Podání je podepsáno kvalifikovaným certifikátem, ve kterém je osoba označena pseudonymem

Připojený uznávaný elektronický podpis je založený na certifikátu, ve kterém je osoba označena pseudonymem. Z tohoto důvodu bude na Vaše podání nahlíženo jako na nepodepsané.

e)      Neplatný kvalifikovaný certifikát u celého podání a neplatné časové razítko u celého podání

Připojený uznávaný elektronický podpis je založený na certifikátu, kterému skončila platnost před doručením podání na organizaci, a zároveň přiložené kvalifikované časové razítko bylo vyhodnoceno jako neplatné.

f)       Neplatný kvalifikovaný certifikát u celého podání a platné časové razítko u celého podání, ale připojené až po konci platnosti kvalifikovaného certifikátu

Připojený uznávaný elektronický podpis je založený na certifikátu, kterému skončila platnost před doručením podání na organizaci, a zároveň přiložené kvalifikované časové razítko bylo připojeno až po platnosti kvalifikovaného certifikátu.

g)      Porušena integrita podpisu u alespoň jedné z příloh podání

Připojený elektronický podpis nebo jeho certifikát alespoň u jedné z příloh obsahuje chybu, a proto na tuto přílohu bude nahlíženo jako na nepodepsanou. Integrita dokumentu byla porušena.

h)      Neplatný kvalifikovaný certifikát u alespoň jedné z příloh podání

Připojený uznávaný elektronický podpis alespoň u jedné z příloh je založený na certifikátu, kterému skončila platnost před doručením podání na organizaci.

i)        Neplatný kvalifikovaný certifikát u alespoň jedné z příloh a neplatné časové razítko u dané přílohy

Připojený uznávaný elektronický podpis alespoň u jedné z příloh je založený na certifikátu, kterému skončila platnost před doručením podání na organizaci, a zároveň přiložené kvalifikované časové razítko bylo vyhodnoceno jako neplatné.

j)        Neplatný kvalifikovaný certifikát u alespoň jedné z příloh a platné časové razítko u dané přílohy, ale připojené až po konci platnosti kvalifikovaného certifikátu

Připojený uznávaný elektronický podpis alespoň u jedné z příloh je založený na certifikátu, kterému skončila platnost před doručením podání na organizaci, a zároveň přiložené kvalifikované časové razítko bylo připojeno až po platnosti kvalifikovaného certifikátu.

k)      Antivir vyhodnotil podání jako infikované

Vaše podání obsahuje škodlivý kód, a proto není možno Vaše podání přijmout k zaevidování do systému a k následnému zpracování!

l)        Velikost příloh převyšuje stanovený limit

Podání obsahuje přílohy, které převyšují stanovenou hranici velikosti, a proto není možno Vaše podání přijmout! Bližší informace viz http://epodatelna.justice.cz/ePodatelna/epo1200
new/technicke_parametry.jsp
, nebo úřední deska organizace.

m)    Nepovolené formáty příloh

Vaše podání obsahuje nepovolené formáty příloh, proto je soud nemůže zpracovat. Přílohy je nutno opětovně zaslat v povoleném formátu (pdf, .txt, .doc, .rtf, .xls), a to prostřednictvím datové schránky nebo e-mailu s uvedením běžného čísla nebo evidenčního čísla podání.

n)      Poškozená příloha

Vaše podání obsahuje alespoň jednu přílohu, u které se při otevírání vyskytla chyba, soubor nelze otevřít, proto je soud nemůže zpracovat. Přílohy je nutno opětovně zaslat nepoškozené, s uvedením běžného čísla původního podání. Pokud nebude příloha zaslána tak, aby ji bylo možné zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, považuje se za nedodanou a soud ji nezpracuje.

o)      Zašifrovaná datová zpráva nebo příloha

Vaše podání nebo alespoň jednu z jeho příloh nelze pro jejich zašifrování otevřít a zpracovat. Podání nebo přílohu je nutno opětovně zaslat nezašifrované, s uvedením běžného čísla původního podání. Pokud nebude podání nebo příloha zaslána tak, aby je bylo možné zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, považuje se podání za nedodané a soud je nezpracuje.

V případě, že bude nalezeno více problémů u podání nebo příloh, podateli bude e-mail sestaven z jednotlivých dodatků.

Třetí e-mail se odesílá pouze u některých typů podání.

