Přemístění do mírnějšího typu věznice

Žádost o přemístění do mírnějšího typu věznice-vzor

Ke stažení a úpravě Žádost o přeřazení mír. věz. vzor-obase

 

Ke stažení a úpravě zadost o přemístění-jednoduchá verze

Zuzana Candigliota, advokátka

vedená v seznamu advokátů České advokátní komory pod ev. číslem: 16127

Kancelář Burešova 6, 602 00 Brno, Česká republika ½ IČ 03746933 ½ číslo účtu 2200755319/2010

Tel. +420 607 005 043 ½ E-mail candigliota@gmail.com½Datová schránka by2wpca

Okresní soud v Kladně
nám. Edvarda Beneše č. 1997
272 55  Kladno

 

Ve Vinařicích dne 02. 07. 2016

 

Odsouzený:                       Jan Novák, nar. 20. 01. 1912

trvale bytem: ul. Nová č. 278, 301 01 Plzeň 1

t.č. ve výkonu trestu odnětí svobody,

věznice Brno, ul. Jihlavská 12, 625 99  Brno

 

 

Návrh odsouzeného na přeřazení do mírnějšího typu věznice, ve smyslu ust. § 324 odst. 1 tr. řádu.

 

Rozsudkem Okresního soudu ve Vsetíně ze dne 01. 01. 2013, sp. zn. 7 T 75/2013, ve spojení s usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 01. 10. 2013, sp. zn. 7 To 261/2013, jsem byl uznán vinným ze spáchání protiprávního jednání, které bylo hmotně právně kvalifikováno jako přečin podvodu dle ust. § 209 odst. 3 tr. zákoníku. Za tento přečin mi byl uložen nepodmíněný trest odnětí svobody v délce trvání 4 (čtyř) roků se zařazením do věznice s ostrahou.

Trest uložený shora označeným rozsudkem vykonávám ode dne 01. 02. 2015, jednu čtvrtinu z uloženého trestu jsem vykonal dne 01. 02. 2016, konec trestu je stanoven na 01. 02. 2019.

Po dobu dosavadního výkonu trestu se chovám příkladně, byl jsem opakovaně kázeňsky odměněn, oproti tomu kázeňsky trestán jsem nebyl. Resocializační program zacházení dlouhodobě plním ve všech bodech, vězeňské službě jsem nikdy nezpůsobil žádnou škodu ani ztrátu. Vězeňská služba k mé osobě neeviduje žádná negativní zjištění. Ve zdejší věznici jsem opakovaně žádal o pracovní zařazení, avšak z kapacitních důvodů mi doposud nebylo vyhověno.

Domnívám se, že ve věznici s mírnějším režimem bude lépe dosažen účel trestu a to mimo jiné zejména v rámci možností pracovního zařazení, které je ve výkonu trestu odnětí svobody pro mne velmi podstatné, ve vztahu k povinnosti hradit závazky (výživné) a také z důvodu udržení zažitých pracovních návyků.

 

Jsem přesvědčen, že v mírnějším typu věznice budu moci rozšířit své zájmové aktivity v rámci realizace programu zacházení.

Na základě všech shora uvedených skutečností Okresnímu soudu v Kladně navrhuji, aby rozhodl tak, že odsouzený Jan Novák, nar. 20. 01. 1912, se podle ust. § 57 odst. 1, odst. 6 tr. zákoníku z důvodů uvedených v ust. § 57 odst. 2 tr. zákoníku za použití ust. § 324 tr. řádu, pro další výkon trestu odnětí svobody přeřazuje z věznice s ostrahou do věznice s dozorem.

 

Jan Novák