Vaše podání ve věci <předmět podání=““>s evidenčním číslem <evidenční číslo=““>a s běžným číslem <běžné číslo=““ podání=““ ročník=““>, doručené dne a ověřené dne , bylo přiřazeno ke spisovým značkám <spisová značka=““>a ke zpracování dne .

Bylo podáno elektronicky .

Počet zaslaných příloh v obálce podání:<počet příloh=““>

Spisová značka advokáta:<spisová značka=““ advokáta=““>


Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.


Další informace k příjmu elektronických podání

Na zaslané obchodní sdělení dle zákona č. 480/2004 Sb., zákon o některých službách informační společnosti, anonymní zprávy nebo jinou nevyžádanou poštu (tzv. SPAM) nebude soudem reagováno.

Podávání datových zpráv a dokumentů na přenosných technických nosičích daT

Soud přijímá datové zprávy a dokumenty na přenosných technických nosičích dat (CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW).

UPOZORNĚNÍ: Na technických nosičích dat je možno podávat organizaci zejména statické obrazové, dynamické obrazové nebo zvukové dokumenty v datových formátech dokumentů PNG,  JPEG/JFIF, MPEG-2, MPEG-1, GIF, MP3 a WAV  které slouží jako důkazy v probíhajícím řízení a jež pro svou velikost nelze zaslat soudu jiným způsobem. Spolu s technickým nosičem dat je třeba zaslat průvodní písemné podání v listinné podobě, které musí být podepsáno

Z důvodu urychlení vyřízení elektronického podání doporučujeme stručné a výstižné vyplnění předmětu podání v e-mailu: např: Návrh na předběžné opatření, Žaloba, Spisová značka atd.


Okresní soud Praha – východ působí jako prvoinstanční úsek ve věcech trestních (agenda T), občanskoprávních (agenda C), ve věcech obchodních (agenda Cm), ve věcech dědických (agenda D), ve věcech exekučních (agenda E, Nc E), ve věcech rozkazních (agenda Ro), ve věcech opatrovnických (P,Nc)

V podrobnostech odkazujeme na rozvrh práce zde který je volně přístupný ve vrátnici soudu.

Činnost Okresního soudu se v občanskoprávních věcech řídí zákonem č. 99/1963 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků – občanským soudním řádem, v trestních věcech zákonem č. 141/1961 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků – trestním řádem. Tyto procesní předpisy přesně určují postup v jednotlivých řízeních. Činnost soudu je dále upravena vyhláškou č. 3/1992 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků o jednacím řádu pro okresní, krajské a vrchní soudy


DALŠÍ INFORMACE:

Veškerá písemná podání: Přijímají se v podatelně soudu – přízemí
Elektronická úřední deska soudu: zde
Prodej kolků: V budově soudu se kolky neprodávají, prodej nejbližší pošta Hybernská ul. Poplatky za fotokopie ze spisů se vybírají v hotovosti v infocentru
Seznam znalců a tlumočníků: Informace podávají pracovnice informačního centra
Nahlížení do spisů: v informační centru v hodinách určených pro styk s občany


BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP:

Do budovy Okresního soudu Praha-východ je umožněn bezbariérový přístup i přístup vodícím a asistenčním psům. Bezbariérový vstup do budovy  je přes vjezd do dvora OS.

Okresní soud Praha – východ
Vyhrazené parkovací místo pro ZTP:

Parkování je možné ve dvoře OS po předchozím ohlášení ředitelce správy soudu – Ing. Larisa Ochmannová tel. 221 729 377 .

Pohyb po budově je zajištěn výtahem o rozměrech:

– vstupní dveře do výtahu: 69  cm

– vnitřní prostor výtahu: 103 x 83 cm

Rozměry dveří:

Vstupní vjezd do budovy soudu: 250 x 300 cm

Dveře do podatelny soudu: 80 cm

Ostatní dveře v budově: 90 cm

Hygienické zařízení pro osoby s omezenou schopností pohybu se nachází:

přízemí – doleva před výtahem

rozměr dveří na WC: 90 cm

Budova Okresního soudu Praha východ nedisponuje:

– osazením jednacích síní indukční smyčkou

– neumožňuje indukční poslech  na informacích

– není vybavena akustickým majáčkem


KAMEROVÝ SYSTÉM:

Objekt Okresního soudu Praha-východ je střežen kamerovým systémem. Snímány jsou chodby a jednací síně, infocentrum, podatelna a prostranství před budovou soudu.